منابع و ماخذ مقاله موقعیت جغرافیایی و شرایط آب و هوایی


Widget not in any sidebars

زاویه ی بازتابش (°)
زاویه برخورد (°)
زاویه ارتفاع (°)
انحراف معیار شکل خورشید بر روی صفحه دریافت کننده
بازده در دسترس پذیری میدان
بازده دریافت کننده
بازده تانک ذخیره
تفاوت زوایای سمت الرأس دو بردار و
فاصله زاویه هلیواستات ها از یکدیگر
بازده هر هلیواستات
ضریب بازتاب سطح
ضریب جذب دریافت کننده
ضریب صدور
فاصله زاویه هلیواستات ها از یکدیگر

فصل اول
مقدمه
1-1 مقدمه
در این فصل ابتدا به لزوم بکار گیری انرژی های تجدید پذیر با توجه به شرایط کشورمان ایران می پردازیم. سپس طرح کلی یک نیروگاه دریافت کننده مرکزی معرفی خواهد شد. در ادامه به معرفی کارهای تحقیقی و اجرایی گذشته می پردازیم و در انتها اهداف این پروژه معرفی خواهد شد.
1-2 اهمیت بکار گیری انرژی های پاک و تجدید پذیر در ایران
نور خورشید باعث رشد همه ی گیاهان شده و آب تازه برای گیاهان وبقای انسان تولید می کند. بعلاوه به عنوان منبع گرمازا در زندگی مردم هزاره اول مؤثر بوده و آزمایشات جدی برای استفاده از آن برای تولید انرژی، در قرن هجدهم شروع شد که رایج ترین کاربرد آن گرم کردن منازل می باشد. شار حرارتی در مناطق مختلف زمین بسته به موقعیت جغرافیایی، شرایط آب و هوایی منطقه، ساعات آفتابی و … مقادیر مختلفی می باشد. در حال حاضر حدود 90% الکتریسیته تولیدی در کشور توسط نیروگاه های سوخت فسیلی تامین می شود. سهم بسیار بزرگ سوخت های فسیلی در تولید توان الکتریکی در ایران عامل بروز مشکلاتی از جمله آلودگی محیط زیست و همچنین کاهش ظرفیت صادرات نفت و گاز کشور شده است. از طرفی افزایش مصرف انرژی جهان در سال های آتی ناشی از افزایش رشد جمعیت ، میل به رفاه و افزایش تولید ناخالص سرانه در جهان است که پیش بینی می شود تا سال 2020 به حدود 7000دلار یعنی تقریبا 75% بیش از سال 1890 باشد. انتظار می رود با مصرف این میزان انرژی، میزان انتشار دی اکسید کربن از 9/5 گیگا تن در سال 1890 به 4/8 گیگاتن در سال 2020 برسد. گازهای آلاینده دیگر را باید به این میزان اضافه کرد. مطالعات و تجربیات نشان می دهد که دو راه حل اصلی برای تعدیل این مشکل وجود دارد:
افزایش بازده و صرفه جویی در مصرف انرژی
افزایش سهم انرژی های تجدید پذیر در ترکیب انرژی جهان
یادآوری این نکته بسیار مهم است که استفاده از انرژی های تجدید پذیر در مقایسه با سوخت های فسیلی هر چند از هزینه بهره برداری بسیار اندک برخوردار است، لکن هزینه سرمایه گذاری بسیار بالاتر و حتی چندین برابر خواهد داشت. همین موانع سبب شده که در حال حاضر سهم انرژی های نو کمتر از 2% و در 2020 حدود 4% از کل انرژی مصرفی جهان پیش بینی شود. با توجه به این گونه مشکلات و همچنین رو به اتمام بودن منابع سوخت های فسیلی، اهمیت و لزوم کار سازمان یافته جهت جایگزین نمودن منابع انرژی پاک و تجدید پذیر، مشخص می گردد. یکی از منابع تجدید پذیر و در عین حال در دسترس با ظرفیت بالا در ایران انرژی خورشیدی می باشد. در نیروگاه های گرمایی – خورشیدی، تابش خورشیدی به انرژی گرمایی تبدیل می شود تا با استفاده از آن، بخار آب مورد نیاز برای به حرکت در آوردن توربین ها تولید شود که به روش تبدیل الکتریکی- حرارتی موسوم است. نیروگاه های خورشیدی دریافت کننده مرکزی از مهمترین انواع نیروگا ه های گرمایی – خورشیدی هستند که به دلیل امکان رسیدن به دماهای بالا و بازده حرارتی خوب، مورد توجه قرار گرفته اند که در ادامه به توضیح مختصری در مورد این نیروگاه می پردازیم. شکل 1-1 نمونه ای از یک نیروگاه به همراه چندین برج دریافت کننده را نشان می دهد که در حال ساخت در کشور استرالیا می باشد وقرار است تا سال 2013 بهره برداری شود.