منابع و ماخذ مقاله شیمیایی و اطلاعات

1-4- ترکیب شیمیایی
ترکیب شیمیایی سه ورق فوق الذکر در جدول 1-4 آمده است. همان طور که مشاهده می شود مقدار کربن در فولاد ST14، 023/0 می باشد در صورتی که این مقدار برای فولاد IF بدون پوشش 01/0 و برای IF پوشش دار 002/0 است. هر قدر کربن بیشتر باشد قابلیت فرم پذیری کمتر خواهد بود و همچنین سبب کاهش مقدار r خواهد شد. علت این پدیده به افزایش مقدار سمنتیت و کاهش اندازه دانه نسبت داده می شود. Dasarathy و Hudd مشخص کردند که Al تا 08/0% اثری بر روی خواص مکانیکی ندارد]51[. در موارد فوق میزان Al کمتر از 08/0% می باشد، لذا حضورش اثری روی خواص مکانیکی ندارد. نکته دیگری که می توان به آن پی برد حضور Mn در ورق های ST14 و IF پوشش دار می باشد همچنین Mo و W در ورق IF پوشش دار به میزان کمی وجود دارند اما در مورد دو ورق دیگر این گونه نیست. میزان Ti در ورق های IF برابر می باشد در صورتی که ورق ST14 فاقد آن است. به علت اینکه ورق IF پوشش دار دارای پوشش گالوانیزه می باشد لذا مقداری از روی به زیر لایه نفوذ کرده و سبب حضور روی در ترکیب شیمیایی ورق فوق می گردد. در حالی که در مورد ورق های ST14 و IF بدون پوشش میزان روی تقریبا صفر است. عناصر آلیاژی ورق IF بدون پوشش در مقایسه با دو ورق دیگر کمتر است، لذا انتظار قابلیت شکل پذیری بهتر این ورق را نسبت به دو ورق دیگر داریم.
Widget not in any sidebars

جدول 1-4: ترکیب شیمیایی ورق های مورد مطالعه بر اساس در صد وزنی
جنس C Si S P Mn Ni Cr Mo V Cu
ST14 0/023 0/005 0/009 0/014 0/173 0/024 0/007 – 0/002 0/013
IF بدون پوشش 0/002 0/004 0/007 0/014 0/06 0/006 0/009 – 0/002 0/007
IF پوشش دار 0/01 0/004 0/008 0/016 0/153 0/016 0/028 0/004 0/002 0/016
ادامه جدول 1-4
جنس W Ti As Sn Co Al Sb Zn Fe
ST14 – – 0/001 0/004 0/005 0/058 0/001 0/001 99/673
IF بدون پوشش – 0/048 0/002 – 0/002 0/047 – 0/001 99/796
IF پوشش دار 0/001 0/048 0/003 0/001 0/003 0/04 0/001 0/051 99/598

2-4- خواص مکانیکی
تصاویر 1-4 تا 3-4، نمودار تنش-کرنش ورق های فوق الذکر را که توسط تست کشش در سه جهت و در هر جهت 3 نمونه مورد مطالعه قرار گرفته است را نشان می دهند. همچنین، خواص مکانیکی ورق های فوق که در دمای اتاق و در جهت های o0 و o45 و o90 نسبت به جهت نورد، با استفاده از این نموار ها به دست آمده اند، در جدول 2-4 تا 4-4 گزارش شده است. همان طور که گفته شد جهت اینکه اطلاعات به دست آمده معتبر باشند در هر جهت سه بار آزمون انجام شد. در تمامی موارد مقادیر UTS در جهت o45 نسبت به جهت نورد و جهت عمود بر آن بیشتر است. این امر در مورد (YS) نیز در بیشتر موارد مشاهده می شود.
شکل 1-4: نمودار تنش-کرنش ورق ST14.
شکل 2-4: نمودار تنش-کرنش ورق IF بدون پوشش.
شکل 3-4: نمودار تنش-کرنش ورق IF پوشش دار.
جدول 2-4: خواص مکانیکی ورق ST14
جنس زاویه نسبت به نورد استحکام تسلیم (مگا پاسکال) استحکام کششی (مگا پاسکال) در صد تغییر طول
ST14 0 147 279 41