منابع و ماخذ مقاله شهر کرمان و شهر شیراز


Widget not in any sidebars
تهران 50.51 9.02 0.87 57.37 29.44
کرج 47.1 8.37 1.13 56.2 28.2
مشهد 43.14 7.9 1.24 52.74 26.26
زنجان 42.59 8.02 1.42 48.46 25.12
رامسر 42.09 8.04 1.66 52 25.95
بجنورد 47.88 9.49 1.57 57.61 29.14
ارومیه 46.5 9.24 1.62 53.66 27.76
تبریز 32.43 8.24 1.72 47.22 22.4
2-6-3 بررسی بیشینه انرژی بدست آمده بر روی سطح شیبدار با استفاده از زاویه شیب بهینه
یک سطح شیب دار اگر عمود بر اشعه خورشید باشد انرژی بیشتری را از خورشید دریافت می‌کند. بنابراین انتظار می‌رود که اگر سطح شیب دار بر اساس زوایای بهینه روزانه تنظیم شود، انرژی بیشتری نسبت به حالت ماهیانه دریافت کند و به همین ترتیب اگر بر اساس زوایای بهینه ماهیانه تنظیم شود، انرژی بیشتری نسبت به حالت فصلی دریافت میکند. اگر کلکتوری را که بر طبق زاویه بهینه روزانه تنظیم شده باشد A، کلکتوری را که بر طبق زاویه بهینه ماهیانه تنظیم شده باشد B، کلکتوری را که بر طبق زاویه بهینه فصلی تنظیم شده باشد C، و سرانجام کلکتوری را که بر طبق زاویه بهینه سالیانه تنظیم شده باشد D بنامیم، جدول 2-4 و 2-5 انرژی تابیده به سطح با زاویه شیب صفر در سال و همچنین کلکتورهای A, B, C و D و همچنین درصد افزایش انرژی برای شهرهای شیراز و بوشهر (دو شهر به عنوان نمونه) را نشان می دهد.
جدول 2-4 انرژی دریافتی از سطح صاف و کلکتورهای A, B, C, D در کل طول سال و انرژی دریافتی روی سطح شیبدار در مقایسه با سطح افق و همچنین در مقایسه با سطح با زاویه شیب بهینه سالیانه در شهر شیراز
شیراز سطح افقی D کلکتور C کلکتور B کلکتور A کلکتور
7372 7969 8365 8448 8518
انرژی دریافتی در مقایسه با سطح افق (%) – 8.10 13.48 14.60 15.55
انرژی دریافتی در مقایسه با کلکتور D (%) – – 4.97 6.01 6.89
جدول 2-5 انرژی دریافتی از سطح صاف و کلکتورهای A, B, C, D در کل طول سال و انرژی دریافتی روی سطح شیبدار در مقایسه با سطح افق و همچنین در مقایسه با سطح با زاویه شیب بهینه سالیانه در شهر یزد
یزد سطح افقی D کلکتور C کلکتور B کلکتور A کلکتور
7714 8548 8987 9082 9137
انرژی دریافتی در مقایسه با سطح افق (%) – 9.76 15.40 16.62 17.32
انرژی دریافتی در مقایسه با کلکتور D (%) – – 5.13 6.25 6.89
همان طور که انتظار می رفت قراردادن کلکتور های خورشیدی بر اساس زوایای بهینه روزانه، موجب دریافت انرژی بیشتری از خورشید می شود. اما همان طور که در جدول 4-2 مندرج است مقدار کل انرژی تشعشعی رسیده به سطح شیب دار بر اساس زوایای بهینه روزانه نسبت به ماهیانه تفاوت چندانی ندارد (حدود 1%)، از این رو تغییر زاویه به صورت روزانه با استفاده از دنبال کننده به علت هزینه ی بالای این گونه وسایل مقرون به صرفه نمی باشد. اما با توجه به اینکه مقادیر ماهیانه و فصلی تفاوت چشمگیری با مقدار سالیانه دارند، لذا تغییر ماهیانه و حتی فصلی، تأثیر بسزایی بر میزان انرژی گرفته شده از خورشید خواهد داشت و هر چه تعداد پانل های مورد استفاده شده بیشتر باشد این تفاوت تأثیر خود را بیشتر نشان می دهد.
در شکلهای2-11 و 2-12 مقدار انرژی متوسط رسیده به سطح شیبدار بر حسب زاویه سمت الرأس برای چهار زاویه شیب با استفاده از مدل برای شهر کرمان در ماه های سپتامر و ژانویه نشان داده شده است. با توجه به شکل‌ 2-11 می توان دریافت.که بیشترین انرژی دریافتی برای تمامی شهرها در ماه سپتامبر مربوط به زاویه سمتالرأس صفر و زاویه شیب می باشد. همچنین با افزایش زاویه سمتالرأس چه در جهت مثبت و چه در جهت منفی انرژی دریافتی کاهش مییابد و با افزایش زاویه شیب نیز این مقدار انرژی کاهش می یابد. زاویه بهینه شیب و روند تأثیر گذاری آن بر روی انرژی دریافتی در ماههای مختلف متفاوت می‌باشد. به عنوان مثال در شکل 2-12 مقدار انرژی متوسط رسیده به یک سطح شیبدار بر حسب زاویه سمت الرأس برای شهر کرمان مربوط به ماه ژانویه نشان داده شده است. همان طور که مشاهده می‌شود زاویه شیب بهینه می‌باشد و با کاهش زاویه شیب انرژی دریافتی کاهش می‌یابد. مقادیر دقیق زاویه شیب بهینه در جدول 2-2 ارایه شده است.

شکل 2-11 مقادیر انرژی تشعشعی کل متوسط روزانه رسیده به یک سطح شیب دار بر حسب زوایای سمت الرأس مختلف برای زوایای مختلف شیب در ماه سپتامبر برای شهر کرمان