منابع و ماخذ مقاله سازگاری و مقایسه

-3 36 -4 32 -8 42
1 31 2 36 1 29
6 36 6 40 1 34
Widget not in any sidebars

9 38 7 44 7 46

شکل 11-4: منحنی های حد شکل پذیری برای ورق های ST14، IF بدون پوشش و IF پوشش دار.
با توجه به میزان کرنش های به دست آمده، اگر منحنی کرنش حداقل-کرنش حداکثر را رسم کنیم، منحنی های FLD به دست می آیند. شکل 11-4 منحنی های FLD به دست آمده برای ورق ها را نشان می دهد.
زیر منحنی FLD هر ورق نشان دهنده محدوده کرنش هایی است که آن ورق می تواند تحت تغییر شکل تحمل کند و اگر شرایط تولید قطعه طوری باشد که میزان کرنش های به وجود آمده بالای این منحنی قرار بگیرد، قطعه حتما دچار پارگی خواهد شد. لذا می توان با توجه به این منحنی ها و به کار گیری آنها شرایط به وجود آمده کرنش را طوری با متغییر هایی مانند جنس قطعه و طراحی قالب عوض نمود که قطعه سالم تولید شود.
با مقایسه این منحنی ها با یکدیگر می توان فهمید که قابلیت تغییر فرم ورق ST14 با توجه به این منحنی ها کمتر از ورق های IF می باشد. دلیل این امر پایین تر بودن منحنی FLD برای ورق ST14 نسبت به دو ورق دیگر و در نتیجه تحمل کمتری از محدوده تنش های اعمالی توسط پرس می باشد. این پدیده را نیز می توان با توجه به n و کمتر و در نتیجه n کمتر ورق ST14 نسبت به ورق های IF پوشش دار و بدون پوشش تحلیل کرد.
به طور کلی می توان گفت که منحنی حد شکل پذیری برای ورق IF پوشش دار بهتر از ورق IF بدون پوشش می باشد. نمودار FLD ورق IF بدون پوشش در ناحیه سمت چپ منحنی که حالت تنش صفحه ای است، پایین تر از ورق IF پوشش دار است. هر چه به ناحیه سمت راست منحنی نزدیک می شویم اختلاف بین این دو منحنی کمتر می شود و در نهایت نمودار FLD ورق IF بدون پوشش بالاتر از ورق IF پوشش دار قرار می گیرد. البته این دو منحنی خیلی به هم نزدیک هستند و اختلاف چندانی با یکدیگر ندارند.
در حالت ei=0 یعنی حالت کرنش صفحه ای FLDo برای ورق IF بدون پوشش بیشترین و برای ورق ST14 کمترین مقدار را دارا می باشد. این موضوع کاملا با رابطه خطی بین FLDo و n سازگاری دارد و هر قدر n بیشتر باشد این مقدار بیشتر خواهد بود.
نتیجه دیگری که می توان از این شکل ها گرفت این است که حداقل منحنی تقریبا در حالت کرنش صفحه ای اتفاق می افتد.
همچنین می توان گفت که شکل تمام منحنی ها شبیه به یکدیگر می باشد. این منحنی ها را می توان به دو خط که در محل کرنش صفحه ای یکدیگر را قطع می کنند، شباهت داد که خط سمت راست دارای شیب کمتری نسبت به خط سمت چپ می باشد.
5-4- تاثیر روانکار بر منحنی های حد شکل پذیری (FLD)
به منظور بررسی تاثیر روانکار بر روی منحنی های حد شکل پذیری، منحنی FLD برای ورق ST14 با حضور روانکار رسم شد. جدول 13-4 میزان کرنش های حداقل و حداکثر را نشان می دهد.
جدول 13-4: کرنش های به وجود آمده پس از تغییر شکل
با حضور روانکار ST14
ei ej
-27 68
-16 66
-18 50