منابع و ماخذ مقاله دانشجویان دانشگاه شیراز و پرشسنامه سلامت عمومی

دانلود پایان نامه
 • روش تحقیق
  3-1- روش تحقیق
  با توجه به ماهیت پژوهش، روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش به دو شیوه میدانی و کتابخانه ای انجام خواهد گرفت. روش کتابخانه ای به منظور گردآوری اطلاعات نظری و پیشینه مرتبط با موضوع و روش میدانی به منظور گردآوری اطلاعات مورد نیاز جهت دستیابی به اهداف و بررسی سئوالات و فرضیه های تحقیق استفاده شده است.
  این پژوهش با توجه به هدف از نوع تحقیقات کاربردی است که به روش توصیفی – همبستگی از نوع پیش بینی انجام شد. در این پژوهش به بررسی نقش سلامت عمومی و تاب آوری بر تعهد سازمانی با توجه به نقش کنترل کنندگی خودکارآمدی کارکنان کرمان خودرو ، پرداخته شده است.
  مدل مفهومی تحقیق به شرح زیر می باشد :

  3-2- جامعه و نمونه آماری:
  جامعه آماری پژوهش متشکل از کلیه کارکنان کرمان خودرو بوده است. نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شد.تعداد نمونه 220 نفر می باشد که از این میان ، تعداد 110 نفر کارگر و 110 نفر از بین کارمندان کرمان خودرو انتخاب شدند.
  3-3- ابزار تحقیق:
  ابزار گردآوری تحقیق در این پژوهش پرسشنامه بوده است . پرسشنامه های مورد استفاده در این پژوهش از قرار زیراست:
  3-3-1- پرشسنامه سلامت عمومی :
  پرسشنامه ی سلامت GHQ-28عمومی اولین بار توسط گلدبرگ(1972)، تنظیم گردید. این پرسش نامه،علائم مرضی فرد را از یک ماه قبل تا زمان اجرای آن مورد ارزیابی قرار می دهد. روش نمره گذاری آن نیز، نوع لیکرت است. نسخه ی 28 GHQسؤالی نسبت به سایرنسخه های دیگردارای بیشترین میزان اعتبار، حساسیت است. این نسخه مطابق با تحلیل عاملی که در سال (1979) توسط گلدبرگ و هیلر طراحی و تدوین شده است. دارای چهار مقیاس می باشد: مقیاس A علایم جسمانی؛ (احساس افراد نسبت به وضع سلامت خود، احساس خستگی و نشانه های بدنی را در بر می گیرد. مقیاس B (علایم اضطرابی شامل اضطراب و بیخوابی است)؛ مقیاس C (علایم اختلال در کارکرد اجتماعی )، مقیاس D (علایم افسردگی )، مدت زمان اجرای این آزمون به طور متوسط 8 دقیقه است که علایم مرضی وحالات مثبت تندرستی فرد را در یک ماه قبل از اجرای آزمون بررسی می کند.در ایران ، مطالعات اندکی در خصوص کیفیت روان سنجی و ساختار عاملی این پرسشنامه انجام شده است . در پژوهشی که تقوی روی نمونه ی 92 نفری از دانشجویان دانشگاه شیراز انجام داده است ، ضرایب اعتبار بازآزمایی ، تنصیفی و آلفای کرونباخ به ترتیب 70/0 ، 93/0 و 90/0 به دست آمد(ابراهیمی و همکاران ،1386).
  3-3-2- پرسشنامه تاب آوری :
  برای سنجش تاب آوری از مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون استفاده خواهد شد .این مقیاس 25 گویه ای دارای 5 مؤلفه ی: 1. شایستگی / استحکام شخصی ، 2. اعتمادبه غرایز / تحمل عواطف منفی ، 3. پذیرش مثبت تغییرات/روابط ایمن ؛ 4. کنترل و 5. معنویت است که براساس طیف لیکرت ( از کاملا نادرست -0 تا کاملا درست -5) نمره گذاری می شود . روایی و پایایی این آزمون در تحقیقات خارجی تأیید شده است .همچنین محمدی (1384) ، اعتبار و پایایی این پرسشنامه را اینگونه بیان نمود: به منظور تعیین پایایی مقیاس از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید و ضریب پایایی حاصله برابر با 89/0 بود. در پژوهش سامانی ، جوکار و صحراگرد (1386) پایایی این مقیاس در دانشجویان به کمک ضریب آلفای کرونباخ برابر 87/0 به دست آمد و نتایج آزمون تحلیل عامل بر روی این پرسشنامه بیانگر وجود یک عامل عمومی در مقیاس بود. پایایی پرسشنامه در پژوهش حاضر از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برابر با 91/0 بود.
  3-3-3- پرسشنامه تعهد سازمانی :
  پرسشنامه تعهد سازمانی می یر و آلن در سال 1990 پس از بازبینی های مکرر ، پرسشنامه 24 عبارتی برای سنجش سه بعد تعهد سازمانی ارائه دادند که سؤالات مربوط به هر بعد مجزا از دو بعد دیگر بود. این پرسشنامه در طیف 7 درجه ای لیکرت ( از کاملاً مخالفم = 1 تا کاملاً موافقم =7) می باشد . به منظور سنجش اعتبار این مقیاس از روش های مختلفی مانند محاسبه ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. در مطالعه‌ای که در سال (1378) توسط احمدی‌پور در ایران انجام گرفت، با تأکید بر روش نامبرده، اعتبار هر یک از خرده مقیاس‌های پرسشنامه به دست آمده و مشخص شد که: ضرایب اعتبار تعهد عاطفی برابر با 77%، ضرایب اعتبار تعهد مستمر برابر با 79% و ضرایب اعتبار تعهد هنجاری نیز برابر با 61% می‌باشد. ضرایب اعتبار به دست آمده با تأکید بر ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه مطلوب بوده و در سطح قابل قبولی قرار می‌گیرد. نتایج تحقیقات انجام گرفته، نشان دهنده روایی و اعتبار قابل پذیرش هر یک از خرده مقیاس‌های عاطفی، مستمر و هنجاری می‌باشد.پایایی این پرسشنامه در پژوهش حاضر از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برابر با 82/0 بود.
  3-3-4- پرسشنامه خودکارآمدی:
  پرسشنامه خودکارآمدی عمومی( GSI-10)، در سال 1979 توسط شوارتز و جروسلم به منظور ارزیابی خودکارآمدی عمومی و اجتماعی ساخته شد . در سال 1981 آزمون را مورد بازبینی قرار داده و تعداد عبارات آن را از 20 به 10 عبارت تغییر دادند . آزمودنی در یک طیف لیکرت 4 درجه ای ( از اصلاً صحیح نیست تا کاملاً صحیح) نظر خود را ارائه می دهد . از این مقیاس می توان د رنمونه های مختلفی استفاده کرد . در پژوهشی که دربین دانشجویان درشته روان شناسی تربیتی در دانشگاه های شهید چمران اهواز و آزاد مرودشت انجام گرفت، ضرایب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 82/0 و برای دانشجویان روان شناسی دانشگاه اهواز 84/0 به دست آمده است . بنابراین مقیاس خودکارآمدی عمومی را می توان در پژوهش های روان شناختی و موقعیت های بالینی برای جامعه ی به هنجار و نا بهنجار به کار گرفت. پایایی پرسشنامه در پژوهش حاضر با استفاده از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برابر با 87/0 بود.
  3-4- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:
  در پژوهش حاضر، برای متغیرهای مورد مطالعه شاخصهای آماری میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمره محاسبه شد. جهت محاسبهی پایایی ابزارها از روش های آلفای کرونباخ استفاده شد. به منظور آزمون روابط مفروض در الگوی پیشنهادی نیز از روش آماری الگوسازی معادلات ساختاری استفاده شد . بدین منظور، شاخصهای برازش مدل، مثل خی دو ، شاخص برازش مقایسهای (CFI)، شاخص نیکویی برازش (GFI)، شاخص نیکویی برازش انطباقی (AGFI) و ریشه خطای تقریب میانگین مجذورات (RMSEA) محاسبه شده اند.

  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال و , , , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.