منابع و ماخذ مقاله جمع بندی و مقایسه


Widget not in any sidebars

45 0/229 1/579
90 0/242 2/211
میانگین 0/239
میانگین اعداد به دست آمده برای توان کار سختی و نسبت کرنش های پلاستیک در هر جهت، در جدول 9-4 آورده شده است.
مطابق این جدول، نسبت کرنش های پلاستیک در هر جهت بجز جهت o0، در ورق IF بدون پوشش نسبت به دو ورق دیگر بالاتر است. این مقادیر برای ورق IF پوشش دار از ورق ST14 بیشتر می باشد. اگر به جزئیات جدول 6-4 بنگریم، مشاهده می شود که برای پارامتر r در جهت o0اعداد با اختلاف زیاد به دست آمده اند. با توجه به اینکه در حالت کلی مقدار r برای فولاد های IF نسبت به فولاد ST14 بالاتر می باشد و در جهت های دیگر اعداد به دست آمده به یکدیگر نزدیک می باشند و این اصل در آنها رعایت شده است، می توان خطای اپراتور را علت این امر دانست. پس با صرف نظر از مقدار r در جهت o0برای ورق ST14 می توان گفت که مقدار این پارامتر برای ورق IF پوشش دار بیشتر از ورق ST14، و کمتر از ورق IF بدون پوشش است.
اگر میانگین n به دست آمده برای هر ورق را با هم مقایسه کنیم (شکل 7-4)، مشاهده می شود که این پارامتر برای ورق IF بدون پوشش بیشترین مقدار و برای ورق ST14 کمترین مقدار است. قابلیت کشش پذیری (Stretchability) ورق ها به شدت از مقدار توان کار سختی اثر می پذیرد. به این ترتیب که هر قدر n بزرگ تر باشد قابلیت فرم پذیری بیشتر خواهد بود.
همان طور که می دانیم n و r دو پارامتر مهمی هستند که روی شکل پذیری اثر گذارند. هر قدر میزان این دو پارامتر بیشتر باشد می توان گفت که شکل پذیری بهتر است. لذا با توجه به اینکه n و r برای ورق IF بدون پوشش بیشتر از ورق IF پوشش دار است و با لحاظ اینکه این مقادیر برای ورق IF پوشش دار بیشتر از ورق ST14 می باشد، لذا انتظار می رود که شکل پذیری ورق IF بدون پوشش بیشتر از شکل پذیری ورق IF پوشش دار و ST14 باشد. همچنین می توان گفت که شکل پذیری ورق IF پوشش دار بهتر از ورق ST14 می باشد.
اگر به اعداد گزارش شده در جدول 9-4 دقت بیشتری شود، در می یابیم که میزان r در جهت o90 بیشترین مقدار و در جهت o45 کمترین مقدار را داراست.
از جمله پارامترهایی که در مقالات بررسی و با یکدیگر مقایسه شده اند، پارامتر ، و ∆r می باشند، که به ترتیب زیر معرفی می شوند. ناهمسانگردی نرمال ( ) و پارامتر ∆r فاکتور مهمی است که طبق روابط زیر تعریف می شوند:

در جدول 10-4 میزان این پارامترها آورده شده است.
ان ایزوتروپی نرمال ( ) قاکتور مهمی است که برای ورق IF پوشش دار بیشتر از ورق ST14 و کمتر از ورق IF بدون پوشش می باشد (شکل 8-4). این ترتیب برای نیز رعایت شده است (شکل 9-4). از طرفی میزان ∆r که میزان گوش دار شدن را معین می کند برای ورق ST14 بیشترین مقدار و برای ورق IF بدون پوشش کمترین مقدار است (شکل 10-4). هر قدر این میزان کمتر باشد فرم پذیری بهتر خواهد بود.
لذا با جمع بندی مطالب بالا می توان گفت که پارامتر های شکل پذیری برای ورق IF بدون پوشش بهترین و برای ورق ST14 کمترین است. پس با توجه به این موارد می توان گفت که ورق IF بدون پوشش بهترین قابلیت فرم پذیری را در مقایسه با دو ورق دیگر دارد.
شکل 7-4: مقایسه میانگین توان کار سختی ورق ها.
جدول 10-4: عواملی که روی شکل پذیری موثرند
n r90 r45 r0 n جنس
0.5125 0.390317 1.68725 1.977 1.431 1.91 0.231 ST14
0.2725 0.462827 1.90725 2.269 1.771 1.818 0.243 IF بدون پوشش
0.3485 0.418443 1.75325 2.211 1.579 1.644 0.239 IF پوشش دار
شکل 8-4: مقایسه ان ایزوتروپی نرمال ورق ها.