منابع و ماخذ مقاله توانمندسازی روان شناختی و شیوه های فرزند پروری

دانلود پایان نامه
 • 1- تعهد سازمانی از جمله عناصر بسیار حیاتی برای هر سازمان محسوب می شود که ارتقای سطح کمی و کیفی سازمان را به همراه خواهد داشت، گستردگی مشغله های شخصی و سازمانی و شرایط مختلف باعث می شود که عوامل تأثیر گذار بر این شاخص نیز کمتر شناخته شده بمانند؛ توصیه می شود در تحقیقات بعدی از شاخص هایی که مربوط به سازمان است و نیز شاخص هایی که مربوط به شخص است، به طور همزمان مورد پژوهش قرار گیرند.
  2- روانشناسی سازمانی امری جذاب و بسیار مهم در جهت توسعه و شکوفایی اقتصادی و اجتماعی در هر جامعه است. از این رو پیشنهاد می شود پژوهشگران به این امر توجه ویژه ای داشته باشند و سعی نمایند تا از این طریق موجبات رشد صنایع را در کشور محیا سازند.
  منابع
  – ابیلی،خدایار؛ ناستی زایی، ناصر(1388)، رابطه توانمندسازی روان شناختی با تعهد سازمانی در پرسنل پرستاری بیمارستان های شهر زاهدان،طلوع بهداشت، فصلنامه دانشکده بهداشت یزد ، سال 8،شماره 1و 2 .
  – اسپکتور،پل(1387)، روان شناسی صنعتی و سازمانی،مترجم، شهناز محمدی، انتشارات ارسباران.
  – ابراهیمی ، امراله؛ مولوی، حسین؛ موسوی، غفور؛ برنامنش ،علی رضا ؛ یعقوبی، محمد (1386). ویژگیهای روان سنجی، ساختار عاملی، نقطه برش بالینی، حساسیت و ویژگی در بیماران ایرانی مبتلا به اختلالات (GHQ- پرسشنامه سلامت عمومی 28 سؤالی ). مجله روانپزشکی، معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.
  – الوانی، مهدی (1372)، آسیب‌شناسی گروه‌اندیشی در تصمیم‌گیری، مجموعه مقالات سمینار بررسی مسایل اداری ایران .تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
  – الحسینی، سید حسن (1380)، بالندگی سازمانی. تهران: انتشارات بهاریه.
  – بیگل هول . آر، بونیتا . آر، کجلستروم . تی، مبانی اپیدمیولوژی (ترجمه جانقربانی . محسن، ژیانپور . مطهره) چاپ اول . معاونت پژوهشی وزارت بهداشت درمان و پزشکی 1371 ص: 5 ? 161.
  – بشارت، محمدعلی (1387)، رابطه تاب اوری وسخت کوشی با موفقیت ورزشی در ورزشکاران، روانشناسی معاصر.
  – برومند ، اکرم و همکاران (1391)، «درد مزمن، خودکارآمدی درد و افکار خودکشی: نقش تعدیل کننده ی خودکارآمدی درد بر رابطه ی بین افسردگی و افکار خودکشی در بیماران مبتلا به درد مزمن»، مجله اصول بهداشت روانی . سال دوم .
  – بخشی سورشجانی، لیلا (1389). رابطه هوش هیجانی و سلامت روانی با تعهد سازمانی در معلمان، پرستاران و کارمندان.پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان.
  – بیان زاده ، سید اکبر؛ زمانی منفرد ،افشین( 1378). بررسی وضعیت سلامت روان کارکنان یک مجتمع صنعتی ، فصلنامه اندیشه و رفتار ، سال 4 ، شماره چهارم .
  – جوکار.بهرام(1386). نقش واسطه ای تاب اوری در رابطه با هوش هیجانی وهوش عمومی.مجله روانشناسی معاصر.نشر سوم.
  – تولایی،روح الله(1391). مفاهیم نوین در سازمان ها ،بررسی تعهد سازمانی بر عملکرد سازمان ها ؛ماهنامه علمی -ترویجی توسعه نیروی انسانی پلیس، شماره 31.
  – رابینز، استیفن (1385)، رفتار سازمانی، مفاهیم، نظریه ها و کاربردها، مترجمین: علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، چاپ نهم، تهران، دفتر پژوهشهای فرهنگی.
  – رزمی ،شهریار ؛نعمتی سوگلس تپه،فاطمه(1389). « نقش تعدیل کننده خودکارآمدی در رابطه بین استرس شغلی با سلامت روانی و رضایت شغلی کارکنان بانک صادرات تبریز.فصلنامه سلامت کار ایران ، دوره 8 ، شماره 2.
  – رستمی ،علیرضا؛نوروزی ، علی ؛ زارعی ، عادل؛امیری ،محسن؛ سلیمانی ، مهری(1387). بررسی رابطه فرسودگی شغلی و سلامت روان با نقش کنترل کنندگی جنسیت و تاب آوری در بین معلمین ابتدایی،فصلنامه سلامت کار ایران،دوره 5،شماره 3و 4.
  – ساعدی ، زهرا (1391) . بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری و سلامت عمومی نوجوانان ، پایان نامه جهت کارشناسی ارشد ، دانشگاه شیراز.
  – ساعتچی ، محمود ( 1375). روان شناسی کاربردی برای مدیران ، نشر ویرایش .
  – سیادت، علی؛ بختیار نصرآبادی، حسنعلی و سلیمی، قربانعلی (1384).بررسی رابطه بین جو سازمانی با ویژگی های شخصیتی مدیران مدارس متوسطه ی شهر اصفهان مجله علوم تربیتی و روا نشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، شماره 4.
  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال و , , , , , , , , , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.