منابع و ماخذ مقاله انعطاف پذیری و درجه حرارت


Widget not in any sidebars
جدول 1-2 مشخصات و شرایط کاری خط اسید شوئی[37].

توسط غلتک هایی که دائماً در تماس با سطح ورق است می باشد[35]. ابتدا ورق به طرف جلو رفته و به دستگاه تنظیم کننده تحویل داده می شود. این ماشین در واقع سه عمل انجام می دهد:
1 – گیرنده ورق و تحویل به قسمت بعد
2- از بین بردن اکسیدها ، پوسته زدائی ورق و شستشوی آن توسط آب
3- یک صاف کننده ابتدائی ورق
2-8-2- نورد تاندم
اگرچه ورق به دست آمده از نورد گرم گاه مصارف صنعتی دارد و به عنوان یک محصول خاتمه یافته می تواند مورد استفاده قرار بگیرد، ولیکن به خاطر موارد زیر مجبور به استفاده از ورقهای نورد سرد می شویم:
الف: حداقل ضخامت ورق حاصله از نورد گرم 1/2 میلیمتر است و این در حالی است که در نورد سرد گاه می توان به ضخامتهای پائین تر از 18/0 میلیمتر هم دسترسی پیدا کرد.
ب: خواص مکانیکی مطلوب را ورقهای نورد گرم دارا نمی باشد (سختی و غیره).
ج: کیفیتهای مطلوب را سطح ورق نورد گرم دارا نمی باشد. بنابراین در صنایع مختلفی نظیر اتومبیل سازی، صنایع خانگی و غیره نمی توانند از ورق نورد گرم استفاده نمایند و بدین ترتیب از ورق نورد سرد استفاده می گردد. در واقع در عملیات نورد سرد، ورق با ضخامت 26/1 میلیمتر تحت عملیات قرار می گیرد، بدین صورت که ورق از چهار، پنج و یا شش قفسه به صورت متوالی طی یک یا چند بار عبور به ضخامت 5/0 الی 18/0 میلیمتر برای قلع کاری و 2/0 الی 4/0 میلیمتر برای نورد تاندم خواهد رسید. کاهش ضخامت ورق طی نورد سرد یک تغییر شکل پلاستیکی است که باعث بالا رفتن سختی و استحکام ورق می شود که این سختی تقریبا برابر RC40 می باشد که گاه می تواند مصارف صنعتی داشته باشد ولی عموما به علت شکنندگی زیاد اینطور نیست[35و37].

شکل 25-2: نمائی از (a)خط اسید شوئی و نورد تاندم (b) نورد تاندم [36].
جدول 2-2: مشخصات و شرایط کاری خط نورد تاندم[37].

3-8-2- بازپخت
از آنجائیکه کلیه کویلهای خارج شده از نورد بسیار سخت بوده و مصرف صنعتی نداشته است بنابراین به طریقی باید آنها را گرم و انعطاف پذیر نمود و عمل انعطاف پذیر نمودن ورق توسط سیستمی به نام آنیلینگ انجام می شود که گرم کردن آرام ورق با درجه حرارت معینی در یک محیط بدون اکسیداسیون انجام می گیرد. ورقهای فولادی نورد سرد در زمانهای نسبتاً طولانی گرم و سپس در هوا سرد می شوند. کویلها در یک محیط بسته در محور عمودی روی هم سوار شده به طوریکه با محیط خارج ایزوله هستند و مجموعه بدون تماس مستقیم با حرارت به تدریج گرم می شوند. گاز مورد مصرف عموماً متان CH4 است. در این مرحله ساختار میکروسکوپی بهم ریخته و اعوجاج یافته فولاد را که در اثر کارسختی نورد سرد ایجاد شده است همگن می گردد، تنشهای داخلی و ویژگی ناهمسانی ایجاد شده در فولاد را می زداید و ساختار کریستالی بازسازی شده و رشد دانه بدست می آید[35].
در مقیاس وسیع در صنعت، دو روش آنیل کردن استفاده می شود. یکی آنیل جعبه ای و دیگری آنیل پیوسته . در فرآیند آنیل جعبه ای مجموعه ای از کلاف های ورق در یک کوره بزرگ قرار می گیرد. بنابراین، وزن زیادی از فولاد هم زمان گرم و به طور آهسته سرد می شود. این فرآیند گاهی نیاز به چندین روز برای تمام شدن دارد. در این حالت، دانه های حاصل پس از آنیل درشت بوده و نرخ سرد شدن آهسته موجب می شود که تمام کربن حل شده در ضمن سرد شدن رسوب کند. بنابراین، گرچه به خاطر رژیم حرارتی متفاوت در داخل و خارج کلاف ها مقداری نایکنواختی خواهیم داشت، لیکن انعطاف پذیری بسیار خوب خواهد بود.

شکل 26-2: (a,b) نمائی از کوره های بازپخت جعبه ای [36].
جدول 3-2: مشخصات و شرایط کاری کوره بازپخت[37].