منابع مقاله درمورد گروه کنترل و مقایسه


Widget not in any sidebars

کنترل
001/0
22/0±5/25
8
تجربی 1
001/0
66/0±3/42
8
تجربی 2
001/0
04/1±11/33
8
تجربی 3
با توجه به جدول فوق افزایش معنی داری در میانگین تعداد فولیکول های فعال بافت تیروئید در گروه تجربی1،2،3 نسبت به گروه کنترل وجود دارد.
نمودار 3-12- نتایج مربوط به میانگین تعداد فولیکول های فعال بافت تیروئید در گروه های تجربی
داده ها به صورت S.E±Mean نشان داده شده است. در نمودار فوق افزایش معنی داری در میانگین تعداد فولیکول های فعال بافت تیروئید در گروه تجربی 3،2،1درسطح (001/0P≤)نسبت به گروه کنترل وجود دارد به طوری که *** نشان دهنده تفاوت معنی دار در سطح (001/0P≤)می باشد.
شکل(3-3) فتو میکروگراف فولیکول های فعال بافت تیروئید در گروه تجربی 1،بزرگنمایی ×10
بررسی فتومیکروگراف تهیه شده از مقاطع بافتی تیروئید در گروه تجربی 1 (شکل 3-3) و مقایسه آن با گروه کنترل (شکل 3-1) نشان می دهد که تعداد فولیکول های فعال از نظر آماری اقزایش معنی داری داشته است.
شکل( 3-4) فتومیکروگراف فولیکول های فعال بافت تیروئید در گروه تجربی 2، بزرگنمایی ×10
شکل(3-5) فتو میکروگراف فولیکول های فعال بافت تیروئید در گروه تجربی 3،بزرگنمایی ×10
بررسی فتومیکروگراف تهیه شده از مقاطع بافتی تیروئید در گروه های تجربی 2و3 (شکل 3-4)،(شکل 3-5) و مقایسه آن با گروه کنترل (شکل 3-1) نشان داد که اندازه بسیاری از فولیکول ها دچار کاهش شده، همچنین مقدار کلوئید به طرز محسوسی کاهش یافته و تعداد فولیکول های فعال از نظر آماری اقزایش معنی داری داشته است.
3-7- نتایج مربوط به میانگین تعداد فولیکول های غیر فعال بافت تیروئید
ابتدا فرضیه برابری میانگین تعداد فولیکول های غیر فعال بافت تیروئید را در گروه کنترل و شاهد، بااستفاده ازآزمون پارامتری T-test بررسی می کنیم. با توجه به این که اختلاف معنی داری در مقایسه این دو گروه وجود ندارد لذا دیگر گروه ها را با گروه کنترل مقایسه می کنیم. بدین صورت که با استفاده ازآزمون پارامتریANOVAو تست LSDمیانگین تعداد فولیکول های غیر فعال بافت تیروئید را در گروه کنترل با گروه های تجربی1 (عصاره ترخون mg/kg50) و تجربی2 (عصاره ترخون mg/kg100) و تجربی3 (عصاره ترخون mg/kg200) مقایسه می کنیم. با توجه به اینکه سطح معنی داری P- valueاز 05/0بیشتر میباشد، بنابراین اختلاف معنی داری بین میانگین تعداد فولیکول های غیرفعال بافت تیروئید درگروههای فوق وجودندارد.
جدول 3-13مقایسه میانگین تعداد فولیکول های غیر فعال بافت تیروئید در گروه های کنترل و شاهد