منابع مقاله درمورد موش های صحرایی نر و عصاره هیدروالکلی


Widget not in any sidebars

677/0
42/0±5/16
8
تجربی 1
889/0
51/0±7/16
8
تجربی 2
529/0
81/0±33/16
8
تجربی 3
با توجه به جدول فوق تفاوت معنی داری در میانگین تعداد فولیکول های غیر فعال بافت تیروئید در گروه تجربی 3،2،1 نسبت به گروه کنترل وجود ندارد.
نمودار 3-14- نتایج مربوط به میانگین تعداد فولیکول های غیر فعال بافت تیروئید در گروه های تجربی
داده ها به صورت S.E±Mean نشان داده شده است. در نمودار فوق اختلاف معنی داری در میانگین تعداد فولیکول های غیر فعال بافت تیروئید در گروه تجربی1،2،3 درسطح (05/0P≤)نسبت به گروه کنترل وجود ندارد.
بررسی فتومیکروگراف تهیه شده از مقطع عرضی تیروئید در گروه کنترل (شکل 3-1) و مقایسه آن با گروه شاهد (شکل 3-2)نشان می دهد که هیچگونه تغییر خاصی در فولیکول های غیرفعال از نظر اندازه، تعداد و ویژگی های ظاهری صورت نگرفته است. در گروه تجربی 3 (شکل 3-5) و مقایسه آن با گروه کنترل (شکل 3-1) نشان می دهد که تعداد فولیکول های غیرفعال از نظر آماری اقزایش معنی داری داشته است.
فصل چهارم
بحث و نتیجه گیری
در پژوهش حاضر، اثر عصاره هیدروالکلی عصاره برگ گیاه ترخون بر هورمون تیروئید و تغییرات بافت تیروئید در موش های صحرایی نر بالغ مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور 40 سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار به 5 گروه 8 تایی تقسیم شدند. گروه کنترل در طول مدت تیمار هیچ گونه حلال یا عصاره ای دریافت نکردند. گروه شاهد حلال DMSO به صورت خوراکی دریافت کردند. گروه تجربی 1 دوز mg/kg 50 عصاره را به صورت خوراکی دریافت کردند. گروه تجربی 2 دوز mg/kg 100 عصاره را به صورت خوراکی دریافت کردند.گروه تجربی 3 دوز mg/kg 200 عصاره را به صورت خوراکی دریافت کردند.
در پایان 30روز پس از تزریق حیوانات و خون گیری مستقیم از قلب ، نمونه های خونی جهت اندازه گیری غلظت پلاسمایی هورمون های T₃ ،T₄، TSHجمع آوری شدند. پس از خون گیری، تیروئید ها از بدن خارج شد. سپس مراحل فیکس کردن، تهیه مقاطع میکروسکوپی، رنگ آمیزی با روش هماتوکسیلین- ائوزین انجام گرفت و در پایان، بررسی میکروسکوپی بافت ها صورت گرفت. نتایج داده ها بر اساس برنامه کامپیوتری SPSS و انجام تست های آماری ANOVA در اختلاف سطح آماری معنی دار 05/.p< مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه نمودارهای هر کدام از فاکتورهای مورد نظر، بر اساس برنامه کامپیوتری EXCEL ترسیم گردید. در این پژوهش نتایج به دست آمده جهت بحث و نتیجه گیری به چهار قسمت تقسیم شدند و مکانیسم های احتمالی مؤثر بر هر کدام به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفت.
الف: بحث و نتیجه گیری در مورد نتایج مربوط به تغییرات وزن بدن
ب: بحث و نتیجه گیری در مورد نتایج مربوط به تغییرات غلظت پلاسمایی هورمون هایT₃، T₄، TSH
ج: بحث و نتیجه گیری در مورد نتایج مربوط به تغییرات تعداد و ضخامت فولیکول ها
الف: بحث و نتیجه گیری در مورد نتایج مربوط به تغییرات وزن بدن

Share this post

Post navigation

You might be interested in...