منابع مقاله با موضوع مدل معادلات ساختاری و شاخص های ارزیابی

6- ابلاغ یا نوشتن گزارش تحقیقاتی
Widget not in any sidebars

در هر گام محقق باید در مورد، موارد زیر تصمیماتی را اتخاذ کند.
مدل چگونه ساخته شود؟
چه شاخصها و چه تعداد شاخص برای متغیرهای مکنون مورد نیاز است؟
چگونه می بایستی خطاهای اندازه گیری را محاسبه نمود؟
چه مقدار نمونه برای تخمین مدل مورد نیاز است؟
از چه نوع ماتریسی استفاده شود؟
در ذیل سعی می شود هر یک از مراحل به تفصیل شرح داده شود.
الف- مرحله ی بیان مدل
مدل معادلات ساختاری با بیان مدلی که می خواهد تخمین زده شود؛ شروع می شود. در ساده ترین سطح مدل، یک عبارت آماری درباره ی روابط میان متغیرها است. این مدلها در زمینه رویکردهای مختلف تحلیلی، اشکال مختلفی به خود می گیرند. برای مثال یک مدل در زمینه همبستگی عموماً روابط غیر جهت داری را (دوطرفه) بین دو متغیر نشان می دهد. در حالی که رگرسیون چندگانه و تحلیل واریانس مدلهایی را با روابط جهت دار بین متغیرها نشان می دهد.
این مرحله یکی از مهمترین مراحل موجود در مدل معادلات ساختاری است. زیرا هیچ گونه تحلیلی صورت نمی گیرد مگر این که محقق ابتدا مدل خود را بیان کند. گامهای موجود در این مرحله به شرح زیر است:
1- ساخت یک مدل ساختاری فرضی
بیان یک مدل در واقع ترسیم نمودار یک تئوری به یکسری معادلات ساختاری(ریاضی) است. بنابراین بهتر است ابتدا نمودارمسیر را ترسیم کنیم و متغیرهای دورن زا و برون زا و روابط علّی بین این متغیرها را نشان دهیم.
2- انتخاب شاخصهای مشاهده شده برای متغیرهای مکنون
بعد از مشخص کردن متغیرهای مکنون درون زا و برون زا در این گام لازم است تا برای متغیرهای مکنون شاخصها(متغیرهای مشاهده شده) مناسبی انتخاب و به آنها وصل شود بهتر است از چندین شاخص به جای یک شاخص برای اندازه گیری متغیر مکنون استفاده شود که این کار بر اساس تعریف مفهومی و تعریف عملیاتی صورت می گیرد.
3- ارزیابی حالت تعین مدل
قبل از مرحله ی تخمین و بعد از مرحله ی بیان حتماً می بایستی حالت تعین مدل مورد ارزیابی قرار گیرد. تعیین یک مدل مستلزم مطالعه ی شرایطی برای بدست آوردن یک راه حل منحصر به فرد برای پارامترهای بیان شده در یک مدل می باشد.
ب- مرحله دوم تخمین مدل
هنگامی که یک مدل بیان شد و حالت تعیین آن مورد ارزیابی قرار گرفت کار بعدی بدست آوردن تخمین های پارامترهای آزاد از روی مجموعه ای از داده های مشاهده شده است. این مرحله شامل یکسری فرایندهای تکراری است که در هر تکرار یک ماتریس کوواریانس ضمنی ساخته می شود و با ماتریس کوواریانس باقیمانده می شود و این تکرارها تا جایی ادامه می یابد که این ماتریس باقیمانده به حداقل ممکن برسد. یعنی:
Data=Model + Residua
گامهای موجود در این مرحله به شرح زیر است:
1- جمع آوری داده ها
در این مرحله انتخاب اندازه نمونه مهم است. زیرا بسیاری از روشهای تخمین موجود در مدل معادلات ساختاری و شاخص های ارزیابی، متناسب بودن مدل نسبت به اندازه نمونه حساس است. بنتلر پیشنهاد نموده که همواره نسبت 10 تا 1 بین اندازه نمونه و تعداد پارامترهای آزاد که می‌بایستی تخمین زده شود وجود داشته باشد. تا برآورد مدل با کمترین میزان خطا صورت پذیرد.
2- ساخت ماتریس واریانس – کوواریانس متغیرهای اندازه گیری شده