منابع مقاله با موضوع مدلسازی معادلات ساختاری و محاسبه آلفای کرونباخ

ترس از دست زدن به وظایف جدید را در فرد کاهش می دهد.
روحیه گروهی را بهبود می بخشد.
سازمان را به محل مناسبی برای کار و زندگی تبدیل می کند.
Widget not in any sidebars

هر برنامه آموزشی موفقیت آمیز باید براصول و یادگیری زیرمبتنی باشد:
1-وقتی فراگیرنده برانگیخته شود ، یادگیری افزایش می یابد.
2-یادگیری به بازخورد نیاز دارد.
3-تقویت ، این احتمال را پدید می آورد که رفتار فراگرفته شده تکرار شود (عابدیان ، 1375 ، 112 – 111).
2-5-تحقیقات انجام شده
2-5-1- تحقیقات انجام شده داخلی
رسول‌اف و همکاران (1380) در مطالعه خود به شناسایی سطوح نیازها و عوامل‌ مؤثر بر رضایت مشتریان پرداختند. برای‌ دستیابی به سطوح نیازها و عوامل رضایت مشتریان،یک‌ نمونه‌برداری گسترده(2743 نمونه)در سال 1379 در تهران و 11 استان کشور انجام گرفت و سطوح نیازها و عوامل رضایت‌ مشتریان از طریق تکمیل پرسشنامه اندازه‌گیری شد و اعتبار ابزار اندازه‌گیری از طریق محاسبه آلفای کرونباخ برابر97/0 بدست آمده است.با استفاده از روش آماری تتحلیل عاملی 50 متغیر مورد مطالعه به هفت مؤلفه اصلی تقلیل یافته است. مؤلفه‌ها براساس تعریف متغیرها و اینکه چه واقعیت مشترکی‌ را در ارتباط با سطوح نیازهای مشتریان می‌سنجند،نامگذاری‌ شده‌اند.نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که حدود 60 درصد از کل واریانس متغیرها توسط هفت مؤلفه مورد مطالعه، قابل توجیه است.
بلوری (1389) نقش کیفیت ارائه خدمات در جلب رضایت و نگهداری مشتریان بانک تجارت در شعب شهر تهران را بررسی کردند. جامعه آماری آنها متشکل از 60 شعبه بانک تجارت در شهر تهران بود و از مدلسازی معادلات ساختاری برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده نمود.نتایج بدست آمده دراین پژوهش نشان داد که کیفیت خدمات درک شده و رضایت مشتری با توجه به عوامل پنج گانه مورد استفاده (ابعاد فیزیکی و ظواهر، قابلیت اطمینان، مسئولیت پذیری کارکنان و همدلی) به صورت معنی داری متفاوت هستند . هم چنین بین کیفیت خدمات درک شده و رضایت مشتری با در نظر گرفتن جنبه های مطرح شده در کیفیت خدمات همبستگی مثبت و معنا داری مشاهده شده است.
2-5-2- تحقیقات انجام شده خارجی
یو و پارک (2007) در مطالعه تجربی خود نشان دادند که چگونه شرکت های خدماتی مانند هتل ها و رستوران ها می توانند کیفیت خدمات خود را افزایش داده و به افزایش رضایتمندی مشتریان و درنتیجه عملکرد مالی خود دست پیدا کنند.جامعه آماری مورد مطالعه آنها متشکل از 129 هتل و رستوران بود و آنها برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی تاییدی استفاده نمودند. یافته های آنها حاکی از آنست که آموزش کارکنان بر کیفیت ادراک شده خدمات تاثیر دارد. و نیز درک مشترک میان کارکنان نقش مهمی در افزایش کیفیت ادراک شده خدمات ایفا می کند. برطبق نتایج آنها، رضایتمندی مشتریان عامل واسطه کیفیت ادراک شده خدمات و عملکرد مالی است.
سورشاندار و همکاران (2002) رابطه میان کیفیت خدمات و رضایتمندی مشتریان را مورد مطالعه قرار دادند. جامعه آماری آنها متشکل از مشتریان بانکهای مختلف در هندوستان بود. آنها از آزمون تی و تحلیل همبستگی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده کردند. نتایج آنها نشان داد که رابطه معنی دار و مثبتی میان کیفیت خدمات و رضایتمندی مشتریان برقرار است.

فصل سوم
روش‌ اجرای تحقیق
3-1مقدمه
پایه هر عملی روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر عملی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم به کار می رود. از اصطلاح “روش تحقیق” معانی خاص و متمایزی در متون علمی استنباط می شود، که به آن اشاره می شود. این استنباط گاه دارای همپوشانی و وابستگی هایی هستند و در مواردی هم “روش تحقیق” و “نوع تحقیق” مترادف منظور شده اند (خاکی و 1384 و 201).
مراحل آزمون ها و روش های دستیابی به پاسخ های سوالات تحقیق در این فصل معرفی می‌شوند.
3-2 تحقیق
به طور کلی روش های تحقیق در علوم رفتاری را می توان با توجه به دو ملاک تقسیم کرد.
الف) هدف تحقیق
ب) نحوه گردآوری داده ها