منابع مقاله با موضوع عوامل موثر بر رضایت مشتریان و مدل یابی معادلات ساختاری

براساس پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق توصیفی است. در ذیل به توضیح آنها پرداخته می شود:
3-3 روش تحقیق
3-3-1 روش تحقیق بر حسب هدف:
Widget not in any sidebars

روش تحقیق بر مبنای هدف کاربردی است. تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که نظریه ها، قانونمندی ها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می شوند را برای عامل مسایل اجرایی و واقعی به کار می گیرد. (خاکی ,1384، ص202). در این تحقیق هدف شناسایی عوامل موثر بر رضایت مشتریان در شعب مختلف بانک ملی شهرستان اراک می‌باشد.
3-3-2 روش تحقیق بر حسب روش
در این پژوهش روش تحقیق از نوع علّی می‌باشد، در این روش رابطه و تاثیر میان متغیرها بر اساس هدف تحقیق تحلیل می‌گردد. برای تعیین علّی بودن روابط بین متغیرهایی که وابستگی زیادی دارند، نیاز به انجام مطالعات علّی بین دو متغیر بررسی می شود(خاکی، 1384 ،ص 220).
3-4 جامعه و نمونه آماری
3-4-1 جامعه آماری
یک جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. صفت مشترک صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد. (آذر و مومنی، 1383، ج 1، ص5) جامعه آماری این تحقیق شامل روساء و معاونین شعبه مرکزی و شعب مختلف بانک ملی در شهرستان اراک که حدود 220 نفر می‌باشند .است
3-4-2 قلمرو مکانی
قلمرو مکانی این تحقیق شعب مختلف بانک ملی در شهر اراک می باشد.
3-4-3 قلمرو زمانی تحقیق
قلمرو زمانی این پژوهش چهار ماهه اول سال 1392 می باشد.
3-4-4 نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه
گروه نمونه، یک مجموعه فرعی از جامعه آماری است که با مطالعه ی آن محقق قادر است نتیجه را به کل جامعه ی آماری تعمیم دهد(سکاران، 1381، ص 295) یا به عبارت دیگر، تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگیهای اصلی جامعه باشد را نمونه گویند (آذر و مومنی، 1383، ج1، ص6).
از آنجا که روش شناسی مدل یابی معادلات ساختاری تا حد زیادی با برخی جنبه های رگرسیون چند متغیری شبیه است، می توان از اصول تعیین حجم نمونه در تحلیل رگرسیون چند متغیری برای تعیین حجم نمونه در مدل یابی معادلات ساختاری استفاده نمود در تحلیل رگرسیون چند متغیری نسبت تعداد نمونه( مشاهدات) به متغیرهای مستقل نباید از پنج کمتر باشد. در غیر این صورت نتایج حاصل از معادله رگرسیون چندان تعمیم پذیر نیست. بر مبنای پیشنهاد جیمز استیونس در نظر گرفتن پانزده مورد برای هر متغیر پیش بین در تحلیل رگرسیون چند گانه با روش معمولی کمترین مجذورات استاندارد یک قاعده سرانگشتی خوب به شمار می‌آید.
بنابراین به طور کلی حجم نمونه در روش شناسی مدل یابی معادلات ساختاری می تواند بین 5 تا 15 مشاهده به ازاء هر متغیر اندازه گیری شده تعیین شود(غفاری آشتیانی،1387، 93).

q= تعداد متغیرهای مشاهده شده (گویه‌های پرسشنامه) وn حجم نمونه است؛
3-5 روشهای نمونه گیری
برای نمونه گیری می توان از روشهای متنوعی استفاده نمود که مهمترین این روشها به شرح زیر می باشد.
نمونه گیری تصادفی ساده
روش نمونه گیری سیستماتیک
نمونه گیری طبقه ای