منابع طبیعی و عروق کرونر

p-Coumaric acid
Dihydroxyphenyl-lactic acid
Widget not in any sidebars

(DOPL)
Caffeic acid
Rosmarinic acid
شکل 2-1 مسیر سنتز طبیعی کافئیک اسید، دهیدروکسی فنیل‌لاکتیک اسید و رزمارینیک اسید در برخی گیاهان. شیکیمیک اسید آمینواسیدهای ضروری معطر نظیر فنیل‌آلانین و تیروزین را مهیا می‌کند (السریشیا و همکاران، 1999).
ساختار شیمیایی سه ماده کافئیک اسید، دهیدروکسی فنیل لاکتیک اسید و رزمارینیک اسید نیز در شکل 2-2 آورده شده است.
شکل 2-2 ساختار شیمیایی کافئیک اسید، دهیدروکسی فنیل لاکتیک اسید و رزمارینیک اسید (السریشیا و همکاران، 1999).
2-6-3-1-1- داروشناسی رزمارینیک اسید
رزمارینیک اسید به طور طبیعی باعث ایجاد عوامل غیراستروئید ضد التهاب می‌شود. رزمارینیک اسید در از بین بردن رادیکال‌های آزاد اکسیژن و کاهش فعالیت سیستم کمپلمانت موثر است. همچنین رزماری باعث عملکرد بهتر سیستم‌های داخلی بدن نظیر سیستم عصبی مرکزی، سیستم گردش خون و ماهیچه‌های ارادی می‌شود. اثر رزماری به دلیل ویژگی‌های خاص نامبرده شده، در درمان بسیاری از بیماری‌های انسانی نظیر روماتیسم، تصلب شرائین، بیماری‌های عروق کرونر، مسمومیت کبدی، سرطان، زخم روده، آب مروارید، آسم تنفسی، زخم معده و کمبود تحرک اسپرم به اثبات رسیده است [18].
2-7- استفاده از رزماری در آبزی پروری
اعتمادی و همکاران (1387) پتانسیل ضدباکتریایی و آنتیاکسیدانی عصاره رزماری در افزایش عمر ماندگاری ماهی قزلآلای رنگینکمان را مورد بررسی قرار دادند. نتایج حاصل نشان دهنده تاثیر معنی دار عصاره رزماری در به تعویق انداختن اکسیداسیون لیپید لاشه قزل آلای رنگین کمان بود به طوری که عصاره رزماری در شرایط خلاء عمر ماندگاری نمونه ها را 4 روز نسبت به تیمار شاهد افزایش داد [12]. نتایج تحقیقات وو و همکاران (1982) بیانگر یکسان بودن قدرت آنتی اکسیدانی عصاره رزماری با BHT و بیشتر بودن قدرت آنتی اکسیدانی آن نسبت به BHA است [74]. در مطالعه‌ای دیگر، کاهش معنی‌داری (05/0< p) در میزان مرگ و میر ماهیان تیلاپیا آلوده شده به باکتری S. iniae که از جیره حاوی عصاره خشک اتیل استات گیاه رزماری که حاوی مواد شیمیایی ضد میکروبی نظیر ترپن‌ها (1,8-cineol, o-pinene, a-pinene, limonene, terpineol-4-ol, a-terpineol)، کافور و پلی‌فنول‌ها (نظیر carnosic acid, rosmarinic acid) استفاده کرده بودند مشاهده شد [16]. زیلبرگ و همکاران (2010) تاثیر مثبت پودر برگ خشک گیاه رزماری را در کنترل استرپتوکوکوزیس در ماهیان تیلاپیای نیل به اثبات رساندند. در تحقیق آن ها استفاده از پودر برگ رزماری به میزان 8 درصد جیره به مدت 5 روز باعث کاهش معنی دار تلفات همسان با تیمار تغذیه شده با آنتی بیوتیک اکسی تتراسایکلین بود [81].
2-8- استفاده از مواد محرک رشد و سیستم ایمنی در فیل‌ماهیان جوان پرورشی
حسینی‌فر و همکاران (2012) اثر مخمر نان (Saccharomyces cerevisiae) را بر پارامترهای رشد، ویژگی‌های فیزیولوژیکی و فلور میکروبی روده بچه‌ماهیان فیل‌ماهی (Huso huso) مورد بررسی قرار دادند [37]. صفرپور و همکاران (2011) اثر ویتامین E را بر پارامترهای رشد، ترکیب لاشه، خون‌شناسی و پارامترهای ایمنی‌شناسی فیل‌ماهیان جوان مورد بررسی قرار دادند [61]. جلالی و همکاران (2009) اثر مقادیر مختلف ارگوسان را بر پارامترهای رشد، ترکیب لاشه، بازماندگی و تغییرات خون‌شناسی فیل‌ماهی مورد بررسی قرار دادند [39]. فلاحتکار و همکاران (1385) تاثیر ویتامین C بر برخی پارامترهای رشد، نرخ بازماندگی و شاخص کبدی در فیل‌ماهیان جوان پرورشی را مورد بررسی قرار دادند [11]. اکرمی و همکاران (2009) اثر پربیوتیک اینولین را بر پارامترهای رشد، فلور باکتریایی روده، ترکیب لاشه و پارامترهای خون‌شناسی فیل‌ماهیان جوان پرورشی مورد بررسی قرار دادند [17]. اکرمی و همکاران (2011) در بررسی خود اثر الیگوساکارید انسانی را بر پارامترهای رشد، بازماندگی، ترکیب لاشه و برخی پارامترهای خون‌شناسی فیل‌ماهیان جوان پرورشی مورد بررسی قرار دادند [59]. طاعتی و همکاران (2012) تاثیر پروبیوتیک ایمونوال را بر پارامترهای رشد، ترکیب لاشه و متغیرهای ایمونوفیزیولوژیکی فیل‌ماهیان جوان مورد بررسی قرار دادند [67]. خواجه‌پور و همکاران (2011) اثر مقادیر مختلف سیتریک اسید را بر پارامترهای خون‌شناسی و بیوشیمیایی فیل‌ماهیان جوان مورد بررسی قرار دادند [44]. حسینی‌فر و همکاران (2011) در بررسی خود تاثیر الیگوفروکتوز را بر پارامترهای خون‌شناسی و بیوشیمیایی سرم خون فیل‌ماهیان جوان پرورشی مورد بررسی قرار دادند [36]. حیدریه و همکاران (2011) اثر مقادیر مختلف فیبر و ارگوسان را بر پارامترهای رشد، تعداد سلول‌های ایمنی و فعالیت لیزوزیمی فیل‌ماهیان جوان پرورشی مورد بررسی قرار دادند [35]. طاعتی و همکاران (2011) در بررسی خود تاثیر پربیوتیک ایمونواستر را بر شاخص‌های رشد، ترکیب لاشه و شاخص‌های سیستم ایمنی فیل‌ماهیان جوان پرورشی مورد بررسی قرار دادند [68]. ابراهیمی و همکاران (1391) اثر سطوح مختلف اسانس سیر بر شاخص‌های رشد، ‌تغذیه و ترکیب شیمیایی لاشه فیل‌ماهی (Huso huso) جوان پرورشی را مورد بررسی قرار دادند [4].
فصل سوم
مواد و روش‌ها
3-1- سیستم پرورش
سیستم مورد استفاده برای نگهداری ماهیان، سیستم مداربسته بود که در سالن تکثیر و پرورش آبزیان واقع در مزرعه دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان قرار دارد. این سیستم از سه بخش اصلی به شرح زیر تشکیل گردید.
1) سه مخزن ذخیره آب هر یک به حجم 4 متر مکعب که در ارتفاع سه متری زمین نصب شده و با اتصالات پلی‌اتیلنی به یکدیگر و به لوله ورودی تانک‌های آزمایش متصل بود.
2) تانک‌های پرورشی هریک با حجم 100 لیتر و با ورودی و خروجی مجزا
3) سیستم فیلتراسیون: شامل سه قسمت مجزا و تفکیک شده در یک مخزن با حجم حدود یک متر مکعب است که به ترتیب حاوی شن درشت،‌ شن ریز و پودر زئولیت بود.
آب مورد نیاز، از آب شهر تامین می‌گردید که ابتدا آب لوله‌کشی شهر به مخزن ذخیره به حجم 2 متر مکعب وارد گردید. آب ذخیره شده به مدت 24 ساعت به منظور کلرزدایی نگهداری و هوادهی می‌‌گردید. آب موجود در سه مخزن ذخیره با دبی حدود 7/0 لیتر بر دقیقه از طریق لوله‌های پلی‌اتیلنی به تانک‌های پرورشی وارد گردید. 5 سری چهارتایی از تانک‌ها به صورت مجموعه‌های مجزا در کنار یکدیگر قرار داده‌شدند و آب خروجی هر مجموعه چهارتایی از تانک‌ها قبل از ورود به لوله جمع‌آوری کننده، وارد یک تانک رسوب‌گیر می‌شد و بعد از ته‌نشین شدن فضولات، آب خروجی از طریق لوله جمع‌آوری کننده وارد فیلتر می‌گردید. دو فیلتر شنی جهت حذف مواد زائد و فیلتر زئولیتی جهت حذف آمونیاک به کار می‌رفت. پس از انجام فیلتراسیون، آب تمیز توسط یک پمپ اتوماتیک مجددا وارد سه مخزن ذخیره آب در ارتفاع سه متری از سطح زمین شده و مجددا به روش ثقلی وارد تانک‌های پرورشی می‌گردید. نظافت تانک‌های پرورشی و تانک‌های رسوب‌گیر به صورت یک روز در میان و از طریق سیفون‌کردن انجام شد. روزانه به میزان 10 درصد از آب سیستم به علت سیفون‌کردن و هم‌چنین شستشوی لوله خروجی کاسته می‌شد که برای جبران آن از آب کلرزدایی شده استفاده گردید. دمای آب دوبار در روز در ساعت‌های 8 و 18 اندازه‌گیری شد. پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب شامل اکسیژن محلول، آمونیاک و pH بصورت هفتگی اندازه‌گیری شد. دوره نوری سیستم بصورت نور طبیعی (D10:L14) تنظیم گردید.
3-2- تهیه ماهیان و سازگاری
بچه‌فیل‌ماهیان مورد استفاده در این آزمایش حاصل تکثیر یک جفت فیل‌ماهی در فروردین ماه 1390 در کارگاه شهید مرجانی گرگان بود که در تیرماه همان سال به مزرعه دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان منتقل شد. در این آزمایش، چیدمان واحدهای آزمایشی به صورت تصادفی صورت گرفت. پس از عادت‌دهی بچه‌ماهیان به جیره‌های غذایی ساخته شده، تعداد 126 قطعه بچه‌ فیل‌ماهی با ظاهر سالم (مانند عدم وجود ناهنجاری شکلی و خوردگی باله) با میانگین وزنی 28/5 ± 94/130 (میانگین ± خطای استاندارد) گرم برای انجام آزمایش انتخاب شد. برای این منظور از مخزن‌های 100 لیتری موجود در مزرعه استفاده گردید.