منابع طبیعی و صنایع غذایی

دانلود پایان نامه

(و)

 • شکل6-5 پارامترهاى بیوشیمیایی فیل‌ماهیان جوان تغذیه شده با عصاره روغنی رزماری در سطوح 0، 1/0، 1، 10 و 20 گرم بر کیلوگرم (به ترتیب جیره‌های شماره 1 تا 6)، (الف) پروتئین کل،‌ (ب) آلبومین، (ج) گلوبولین، (د) گلوکز، (ه) هماتوکریت و (ز) هموگلوبین (میانگین ± خطای استاندارد).
  (ب)
  (الف)
  شکل6-6 شاخص های مرتبط با چربی کل در سرم خون فیل ماهیان جوان تغذیه شده با سطوح مختلف عصاره رزماری. (الف) کلسترول، (ب) تری گلیسیرید (میانگین ± خطای استاندارد).
  (ب)
  (الف)
  شکل6-7 آنزیم های شاخص کبدی در سرم خون فیل ماهیان جوان تغذیه شده با سطوح مختلف عصاره رزماری. (الف) GOT، (ب) GPT (میانگین ± خطای استاندارد).
  منابع
  ابراهیمی، ع. 1389، تغذیه ماهیان خاویاری در آبزی پروری صنعتی، انتشارات مرکز نشر دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران. 118 صفحه.
  ابراهیمی، ع، بیرقدار، ا، 1385، تغذیه و نیازهای غذایی ماهیان در آبزی پروری (با تاکید برگونه های قابل پرورش در ایران)، انتشارات جها د دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران. 292 صفحه.
  ابراهیمی، ع، پوررضا،‌ج، پاناماریوف، س، و، کمالی، ا، حسینی، ع، 1383، “اثر مقادیر مختلف پروتئین و چربی بر رشد و ترکیب شیمیایی لاشه بچه‌ماهیان انگشت قد قره‌برون (Acipenser persicus)”، مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، شماره3، 118 صفحه.
  ابراهیمی، ع، تنگستانی، ر، علیزاده، ا، زارع، پ، 1391،”اثر سطوح مختلف اسانس سیر بر شاخص‌های رشد،‌تغذیه و ترکیب شیمیایی لاشه فیل‌ماهی (Huso huso) جوان پرورشی”، مجله علوم و فنون دریایی، دوره 11، شماره 4، صص 1-73.
  بهمنی ، م، 1378، “بررسی اکوفیزیولوژیک استرس از طریق اثر بر محورهای HPI و HPG سیستم ایمنی و فرآیند تولید مثل در تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus)” . رساله دکتری. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، صص 21-42.
  رفعت‌نژاد، س، فلاحتکار، ب، طلوعی گیلانی، م، ح، ابراهیم‌زاده، م، حیدری قادی‌کلایی، م، 1389، اثر تراکم‌های مختلف ذخیره‌سازی بر برخی پارامترهای کیفی آب و فاکتورهای رشد فیل‌ماهی در مخازن پرورشی، مجله دامپزشکی ایران، دوره 6، شماره3، صص 38-47.
  ستاری، م، 1381، ماهی شناسی (1) تشریح و فیزیولوژی، انتشارات نقش مهر، 659ص.
  ستاری، م، ۱۳۸۲، ماهی شناسی2(سیستماتیک)، انتشارات حق شناس، 502 صفحه.
  لاوسون، ت، مترجم، جعفری باری، م، 1380، اصول مهندسی آبزیان، انتشارات معاونت تکثیر و پرورش آبزیان-معاونت کل ترویج، تهران، 504 صفحه.
  لیت ریتز، ا، مترجم، عمادی، ح، 1374، راهنمای تکثیر و پرورش ماهی قزل الا و ماهی آزاد، انتشارات ماهنامه آبزیان تهران، 220 صفحه.
  فلاحتکار، ب، سلطانی، م، ابطحی، ب، کلباسی، م. ر، پورکاظمی، م، یاسمی، م، 1385، تاثیر ویتامین C بر برخی پارامترهای رشد، نرخ بازماندگی و شاخص کبدی در فیل‌ماهیان (Huso huso) جوان پرورشی، مجله پژوهش و سازندگی، شماره 72، صص 98-103.
  اعتمادی، ح، رضائی، م، عابدیان، ع، 1387، پتانسیل آنتی‌باکتریایی و آنتی‌اکسیدانی عصاره رزماری (Rosmarinus officinalis) در افزایش عمر ماندگاری ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)، فصل نامه علوم و صنایع غذایی، دوره 5، شماره 4، صص 67-77.
  A.O.A.C., 1997, “Association of official Analytical, in official Methods of Analysis of AOAC International”, Vol. 16th Edn, Cunniff, P. A., Ed. Arlington, AOAC International.
  Abdel, A., Mostafa, Z. M., Ahmad, M. H., Mousallamy, A., Samir, A., 2009.” Effect of Using Dried Fenugreek Seeds as Natural Feed Additives on Growth Performance, Feed Utilization, Whole-body Composition and Entropathogenic Aeromonas Hydrophila-challinge of Monsex Nile Tilapia O. Niloticus (L) Fingerlings”, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, VOL. 3, PP. 1234-1245.
  Abdel-Tawwab, M., Abdel-Rahman, A. M., Ismael, N., 2008.”Evaluation of commercial live baker’s yeast, Saccharomyces cerevisiae as a growth and immunity promoter for fry Nile tilapia, Oreochromis niloticus challenged in situ with Aeromonas hydrophila,” Aquaculture, vol. 280, pp. 185–189.
  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.