منابع تحقیق درمورد گیاهان دارویی و مقایسه نتایج

23
Widget not in any sidebars

…………….کلاریترومایسین
فصل پنجم
بحث ونتیجه گیری
ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﻠﻴﻜﻮﺑﺎﻛﺘﺮﭘﻴﻠﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪﺯﺧﻢ ﭘﭙﺘﻴﻚ ﻭ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻣﻌﺪﻩ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻭﺳﻴﻌﻲ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ. ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺠﺪﺩ ﻭ ﻋﺪﻡ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺭﻳﺸﻪ ﻛﻨﻲ ، افزایش روز افزون مقاومت آنتی بیوتیکی و عوارض جانبی ﻣﺸﻜلاﺕ ﺍﺻﻠﻲ ﺩﺭ ﺭﻭﻧﺪ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺑﺪﻟﻴﻞﺍﻫﻤﻴﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ دارویی ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭﻳﻬﺎ، ﺭﺍﻩ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﺭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺭﺍﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﺍﺯ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﻣﻴﺪﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪﺍﻳﻦﺍﻫﻤﻴﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮﻭﺑﻲ استفاده از گیاهان دارویی از گذشته های دور در سنت ملل مختلف، جهت درمان بیماری ها رواج داشته است. اغلب اسانس ها و عصاره ها به عنوان منبع ترکیبات آنتی میکروبیال، از گیاهان خاص و بومی منطقه تامین می شده است. به همین دلیل در این تحقیق به بررسی اثرات ضد باکتریایی پوسته خارجی یکی از گونه های مهم پسته و مرزنجوش که در ایران می رویند، پرداخته شد.
بررسی و مقایسه نتایج، بیانگر این مطلب است که عصاره اپی کارپ پسته و مرزنجوش روی هلیکوباکتر پیلوری مورد بررسی تاثیر داشته است. اثر عصاره الکلی پوسته خارجی گیاه پسته به روش انتشار دیسک و روش چاهک نشان داد که کاهش غلظت های عصاره نسبت مستقیم با کاهش قطر هاله های عدم رشد در باکتری های مورد مطالعه دارد. اگرچه اثر 3 آنتی بیوتیک سنتتیک مترونیدازول ، کلاریترومایسین وآموکسی سیلین بیشتر از اثر آنتی باکتریال این دو گیاه بود اما با توجه به اینکه سالانه حجم زیادی از پوست پسته دور ریخته میشود و قیمت ارزان گیاه مرزنجوش و عوارض کمتر ناشی از مصرف عصاره این دو گیاه و به طور کلی گیاهان چشم انداز جدیدی از اپر ترکیبات آنتی باکتریال گیاهی را به ما نشان میدهد. یکی از برجسته ترین نکات این تحقیق اثر آنتاگونیستی عصاره این دو گیاه نسبت به یکدیگر است به طوری که نسبت های برابر دو عصاره کوچکترین هاله عدم رشد (9 میلی متر) را ایجاد کرد. در بیشتر تحقیقات انجام شده در گذشته کمتر اثر توامان ضد میکروبی دو عصاره گیاهی مورد بررسی قرار گرفته بود. در این تحقیق نیز همانند تحقیق انجام شده توسط میترا صالحی و همکاران با افزایش غلظت عصاره اثر ضد میکروبی تقویت شد اما بر خلاف این تحقیق اثر آنتی باکتریال عصاره اپیکارپ پسته به طور قابل توجهی نسبت به سایر باکتری های گرم منفی کمتر بود و میتوان نتیجه گرفت که اثر عصاره اپیکارپ پسته اثر قوی تری بر روی هلیکوباکتر پیلوری نسبت به گرم منفی هایی مانند سودوموناس آئروؤینوزا ، اشیرشیا کلی و پروتئوس ولگاریس دارد.آی جون هو و همکارانش در سال منجر به شناسایی گروهی از ترکیبات فنلی در عصاره حاصل از گونه ای پسته که در چین می روید شد. مقالات زیادی در مورد فعالیت ضدمیکروبی ترکیبات فنولیک گزارش شده است. با وجود این، سازوکار این ترکیبات به روشنی مشخص نشده است. پریتدل و رایت (48) گزارش کرده اند که اثر ترکیبات فنولیک وابسته به غلظت میباشد که البته در این تحقیق هم این اثر اثبات گردید. در غلظتهای پایین، ترکیبات فنولیک بر فعالیت آنزیمها به ویژه آنزیمهایی که در ارتباط با تولید انرژی هستند اثر میگذارند، در صورتیکه در غلظتهای بالاتر، ترکیبات فنولیک باعث غیرطبیعی شدن پروتئینها میشوند. اثر ترکیبات فنولیک بر رشد میکروبها و تولید سم میتواند در نتیجه ی قابلیت ترکیبات فنولیک در تغییر پذیری دیواره سلولی و خروج ماکرومولکول ها از درون سلول نیز باشد. همچنین این ترکیبات می توانند با پروتئین های غشاء واکنش داده و باعث تغییر شکل این پروتئینها و به تبع آن تغییر در عملکرد آنها شوند. ریکرمونوز و همکاران (48) پس از اینکه نشان دادند که ترکیبات فنولیک مختلف اثرات مختلفی روی غشاء استافیلوکوکوس اورئوس دارند، نتیجه گرفتند که ترکیبات فنولیک احتمالاً یک سازوکار مشترک ندارند و ممکن است که هدف های مختلفی در ارتباط با اثر ضد میکروبی آنها وجود داشته باشد(48) گیاه مرزنگوش شامل تیمول و کارواکرول دارای خاصیت آنتی اکسیدان (9)، ضد باکتری، ضدقارچ، ضدعفونی وضدانگل (48) است وعلیه باکتریهای اشرشیا کلی، کلبسیلا نمونیا، سودوموناس آئروژینوزا، سراشیا مارسه سنس، استافیلوکوک اورئوس،آنتروکوک فکالیس، پروتئوس ولگاریس، باسیلوس سوبتیلیس، آسپرژیلوس نیجر، میکروکوک کلوتئوس، کاندیدا آلبیکانس گزارش شده است. ازاین گیاه برای درمان برونشیت، آسم، اسهال، سرفه، سردردعصبی، اسپاسم عضلات، روماتیسم و درد دندان استفاده شده است که نتایج این تحقیق اثردهی درمانی این عصاره در مورد بیماری زخم معده را نشان میدهد. تیمول یک عامل ضد باکتری وضد قارچ است که ضریب فنلی آن حدود 50 است ودرفرآورده های موضعی ضد میکروب و بیحس کننده به عنوان دهانشویه استفاده میشود ومقدارمصرف آن به عنوان دارو 5/0 درصد به صورت موضعی و 1 درصد به صــورت واژینــال است. لوتئـولیناین گیـاه باعامل موجود درسالمونلا تیفی مقابله میکند واثرضد سرطانی نیزبرای آن بیان کرده اند. با توجه به قیمت ارزان و با توجه به اثر بالای عصاره مرزنجوش نسبت به بیشتر ترکیبات آنتی باکتریال گیاهی و نزدیک بودن قدرت اثر آنتی باکتریال آن بر روی هلیکوباکتر پیلوری نسبت به آنتی بیوتیک های سنتتیک عصاره و ترکیبات موجود در مرزنگوش میتواند در درمان هلیکوباکتر پیلوری مورد استفاده قرار گیرد. به طور کلی استفاده از ترکیبات اپیکارپ پسته و مرزنگوش در درمان عفونت هلیکو باکتر پیلوری از سه نظر بسیار حائز اهمیت ، اول اینکه هزینه تولید ترکیبات آنتی باکتریال گیاهی بسیار ارزانتر است زیرا که سالانه حجم بسیار بالایی از اپیکارپ پسته به عنوان زباله های کشاورزی دور ریخته میشود و از طرفی مرزنگوش از گیاهان بومی و نسبتا ارزان قیمت در ایران میباشد. دلیل دوم عوارض کمتر عصاره های گیاهی نسبت به ترکیبات آنتی بیوتیک سنتتیک میباشد و دلیل سوم که جای تامل بسیار دارد مقاومت پذیری کمتر این ترکیبات نسبت به آنتی بیوتیک های سنتتیک توسط میکروارگانیسم ها میباشد زیرا که کمتر از مدت 80 سال میکروارگانیسم ها به بسیاری از آنتی بیوتیک های سنتتیک مقاوم شده اند و این در حالیست که طی میلیون ها سال همین ترکیبات از گیاهان در برابر عفونت های باکتریایی محافظت کرده اند. با توجه به نتایج این بررسی و مطالب فوق الذکر می توان نتیجه گرفت که ترکیبات آنتی باکتریال موجود در عصاره گیاهان مرزنگوش و اپیکارپ پسته میتوانند در آینده به عنوان گزینه ای در کنار رژیم های آنتی بیوتیکی مورد استفاده قرار گیرند.

منابع
Reference

1. امینیان، ک.، 1389، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ رژﻳﻢ ﻫﺎی درﻣﺎﻧﻲ ﺳﻪ داروﻳﻲ، ﭼﻬﺎرداروﻳﻲ و دو روش ﻣﺨتلف در درمان خط اول عفونت ﮔﺮﻣﺴﻴﺮی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎی ﻋﻔﻮﻧﻲ و ﮔﺮﻣﺴﻴﺮی، سال پانزدهم،شماره 48 .
2. بهادر، ع.، 1389، میکروبیولوژی پزشکی مورای، ویرایش اول. تهران: انتشارات خسروی با همکاری نشر دیباج، ص 274-270
3. بهار، م .، [و همکاران].، 1383، ﺗﻌﯿﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﻠﯿﮑﻮﺑﺎﮐﺘﺮ ﭘﯿﻠﻮری ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻋﺮوق ﮐﺮوﻧﺮ، تهران: ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان، سال یازدهم، شماره سی و نهم
4. خلیلیان، ع .، [ و همکاران].، 1390، ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺨﻮر ﻣﺮزﻧﮕﻮش در ﺑﻬﺒﻮد ﻋلاﯾﻢ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ رﯾﻨﻮﺳﯿﻨﻮزﯾﺖ ﻣﺰﻣﻦ، ساری: مجله داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺎزﻧﺪران، شماره56
5.رنجبریان،پ، 1383، مطالعه اثرضد باکتریایی چهار عصاره گیاهی دارچین، زیره سیاه ، رازیانه و شوید بر روی هلیکوباکتر پیلوری به روش دیسک دیفیوژن و فلوسیتومتری، همدان: ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻫﻤﺪﺍﻥ ، شماره سوم
6. سالیرز الف.، وایت، د.، ترجمه نوروزی ج و کارگر م.، 1393، مکانیسم مولکولی بیماریزایی باکتریها، چاپ دوم. جهرم: دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
7. شریعت، الف .، [و همکاران].، 1392، ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﻋﺼﺎره آﺑﯽ ﮔﺰﻧﻪ و ﻣﺮزﻧﮕﻮش ﺑﺮ روی سالمونلا تیفی، سودوموناس آئروژینوزا و اشیرشیا کلی، مشهد، مجله علوم و نو آوری در فناوری غذایی/ شماره چهارم
8. صالحی، م.، [ و همکاران].،1390، ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮی اﺛﺮﺿﺪ ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯽ وﺣﺸﯽ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﺴﺘﻪ، ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ- ﭘﮋوﻫﺸﯽ زﯾﺴﺖ ﻓﻨﺎوری ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳلاﻣﯽ، دوره سوم، شماره دهم.
9. صانعیان، ح.، [و همکاران].، 1390، ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ در درﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﻫﻠﻴﻜﻮﺑﺎﻛﺘﺮ ﭘﻴﻠﻮر ی در ﻛﻮدﻛﺎن، اصفهان: ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن، سال بیست ونهم، شماره 146
10. طالبی بزمین آبادی ، الف .، [و همکاران].، 1388، ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺁﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮑﯽ ﻫﻠﯿﮑﻮﺑﺎﮐﺘﺮ ﭘﯿﻠﻮﺭی ﺟﺪﺍ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ بیماران مراجعه کننده به بیمارستان طوبی ساری، ساری: ﻣﺠﻠﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ، شماره هفتاد
11. غضنفری املشی، د.، کشف هلیکوباکتر پیلوری، تهران: فصلنامه تاریخ پزشکی، شماره483.