منابع تحقیق درمورد کارآزمایی بالینی و عصاره آبی


Widget not in any sidebars

در این بررسی تعــداد و درصــدمقاومـــت بـــه آموکـــسی ســـیلین، کلاریترومایـــسین، مترونیدازول، فورازولیدون، سیپروفلوکساسین و تتراسـایکلین به ترتیب40 (35 درصد)، 29 (25 درصد)، 83(71 درصد).28 (درصـد ) تعیـین شد(13).
تحقیقات انجام شده توسط کیوان امینیان و همکاران در سال 1389 در رابطه با ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ رژﻳﻢﻫﺎی درﻣﺎﻧﻲ ﺳﻪ داروﻳﻲ، ﭼﻬﺎرداروﻳﻲ در درمان خط اول عفونت هلیکوباکتر پیلوری بود. در این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی تصادفی برروی 428 بیمار 75-18 ساله دچاردیس پپسی که برای انجام اندوسکوپی به مرکزآموزشی درمانی رازی مراجعه کرده بودند وازنظر هلیکوباکتر پیلوری مثبت بودند در مرکـز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد گیلان انجام شد (1). دراین مطالعه دو روش درمان سه دارویی با کلاریترومایسین بادوز پایین و درمان سه دارویی به همراه کلاریترومایسین با دوز بالا موردبررسی قرار گرفتند که میزان ریشه کنی عفونت هلیکوباکترپیلوری به ترتیب 88%و 89% بود(1). در مطالعه ای که در ایران توسط بهره مند و همکاران انجام شد و درمان سه دارویی را با درمان چهار دارویی اطفال مقایسه کردند درمان سه دارویی با کلاریترومایسین از درمان چهار دارویی با مترونیدازول، میزان ریشه کنی عفونت بهتری داشت. تحقیق انجام شده توسط دکتر محمدعلی بهار و همکاران در سال 1383 در رابطه با ﺗﻌﯿﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﻠﯿﮑﻮﺑﺎﮐﺘﺮ ﭘﯿﻠﻮری ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻋﺮوق ﮐﺮوﻧﺮ بود. عفونـت هلیکوباکترپیلوری ارتبــاط آمـاری معنـی دار و مسـتقیمی داردوعفونـت قبلی باهلیکوباکترپیلوری بهعنوان یک عامل خطرعمده برای بیماریهای قلبی مطرح نیست (3).
مطالعه انجام شده توسط دکتر احمد نظیفی در سال 1380 در مورد ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮاﻣﭙﺮازول وﺳﯿﭙﺮوﻓﻠﻮﮐﺴﺎﺳﯿﻦ در درﻣﺎن زﺧﻢ اﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮ و رﯾﺸﻪﮐﻨﯽ ﻫﻠﯿﮑﻮﺑﺎﮐﺘﺮ ﭘﯿﻠﻮری بود. در این مطالعه چگونگـی اثـردرمـانی امپرازول همراه با آنتی بیوتیک نسبتاً جدیــد سیپروفلوکساسـین را در بیمـاران مبتـلا بـه زخـم اثنی عشـر مورد مطالعه قرار دادند. در این مطالعه 84 بیمار بصورت تصادفی تحت درمان با امپرازول و سیپروفلوکساسین و دارو نما درمان شدند. دراﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﻤﺎرانﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ. ﻫﻤﮕــﯽ در روزاول ﺑﺮرﺳـﯽ و 3 تا 7 روز بعد از دوره کامل بررسی شدند و حد اقل 2 نمونه از آنتروم به منظور تست اوره از سریع و بافت شناسی برداشته شد. .ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ درﻣﺎن اﻣﭙﺮازول ﺑﻌلاوه ﺳﯿﭙﺮوﻓﻠﻮﮐﺴﺎﺳﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ زﯾﺎدی در درﻣــﺎن زﺧـﻢ و ﻋﻔﻮﻧـﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﻫﻠﯿﮑﻮﺑﺎﮐﺘﺮﭘﯿﻠﻮری ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ (16).
2-2. تحقیقات انجام شده درباره تاثیر آنتی باکتریال عصاره مرزنگوش
درتحقیقات انجام شده توسط الهه شریعت و همکاران درسال 1391 که درباره ﺑﺮرﺳﯽاﺛﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﻋﺼﺎره آﺑﯽ ﮔﺰﻧﻪ و ﻣﺮزﻧﮕﻮش ﺑﺮ روی اشیرشیا کلی ، سودوموناس آئروژینزا و سالمونلا تیفی بود. در این تحقیق ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽاز ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ﺟﻨﮕـﻞﻫـﺎ وﻣﺮاﺗـﻊ ﮐﺸﻮر ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪو درآزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻓﺎرﻣـﺎﮔﻨﻮزی داﻧﺸـﮑﺪه داروﺳـﺎزی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺗﻌیین هویت گردیدند . ﺑﺮگ ﻫﺎی ﺧﺸﮏ ﺷﺪه ﺗﻮﺳط آﺳـﯿﺎب ً ﺑﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﭘﻮدری ﺑﺎ ذرات ﮐﺎﻣلا رﯾﺰ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ. برای تهیه عصاره آبی یک گرم از پودر خشک گیاهان توزین وبه 200 میلی لیترآب در حال جوش اضافه گردید و محلول آبی تهیه گردید و پس از خشک شدن در آون در دمای 18 – درجه سانتیگراد نگهداری شد .سپس محلول نیم مک فارلند تهیه گردید. سوش های استاندارد اشیرشیا کلی ، سودوموناس آئروژینزاو سالمونلاتیفی از ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻠﮑﺴﯿﻮن ﻗﺎرچﻫﺎ و ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ وﻋﻔﻮﻧﯽ اﯾـﺮان ﺗﻬﯿـﻪﺷﺪ. ﺑﺮای ﻓﻌﺎلﮐـﺮدن ﺳـﻮش، ﻫـﺎاﺑﺘـﺪا ﻃﺒـﻖ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞو ﺗﺤـﺖ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺮﯾﻞ ﺳﺮ وﯾـﺎلﻫـﺎ ﺷﮑﺴـﺘﻪ و ﻣﺤﺘـﻮی داﺧـﻞ ﻣﺤـﯿﻂ ﻣـﺎﯾﻊ ﺗﺨﻠﯿﻪ شد(7). ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آﻧﺲ اﺳﺘﺮﯾﻞ از ﻣﺤﯿط ﻣﺎﯾﻊ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮده وروی ﻣﺤﯿط ﺟﺎﻣـﺪ ﻣﻐـﺬی ﻧﻮﺗﺮﯾﻨـﺖ آﮔﺎر ﮐﺸﺖ داده ﺷﺪ. ﭘﻠﯿﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت واروﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت24 ﺳـﺎﻋﺖ در دمای 37 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﻠﻨﯽ دﯾﮕﺮ در دﻣﺎی لازم اﯾﺠــﺎد ﺷــﻮﻧﺪ. سپس سوسپانسیون نیم مک فارلند تهیه گردید. سپس حداقل غلظت مهار کنندگی و حداقل غلظت کشندگی تعیین گردید. نتایج حداقل غلظت مهارکنندگی برای سالمونلا تیفی کمترین و 1.25 میلی گرم بر میلی لیتر بود و برای سودوموناس آئروژینوزا بیشترین و5 میلی گرم بر میلی لیتر بود و برای ای کلی 2.5 میلی گرم بر میلی لیتر بود(7). تحقیقات انجام شده توسط سیدعبداالله خلیلیان و همکاران در سال 1385 درباره تاثیر بخور مرزنگوش بر روی بهبود رینوسینوزیت مزمن بود. این تحقیق به روش کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور بر روی بیماران زن ومردمبتلا به رینوسینوزیت مزمن بالای پانزده سال مراجعه کننده به درمانگاه گوش وحلق وبینی (ENT) بیمارستان بوعلی سینای ساری که با تشخیص رینوسینوزیت مزمن توسط متخصص ENTو روشCTscan یا FESS تایید شد،صورت گرفت. زمان مطالعه ازاردیبهشت تادی ماه 1384 به طول انجامید.طرز تهیه ومصرف بخور به صورت اضافه کردن 5 میلی لیتراز دارو در250 میلی لیترآبجوش به صورت بخوربه مدت 15 دقیقه هر 8 ساعت برای 14 روزآموزش داده شد. به افراد شاهدشیشه ای مشابه با گروه مور داده شد و جهت اجتناب ازمقایسه بو و رنگ دو دارو (موردوشاهد) ظروف پلمپ شده و تیره رنگ بود(4). دارونما حاوی کلیه مواد موجود د ردارو به جز ماده موثر بود. با پیگیری درطول درمان (دوهفته) از ادامه مصرف دارو اطمینان حاصل شد. تاثیر درمانی بخور مرزنگوش در گروه مورد درمقایسه باگروه شاهد قبل درمورد سردرد، احتقان بینی، درد سینوس،PND، درد دور چشم، وجود چرک در بینی (P<0.00) و سرفه(P<0.01) نشانگر تفاوت معنی دار آماری میباشد ولـی در مـوردایجـاد تغییـر در کاهش حس بویایـی وآبـریزش از بینـی تفـاوت معنـی داری وجـود ندارد (4). در تحقیقات انجام شده توسط دکتر حسین صانعیان و همکاران در سال 1390 درباره ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ در درﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﻫﻠﻴﻜﻮﺑﺎﻛﺘﺮ ﭘﻴﻠﻮری درﻛﻮدﻛﺎن بود . پروبیوتیک به کاررفتـه در این مطالعه پروتکسین بود. در این بررسی از پروبیوتیکهای زیر استفاده
گردید:
(Bifidobacterium infantis)،Lactobasillus reuteri ،Lactobasillus bulgaricus Streptococcus ،Bifidobacterium bifidum، Lactobacillus acidophilus
در گروه مورد هر 25 نفر (100%) و در گروه شاهد 23 نفر (92%) عفونت هلیکوباکتر پیلوری ریشه کن شده بود که با توجه به آزمون فیشر اختلاف معنی داری نبود.ﻫﺮ چند در این بررسی استفاده از پروبیوتیک عفونت ناشی از هلیکوباکتر پیلوری را کاهش نداد اما عوارض ناشی از مصرف دارو را کاهش داد(9). مطالعه انجام شده توسط پروانه رنجبریان در سال 1383 که بررسی اثر عصاره چهار گیاه شوید، زیره سیاه ، دارچین و رازیانه به روش دیسک دیفیوژن و فلوسیتومتری بود. در این مطالعه ١۴ سویه هلیکوباکتر پیلوری بدست آمده درجریان اندوسکوپی از ٣٠ بیمار از لحـاظ حساسـیت بـه دارچـین- زیره سیاه – رازیانه–شوید و آنتی بیوتیکهای آموکسی سـیلین–تتراسـیکلین و سـیپروفلوکساسـین بـا روش دیسـک دیفیــوژن وفلوســیتومتری مــورد بررســی قــرار گرفتنــد. به منظور مقایسـات دو بـه دوئی بین گـروههای مختلـف عصـاره هـای گیـاهی از آزمـون بونفرونی استفاده شد. بااستفاده از روش دیسک دیفیوژن نشان داده شدکه هر ۴ عصاره گیاهی دارای اثر ضد باکتریایی روی هلیکوباکتر پیلوری هستند و در مقایسه تاثیر ۴ عصاره مشخص شد که شوید و رازیانه بیشترین تاثی ممانعت کنندگی را روی هلیکوباکترپیلوری دارند(5).
2-3. مطالعات انجام شده درباره اثر ضد میکروبی پوست سبز پسته
مطالعه انجام شده توسط میترا صالحی و همکاران در سال 90 به ارزیابی اثر ضد باکتریایی پوست خارجی گیاه پسته پرداخت.در این مطالعه اﭘﯽﮐﺎرپ ﻣﯿﻮه ﺟﺪاودرﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻬﻮﯾﻪﻣﻨﺎﺳﺐ ودوراز ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺧﺸﮏ وآﺳﯿﺎب ﮔﺮدﯾﺪ . عصاره گیری توسط حلال متانولی مرک با روش ماسیراسیون انجام گردید. سپس عصاره تغلیظ و به شکل شیره غلیظ قهوه ای شد ودر دمای 4 درجه سانتیگراد تا روز آزمایش نگهداری شد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎی مختلف، ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ و ﮔﺮمﻣﻨﻔﯽ از ﺳﻮشﻫﺎ ی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮﺳﺴﻪ واﮐﺴﻦ و ﺳﺮم ﺳﺎزی رازی و ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﺟﻬﺖ ﮐﺸﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ از ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮک آﻟﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪ . ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﻮس واﻧﺘﺮوﮐﻮﮐﻮس ازﻣﺤﯿﻂ ﺑلادآﮔﺎرو ﺑﺮای اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮسﻫﺎاز ﻧﻮﺗﺮﯾﻨﺖ آﮔﺎر و در ﻣﻮرد ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﮔﺮم ﻣﻨﻔﯽازﻣﮏ ﮐﺎﻧﮕﯽ آﮔﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ . ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻋﺼﺎره روی ﻣﺤﯿﻂ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻮﻟﺮﻫﯿﻨﺘﻮن آﮔﺎر و ﺑﺮاث اﻧﺠﺎمﺷﺪ. ارزﯾﺎﺑﯽﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪﻣﯿﮑﺮﺑﯽ ﻋﺼﺎره به روش دیسک گذاری و چاهک انجام گردید. اثر آنتی باکتریال عصاره این گیاه در غلظت های 62.5 ،125، 250 و 500 بر روی باکتری ها ثابت گردید و هاله عدم رشد مشاهده شد(8). در مطالعه انجام شده توسط احمد رجایی و همکاران درباره ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺎﺻﯿﺖ آﻧﺘﯽاﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ و ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ عصاره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺒﺰ ﭘﺴﺘﻪ در سال 87، اثرات آنتی باکتریال و ضد سرطانی این عصاره مورد بررسی قرار گرفت. ارقام پسته مورداستفاده( رقم های احمدآقایی، فندقی، کله قوچی، سیدعلی آقایی وفروتنی) ازمرکز تحقیقات کشاورزی استان یزد تهیه وپس ازخشک شدن درس ایه در فریزر 20- درجه ی سانتیگرادتازمان آزمایش نگهداری شد. مواد شیمیایی مورداستفاده همگی با خلوص بالا از شرکتهای مرک و سیگما استفاده گردید. اثر آنتی باکتریال عصاره متانولی این گیاه بر روی سالمونلا تیفی موریوم ، اشیرشیا کلی، سودوموناس آئروژینوزا ، استافیلوکوکوس اورئوس ، باسیلوس سرئوس، کاندیدا آلبیکنس و نوروسپورا اینترمدیا به روش انتشار دیسکی سنجیده شد. این تحقیق نشان میدهد که ترکیبات فنولیک موجود در پوست سبز پسته اثر ضد میکروبی بیشتری روی باسیلوس سرئوس نسبت به استافیلوکوکوس اورئوس دارند(48). خاصیت ضد میکروبی رقم کله قوچی در بالاترین غلظت استفاده شده بیشترازآنتی بیوتیک تتراسایکلین بود. نتایج به دست آمده ازاین تحقیق نشان داد که پوست سبز پسته میتواند به عنوان یک منبع ارزان وقابل دسترس ترکیبات فعال زیستی استفاده شود. در مورد هر دو آزمون آنتی اکسیدانی، عصاره ی حاصل از رقم احمدآقایی خاصیت آنتی اکسیدانی بیشتری را نسبت به رقم های دیگر داشت. علاوه براین، عصاره ی تمام رقم ها خاصیت ضدمیکروبی بر روی باکتریهای گرم مثبت بیماریزااز خودنشان دادند(48).
فصل سوم
مواد و روشها
3-1- تهیه عصاره گیاهی:
3-1-1- تهیه عصاره متانولی اپیکارپ پسته
محصول پسته در اواسط مرداد ماه تهیه و در بخش هرباریوم دانشگاه علوم دارویی شناسایی شد. اپی کارپ میوه جدا و در شرایط تهویه مناسب و دور از نور خورشید در آزمایشگاه فارماکوگنوزی دانشگاه علوم دارویی خشک و آسیاب گردید.عصاره گیری توسط حلال متانل (مرک) به طریقه ماسراسیون یا خیساندن انجام شد.برای این منظور ابتدا پودر گیاه پس از توزین (150 گرم) با مقدار معینی از حلال متانول خالص (600 میلی لیتر) مخلوط شد. سپس در داخل دکانتور های شیشه ای ریخته و عمل عصاره گیری طی سه مرحله (600 میلی لیتر متانول در هر مرحله) انجام شد. در نهایت محلول های حاصل از عصاره گیری، حاوی ترکیبات حل شده ماده گیاهی، در داخل دستگاه روتاری در دمایºC 40 برای حفظ مواد فرار احتمالی قرار گرفته و تغلیظ شد.عصاره به صورت شیره غلیظ قهوه ای رنگ تهیه و تا زمان انجام آزمایشات در تاریکی و دمای 4 درجه سانتی گراد نگهداری شد. استوک غلظت های متوالی از عصاره با حلال متانول (1000، 500، 250، 125، 62.5میلیگرم در میلی لیتر) تهیه وبه منظور انجام روش چاهک گذاری در دمای 4 درجه سانتیگراد نگهداری شد.
3-1-2- تهیه عصاره مرزنجوش
گیاه خشک شده مرزنجوش پس از خریداری از بازار و تائید درقسمت هرباریوم دانشگاه علوم دارویی در آزمایشگاه فارماکوگنوزی دانشگاه علوم دارویی آسیاب شد. عصاره گیری توسط حلال متانل (مرک) به طریقه ماسراسیون انجام شد.برای این منظور ابتدا پودر گیاه پس از توزین (150 گرم) با مقدار 800 میلی لیتر متانول خالص مرک مخلوط گردید. سپس در داخل دکانتور های شیشه ای ریخته و عمل عصاره گیری طی سه مرحله (800 میلی لیتر ) انجام شد. محلول های حاصل از عصاره گیری، حاوی ترکیبات حل شده ماده گیاهی، در داخل دستگاه روتاری در دمایºC 40 برای حفظ مواد فرار احتمالی قرار گرفته و تغلیظ شد.عصاره به صورت شیره غلیظ قهوه ای رنگ تهیه و تا زمان انجام آزمایشات در تاریکی و دمای 4 درجه سانتی گراد نگهداری شد. استوک غلظت های متوالی از عصاره با حلال متانول (1000، 500، 250، 125، 62.5میلی گرم در میلی لیتر) تهیه وبه منظور انجام روش چاهک گذاری در دمای 4 درجه سانتیگراد نگهداری شد.
ارگانیسم مورد مطالعه : هلیکوباکتر پیلوری مورد مطالعه از بیمارستان طالقانی تهران به صورت کشت 3 روزه تهیه گردید و در شرایط کاملا استریل در داخل جار بی هوازی و به دور از نور خورشید به دانشگاه تربیت مدرس و پس از پاساژ به دانشگاه علوم دارویی منتقل شد.
3-2- بررسی حساسیت سویه ها:
3-2-1- بررسی اثر آنتی باکتریال عصاره ها
ارزیابی فعالیت ضد میکربی عصاره ها، به روش انتشار در آگار (چاهک) انجام شد. برای این منظور ابتدا از ایزوله 72 ساعته هلیکوباکتر پیلوری سوسپانسیون با غلظت 4 مک فارلند تهیه گردید. از سوسپانسیون باکتریایی در شرایط کاملا سترون با سوآب به صورت سطحی بر روی محیطمحیط کشت بروسلا آگار دارای( 10 % خون گوسفند، FBS، ونکومایسین، تریمیتوپرین، آمفوتریسین B و پلی میکسین ) کشت داده شد. در روش چاهک گذاری در پلیت چاهک هایی با پیپت پاستور به قطر تقریبی 6 میلی متر با فواصل منظم از هم و فاصله مناسب از دیواره پلیت حفر شد. برای بررسی عصاره هر گیاه در پلیت های جداگانه در هر چاهک 25 میکرولیتر از رقت های (1000،500،250،125،62.5 میلی گرم در میلی لیتر) ریخته شد.ضمنا در پلیتی جداگانه در یک چاهک متانول به عنوان شاهد ریخته شد. پلیت های حاوی کشت باکتری و عصاره در شرایط یکسان به مدت 5 تا 7 روز داخل انکوباتور و درون جار بی هوازی در دمای 37 درجه سانتیگراد گرمخانه گذاری شدند.