منابع تحقیق درمورد اندازه گیری و رشد تولید

3-2-2- بررسی اثر آنتی بیوتیک ها( آموکسی سیلین ، کلاریترومایسین و مترونیدازول)
Widget not in any sidebars

ارزیابی اثر ضد میکروبی سه آنتی بیوتیک مترونیدازول ، اموکسی سیلین و کلاریترومایسین به روش دیسک دیفیوژن انجام گردید. برای این منظور ابتدا از ایزوله 72 ساعته هلیکوباکتر پیلوری سوسپانسیون با غلظت 4 مک فارلند تهیه گردید. از سوسپانسیون باکتریایی در شرایط کاملا سترون با سوآب به صورت سطحی بر روی محیطمحیط کشت بروسلا آگار دارای( 10 % خون گوسفند، FBS، ونکومایسین، تریمیتوپرین، آمفوتریسین B و پلی میکسین ) کشت داده شد. در روش دیسک گذاری از دیسک های آنتی بیوتیک مترونیدازول ، کلاریترومایسین و آموکسی سیلین در شرایط کاملا استریل در کنار شعله با مارک پادتن طب بر روی محیط کشت قرار داده شد. بعـد از نگهـداری بـه مـدت 96 سـاعت دردمای 37 درجه سانتی گراد در شرایط میکروآئرو فیلیک و در داخل جار بی هوازی گرمخانه گزاری گردید.
بررسی اثر توامان عصاره مرزنجوش و پوسته خارجی پسته بر روی هلیکوباکتر پیلوری : در این روش ابتدا از غلظت هایی از عصاره که دارای حداکثر اثر آنتی باکتریال بر روی هلیکوباکتر پیلوری بودند (غلظت 1000 میلی گرم درمیلی لیتر برای هر دو عصاره)غلظت های نسبی از عصارههایمرزنگوش/اپیکارپ پسته به نسبت های (9/1 ،8/2 ، 7/3 ، 6/4 ، 5/5 ، 4/6 ، 3/7 ، 2/8 ،1/9) تهیه گردید.بررسی اثر توامان دو عصاره گیاهی به روش انتشار در آگار (چاهک) انجام شد. برای این منظور ابتدا از ایزوله 72 ساعته هلیکوباکتر پیلوری سوسپانسیون با غلظت 4 مک فارلند تهیه گردید.از سوسپانسیون باکتریایی در شرایط کاملا سترون با سوآب به صورت سطحی بر روی محیطمحیط کشت بروسلا آگار دارای( 10 % خون گوسفند، FBS، ونکومایسین، تریمیتوپرین، آمفوتریسین B و پلی میکسین ) کشت داده شد. در روش چاهک گذاری در پلیت چاهک هایی با پیپت پاستور به قطر تقریبی 6میلی متر با فواصل منظم از هم و فاصله مناسب از دیواره پلیت حفر شد.مخلوط های عصاره دو گیاه در پلیت های جداگانه و در هر چاهک 25 میکرولیتر از نسبتهای 9/1 ،8/2 ، 7/3 ، 6/4 ، 5/5 ، 4/6 ، 3/7 ، 2/8 ،1/9 ، 1000 میلی گرم در میلی لیتر عصاره دوگیاه در شرایط کاملا استریل و داخل هود و کنار شعله با استفاده از سمپلر ریخته شد. پلیت های حاوی کشت باکتری و عصاره در شرایط یکسان به مدت 5 تا 7 روز داخل انکوباتور و درون جار بی هوازی در دمای 37 درجه سانتیگراد گرمخانه گذاری شدند.
فصل چهارم
(نتایج)
4-1- یافته ها
میانگین قطر هاله تولیـد شـده آنتـی بیوتیـک هـای مـورداستفاده و عصاره گیاهان مرزنجوش و اپی کارپ پسته بـا غلظـت هـای مختلـف در دوروش دیسک دیفیوژن و چاهک پلیت اندازه گیری و تعیین شـد. میانگین تفاوت قطر هاله عدم رشد تولید شـده توسـط آنتـی بیوتیـک هـای انتخابی و عصاره مرزنجوش و اپیکارپ pistacia vera با خط کش محاسبه گردید که نتایج در جدول زیر به طور کامل شرح داده شده است. در مورد هر دو عصاره گیاهی با افزایش غلظت عصاره ها قطر هاله های عدم رشد افزایش یافت. به گونه ای که در غلظت 1000 میلی گرم بر میلی لیتر قطر هاله عدم رشد عصاره مرزنجوش 21 میلی متر و قطر هاله عدم رشد اپیکارپ پسته به 19 رسید.با توجه به این قضیه اثر آنتی باکتریال عصاره مرزنجوش نسبت به عصاره اپیکارپ پسته بیشتر است.
در جدول صفحه آینده هاله های عدم رشد به دست آمده هر کدام از غلظت های دو عصاره گیاه مرزنگوش و اپیکارپ پسته ذکر خواهد گردید.
شکل 4-1- به ترتیب، سمت راست، پلیت حاوی چاهک عصاره مرزنگوش و سمت چپ پلیت حاوی چاهک های عصاره اپیکارپ پسته
شکل 4-2- پلیت های حاوی چاهک های مخلوط دو عصاره مرزنگوش و اپیکارپ پسته به منظور بررسی اثر توامان
جدول 4- 1- ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻄﺮﻫﺎﻟﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ عصاره متانولی گیاه مرزنجوش و اپیکارپ پسته:
آزمون
میانگین قطر هاله عدم رشد ( (mm
عصاره مرزنگوش 1000 mg/ml
21
عصاره مرزنگوش 500 mg/ml
19.5
عصاره مرزنگوش 250 mg/ml
15.25
عصاره مرزنگوش 125 mg/ml
12.25