منابع تحقیق درباره چهارمحال و بختیاری و گیاهان دارویی

شکل2- 2- مرزه بختیاری (. Satureja bachtiarica Bunge) در مرحله‌ی گل‌دهی 21
Widget not in any sidebars

شکل2-3 – مرزه کلاری ( Satureja kallarica Jamzad . ) در مرحله‌ی گل‌دهی … .23
شکل3-1- نقشه استان چهارمحال و بختیاری و موقعیت آن در ایران 54
شکل3-2- نقشه پراکنش نقاط نمونه‌برداری مرزه کلاری و مرزه بختیاری در سطح استان چهارمحال و بختیاری 55
شکل3-3- نقشه پراکنش نقاط نمونه‌برداری مرزه زراعی و مرزه خوزستانی در استان‌های اصفهان و خوزستان 55
شکل3-4- روش خشک کردن نمونه‌ها…………………………………………………………………………………59
شکل3-5- دستگاه کلونجر………………………………………………………………………………………………….60
شکل3-6- دستگاه GC/MS ………………………………………………………………………………………………64
شکل4-1- کروماتوگراف حاصل از تزریق اسانس مرزه کلاری به دستگاه کروماتوگرافی گازی … 71
شکل4-2- کروماتوگراف حاصل از تزریق اسانس مرزه بختیاری به دستگاه کروماتوگرافی گازی.. 73
شکل4-3- کروماتوگراف حاصل از تزریق اسانس مرزه زراعی به دستگاه کروماتوگرافی گازی 74
شکل4-4- کروماتوگراف حاصل از تزریق اسانس مرزه خوزستانی به دستگاه کروماتوگرافی گازی 75
شکل4ـ5 ـ ساختار شیمیایی پیپریتنون اکسید C10H16O2 81
شکل4-6- ساختار شیمیایی کارواکرول C10H14O 82
شکل4-7- ساختار شیمیایی گاما ترپینن C10H16 83
شکل4-8- میکرومورفولوژی برگ و ساقه مرزه کلاری 84
شکل4-9- میکرومورفولوژی برگ و ساقه مرزه بختیاری 84
چکیده
مرزه کلاری (Satureja kallarica Jamzad.) و مرزه بختیاری (Satureja bachtiarica Bunge.) متعلق به تیره‌ی نعناییان (Lamiaceae) ازگیاهان دارویی، معطر و اندمیک در ایران می‌باشند. مرزه کلاری گیاهی علفی چندساله است که در ارتفاعات کوه کلار به صورت خودرو رشد می‌کند. قسمت‌های هوایی مرزه کلاری و مرزه بختیاری به ترتیب در دو مرحله از رشد (در زمان گل‌دهی و قبل از گل‌دهی) از کوه کلار و سبزکوه در استان چهارمحال و بختیاری جمع‌آوری شدند. تجزیه GC و GC/MS اسانس به دست آمده از قسمت‌های هوایی مرزه کلاری 12 ترکیب را نشان داد که9/91٪ از کل اسانس را شامل می‌شود. عملکرد اسانس مرزه کلاری و مرزه بختیاری به ترتیب 15/0 و 39/1 میلی‌لیتر در 100 گرم ماده خشک اندام هوایی بودند. ترکیبات اصلی اسانس در مرزه کلاری پیپریتنون اکسید (2/71٪)، لیمونن (7/6٪) و پیپریتنون (4/5٪) است. ترکیب اصلی اسانس در مرزه بختیاری کارواکرول (4/46 ٪)، گاما – ترپینن (32/21 ٪) و پارا- سیمن (42/9٪) می‌باشد. هر دو اسانس مرزه کلاری و مرزه بختیاری در مونوترپن‌ها به ویژه مونوترپن‌های اکسیژنه غنی می‌باشد. در نهایت از تحقیق حاضر چنین می‌توان نتیجه گرفت که این دو گیاه که از گونه‌های انحصاری ایران واندمیک استان چهارمحال و بختیاری هستند از نظر ریختی و به خصوص اسانس و ترکیبات ثانویه با یکدیگر تفاوت چشمگیری دارند. با توجه به نتایج تحقیق حاضر باید مدیریتی در جهت حفاظت از گیاهان انحصاری دارویی به خصوص گونه‌ی مرزه کلاری که در خطر تهدید می‌باشد اعمال شود.
واژگان کلیدی: پیپریتنون، پیپریتنون اکسید، کارواکرول، Satureja kallarica Jamzad. ، Satureja bachtiarica Bunge.