منابع تحقیق درباره چهارمحال و بختیاری و منابع طبیعی

منطقه
Widget not in any sidebars

5/447 88/10 چهارمحال و بختیاری سبزکوه
367 43/10 چهارمحال و بختیاری کلار
6/145 425/14 مبارکه اصفهان صحرای نقی آباد
116 1/26 خوزستان
منگره
3-2- روش بررسی خصوصیات گیاه‏شناسی
نمونه‌های گیاهی جمع‌آوری شده با هرباریوم موجود در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری تطبیق داده شد و شناسایی گردید. کد هرباریومی مرزه بختیاری و مرزه کلاری به ترتیب 912 و 5595 می‌باشند.
3-2-1- زمان جمع‏آوری گیاه
اندام هوایی مرزه بختیاری و مرزه کلاری به ترتیب در زمان قبل از گل‌دهی و در زمان گل‌دهی در تیرماه سال 1391 جمع‌آوری گردید. اندام‌های هوایی مرزه زراعی قبل از گل‌دهی از مزرعه‌ای در مبارکه اصفهان در تیرماه سال 1391 و مرزه خوزستانی در مرحله گل‌دهی کامل از منطقه‌ای در شمال خوزستان در پاییز سال 1390 جمع‌آوری شدند.
3-2-2- روش جمع‏آوری گیاه
مرزه بختیاری و مرزه کلاری به ترتیب در محدوده‌ی منطقه‌ی سبزکوه و کوه کلار جمع‌آوری گردید. تعداد سه جمعیت به طور تــــصادفی از مرزه بختیاری از منطقه سبزکوه و مرزه کلاری از کوه کلار جمع آوری شد. هم‌چنین سه جمعیت نیز به طور تصادفی از مرزه زراعی و مرزه خوزستانی تهیه گردید.
3-2-3- روش آماده‏سازی گیاهان
اندام هوایی گیاهان جمع‌آوری شده پس از تمیز شدن و عاری نمودن از هرگونه ناخالصی در شرایط سایه و تهویه مناسب روی سطحی صاف قرار گرفته و پس از یک هفته کاملاً خشک گردید. تعدادی نمونه‌ها جهت تهیه‌ی هرباریوم پرس و خشک شد.

شکل3-4- روش خشک کردن نمونه‌ها (عکس از نگارنده)
3-2-3-1- تهیه نمونه‏ها
گیاهان خشک‌شده به وسیله‌ی آسیاب آزمایشگاهی (مدل مولینکس، اسپانیا) به قطعات 5/0 تا 1 سانتی‌متر خرد شدند و مقادیر 14/56 گرم (تکرار 1)، 52/61 گرم (تکرار 2)، 87/45 گرم (تکرار 3) از گونه‌ی مرزه بختیاری و 10 گرم از مرزه کلاری (سه تکرار) و مقدار 100 گرم از مرزه زراعی (هر 3 تکرار) و مقادیر 60/35 گرم (تکرار 1)، 91/47 گرم (تکرار 2)، 78/42 گرم (تکرار 3) از مرزه خوزستانی جهت عصاره‌گیری و با استفاده از ترازوی دیجیتالی (Sartorius، آلمان) وزن گردید.
3-2-3-2- اسانس‏گیری
اسانس‌گیری با استفاده از روش تقطیر با آب (Hydrodistillation) با استفاده از دستگاه کلونجر (British Pharmacopea, 1988) انجام شد، به این صورت که نمونه‌های آسیاب شده پس از توزین، در بالون ژوژه ریخته شد و پس از آن تا دو سوم حجم بالون از آب مقطر پر گردید. بعد از گذشت زمان لازم از شروع اسانس‌گیری، اسانس روی آب قرار می‌گیرد زیرا اسانس به دلیل ترکیبات خود معمولاً دارای چگالی کمتر از آب است. زمان اسانس‌گیری به مدت سه ساعت انجام شد. اسانس تجمع یافته در بالای آب به وسیله‌ی سرنگ جمع‌آوری و جهت انجام ادامه‌ی آزمایش نگهداری گردید. 10 گرم از قسمت‌های هوایی خشک شده (برگ‌ها به همراه 10٪ گل‌دهی) گیاه مرزه کلاری در دستگاه میکرو کلونجر به همراه 10 میلی‌لیتر آب به مدت 3 ساعت تقطیر گردید. اسانس باقی‌مانده به وسیله‌ی سدیم سولفات انیدرید جدا گردید و در دمای 4 درجه‌ی سانتی‌گراد تا زمان تجزیه به وسیله‌ی GC و GC-MS نگهداری شد.

شکل3-5- دستگاه کلونجر (عکس از نگارنده)