منابع تحقیق درباره میزان تحصیلات مادر و مهارت های بنیادی

مهارت های جابجایی شامل گروهی از مهارت های بنیادی هستند که به افراد امکان هدایت در فضا یا حرکت بدن از نقطه ای به نقطه دیگر را می دهند. دویدن، پریدن، لی لی کردن، یورتمه رفتن، سر خوردن، سکسکه رفتن از رایج ترین اشکال مهارتهای جابجایی هستند. در این تحقیق برای ارزیابی مهارت های بنیادی جابجایی از آزمون TGMD-2 مربوط به خرده مقیاسهای جابجایی استفاده شد( ایساکس، 2012).
Widget not in any sidebars

علاوه بر این مهارتهای حرکتی دستکاری هم حرکات درشت و هم حرکات ظریف را شامل میشود. مهارتهای دستکاری درشت حرکاتی هستند که اعمال نیرو به شئ و یا جذب نیرو از آن را در بر میگیرند. پرتاب، دریافت، ضربه با پا، گرفتن و ضربه زدن به شئ مهارتهای دستکاری درشت محسوب میشوند. در این تحقیق برای ارزیابی مهارت های بنیادی دستکاری از آزمون TGMD-2 مربوط به خرده مقیاسهای دستکاری استفاده شد( ایساکس، 2012).
4-3-3. متغییر کنترل:
بینایی کم :
اختلال بینایی را به عنوان دیدکم و نابینایی تعریف کرده است. دید کم یا متوسط ​​VI (حد بینایی بین 20/200 تا 20/60) و VI شدید (حد بینایی بین20/400 تا20/200). و کوری یا نابینایی (بدون درک نور) را می توان به VI عمیق (حد بینایی بین 0 تا20/400) تقسیم کرد. دقت بینایی کمتر از 18/6 برابر یا بیشتر از 60/3 و یا مربوط به از دست دادن میدان دید کمتر از 20 درجه در چشم تعریف شده است( هوون و ویسکار، 2008). در این تحقیق از آزمون اسنلن جهت سنجش میزان اختلال بینایی کودکان استفاده شد. لازم به ذکر است که نمونه این تحقیق شامل کودکانی است که دچار اختلال بینایی کم هستند که از طریق آزمون اسنلن و بعد از مطالعه پرونده پزشکی آنها با کمک پزشک، درجه نابینایی انان تشخیص و به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند.
5-3. ابزار جمع آوری داده‌ها
پرسشنامه ویژگی های فردی:
جهت گرد آوری اطلاعات اولیه آزمودنی ها پرسشنامه ویژگی های فردی که شامل سوالاتی از قبیل سن، وزن، قد، سابقه بیماری، نقص بدنی (بجز نقص بینایی) و سابقه ورزشی قبلی استفاده شد.
با عرض سلام
احتراما به استحضار می رساند اینجانب …………………… دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی (گرایش رفتار حرکتی) دانشگاه بروجرد به منظور انجام تحقیق پایان نامه خود به عنوان اثر تمرینات موزون رشدی بر بهبود بهره حرکتی کودکان با اختلال بینایی، نیازمند مشارکت فرزند دلبنتان در اجرای برنامه تمرینی دروقت آموزشی دبستان می باشم. لذا خواهشمندم در صورت تمایل با امضای این برگه و پرکردن سوالات زیر رضایت خود را اعلام فرمائید.
تاریخ تولد
وزن
قد
دست و پای برتر
وضعیت سلامت
وضعیت بینایی
آیا سابقه بیماری مزمن دارد؟
تعداد فرزندان خانواده………………..نفر
کودک شما فرزند چندم خانواده است……………………………….
میزان تحصیلات پدر
کاردانی………… کارشناسی ………….. کارشناسی ارشد………… دکترا…………….
10- میزان تحصیلات مادر
کاردانی………… کارشناسی ………….. کارشناسی ارشد………… دکترا…………….