منابع تحقیق درباره مهارت های حرکتی درشت و اعتبار و روایی ابزار


Widget not in any sidebars

غلتاندن توپ
توپ تنیس برای 3تا6 ساله ها، سافت بال برای 7 تا 10 ساله ها، دو مخروط، نوارچسب
دو مخروط را به فاصله 4 پایی از یکدیگر و در کنار دیوار گذاشته. نوار چسب را به فاصله 20 پایی از دیوار بگذارید. از کودکان بخواهید توپ را محکم غلتانده تا از وسط دو مخروط عبور کند. تلاش دوم را تکرار کنید
1.در حالی که سینه به سمت جلوست دست برتر به عقب و پایین تاب میخورد
2.با پای مخالف دست برتر به طرف مخروط ها گام بر می دارد.
3. زانوها را خم می کند تا تنه را پایین بیاورد
4. توپ را در نزدیکی زمین رها کرده طوری که توپ بیش از 4 اینچ از زمین به بالا برگشت نمی کند.
امتیاز مهارت
امتیاز خام خرده آزمون دستکاری (مجموع 6 امتیاز مهارتی)
بینایی کم:
برای اندازه گیری بینایی از آزمون اسنلن استفاده می شود (هوون و ویسکار، 2007).
قد سنج دیواری :
برای اندازه گیری قد آزمودنی ها استفاده می شود.
ترازوی دیجیتال:
برای اندازه گیری وزن آزمودنی ها استفاده می شود.
دوربین فیلم برداری:
برای تعیین سطح رشدی و جلوگیری از تکرار آزمون از دوربین فیلمبرداری canon power shot A 480 با فیلم برداری 30 فریم در ثانیه در سه زاویه استفاده شد.
6-3. اعتبار و روایی ابزار :
آزمون رشد حرکتی TGMD-2 (2000) یکی از ابزارهای معتبر برای ارزیابی رشد مهارت های حرکتی درشت است این آزمون را اولین بار اولریخ (1985) براساس مهارت های حرکتی تهیه و پایایی و روایی آن برای کودکان 3 تا 10 ساله آمریکایی گزارش داد، روایی آن ./.96 و پایایی آن برای خرده آزمون ها ./.87 است. همچنین روایی و پایایی آن توسط زارع زاده و فرخی در سال 1388 در داخل کشور به تائید رسیده است بر پایه مطالعات ایشان ضریب پایایی و همسانی درونی برای نمره جابجایی و کنترل شی و همچنین نمره مرکب کل به ترتیب ./.78، ./.74، ./.80 گزارش شده است (زارع زاده؛ 2010).
7-3. روش اجرایی:
روش اجرا بدین صورت خواهد بود که پس از انتخاب نمونه مورد مطالعه، پیش آزمون رشد حرکتی توسط آزمون رشد مهارت های حرکتی درشت اولریخ بعمل آمد که در آن آزمون دوبار تکرار شد و برای نمره دهی مهارت فیلم های تهیه، و مورد تحلیل قرار گرفت. بر اساس نمره پیش آزمون و سطح رشدی، سن، وزن، سابقه قبلی فعالیت بدنی کودکان در دو گروه تجربی و کنترل همگن شدند. گروه تجربی8 هفته، هفته ای 2 جلسه و هر جلسه 45 دقیقه در تمرینات ایروبیک شرکت کردند، که شامل گرم کردن به مدت 10 دقیقه با گام آسان و حرکات کششی و تمرین به مدت 30 دقیقه با حرکات ساده ایروبیک هماهنگ با موزیک (لوایمپکت) که در این تمرینات یک پا همواره روی زمین قرار می گیرد، می باشد. و در پایان هر جلسه 5 دقیقه برگشت به حالت اولیه با حرکات کششی و آرام انجام می شود. گروه کنترل در این مدت فعالیت های روزانه خود را انجام دادند، در نهایت از هر دو گروه تجربی و کنترل پس آزمون به عمل می آید و نتایج ثبت شد.
8-3. روش تجزیه و تحلیل آماری:
در این تحقیق برای بررسی و تجزیه تحلیل آماری دادههای خام از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. آمار توصیفی برای محاسبه شاخص مرکزی و پراکندگی، مقیاسهای کمی و رسم نمودار ها و جداول، و آمار استباطی، ابتدا با استفاده از آزمون K_S نرمال بودن توزیع ها بررسی، سپس از آزمون لوین برای بررسی پیش فرض برابری واریانس ها و از تحلیل کواریانس برای تعین تفاوت میانگین گروهها استفاده شدp<0>