منابع تحقیق درباره عقب مانده ذهنی آموزش پذیر و مهارت های حرکتی بنیادی


Widget not in any sidebars
تمرین جاسازی استکان ها یا عروسک ها جهت رشد تشخیص اندازه.
نخ کردن دانه های تسبیح بر طبق ترتیب رنگ یا اندازه در یک تصویر.
از کودک بخواهید اشیاء یک اتاق که به اشکال مشخصی هستند شناسایی کنند، برای مثال، دایره ای شکل= ساعت، صورت، توپ، چرخ ها؛ مستطیل شکل= پنجره، رومیزی، جعبه چراغ برق.
بازی های دبلنا بینگو(نوعی بازی کارتی) با استفاده از رنگ ها و اشکال.
انواع جورچین.
ساختن اشکال، حروف، را تمرین کنید، یا با استفاده از خلال دندان، نی های نوشیدنی، چوب آلاسکا، یا فتیله های پنبه ای طراحی کنید.
تصویر بزرگ، مفصل و پیچیده ای را در یک مجله پیدا کنید، و از کودک بخواهید همه اشیاء بلند، اشیاء کوچک، اشیائ مدور، اشیاء آبی و… را پیدا کند.
تصاویر اختصاصی اشیاء را از مجله ها جدا کنید، سپس آنها را بر کاغذ طراحی رسم کنید بنابراین شما شبحی از تصویر را دارید. از کودک بخواهید این شبح(طرح تاریک) را با تصویر مقایسه کنید.
با استفاده از انگشتتان حرف یا شکلی را بر پشت کودک رسم کنید. از کودک بخواهید شکل را حدس بزند، سپس روی زمین دراز بکشید و سعی کنید با استفاده از بدنش شکل را رسم کنید.
تمیز شکل- زمینه بینایی
کتاب ها و بازی های دارای تصاویر مبهم را خریداری کنید، برای مثال، Where is Waldo؟
جستجوی یک گنجینه در اتاق به هم ریخته برای یافتن فهرستی از اشیاء کوچک که پنهان شده اند.
9-2: پیشینه تحقیق:
تا به حال عملکرد جسمانی در کودکان کم بینا و نابینا توجه بسیاری از محققین و دانشمندان را به خود جلب کرده و در این راستا تحقیقات متعددی در جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. آنچه از نتایج این تحقیقات مشهود است، رابطه فعالیت جسمانی در بهبود مهارتهای درشت این کودکان در سن پیش دبستانی است. در این قسمت تعدادی از تحقیقات انجام شده در داخل کشور که تا حدودی نزدیک به موضوع تحقیق حاضر است ارائه میشود و بعد تحقیقاتی که در خارج از کشور به آن پرداخته اند ارائه میشود.
تحقیقات داخلی:
در سالهای اخیر، تحقیقات متعددی در مورد توانایهای حرکتی در داخل کشور روی کودکان دارای اختلال انجام شده که در این قسمت خلاصه ای از این تحقیقات به ترتیب مرتبط بودن آورده میشود.
محمدی، مجید و همکاران (1393) در مطالعه ای به بررسی تاثیر تمرینات ویژه رشدی بر اساس مدل گالاهو بر رشد مهارتهای جابجایی پسران کم بینایی پیش دبستانی پرداختند و نتایج نشان داد که فعالیت های رشدی منجر به بهبود خرده مقیاس های جابجایی در این کودکان شده است.
غلام علی قاسمی کهریز سنگی و همکاران (1390) تحقیقی تحت عنوان “تاثیر یک برنامه حرکتی ریتمیک بر توانایی ادراکی-حرکتی کودکان کم توان آموزش پذیر” را انجام داد. نمونه 24 دختر عقب مانده ذهنی آموزش پذیر با میانگین سنی 34/1±98/11 سال و ضریب هوشی 95/1±58/70 بودند. نمونه بر اساس ضریب هوشی و عملکردشان در توانایی های ادراکی-حرکتی همتراز و در گروه های مداخله و کنترل جایگزین شدند. نتایج نشان داد توانایی های ادراکی حرکتی گروه مداخله پس از برنامه حرکات ریتمیک نسبت به گروه کنترل بهبود یافت.
هاشم فعال مغانلو و همکاران (1391) در بررسی اثر برنامه حرکتی اسپارک بر بهبود مهارت های حرکتی درشت پسران کم توان ذهنی آموزش پذیر توسط آزمون حرکتی TGMD-2 که تعداد 20 کودک (دامنه سنی 9 الی 13 سال) از بین 98 دانش آموز پسر کم توان ذهنی آموزش پذیر که در مدارس استثنایی شهرستان ارومیه مشغول به تحصیل بودند مورد آزمون قرار گرفتند. با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق میتوان نتیجه گرفت که برنامه حرکتی اسپارک موجب بهبود مهارت های حرکتی درشت در کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر میشود.
کوثری، عرب عامری و همکاران در سال( 1391) در بررسی تاثیر تمرینات بدنی منتخب (اسپارک) بر رشد مهارت های حرکتی درشت کودکان مبتلا به اختلال نارسایی(ADHD) توجه/ بیش فعالی روی 20 نفر با میانگین سنی 8/8 سال مبتلا به ADHD بوسیله آزمون TGMD-2 در 18جلسه تمرین منتخب در گروه تجربی تغییرات معنی داری در همه متغیرهای پژوهش ایجاد کرد اما در مورد گروه کنترل این گونه نبود با توجه به نتایج این مطالعه میتوان نتیجه گرفت که برنامه فعالیت بدنی منتخب مورد استفاده که برگرفته از برنامه حرکتی اسپارک است میتواند باعث بهبود مهارتهای حرکتی درشت در کودکان مبتلا به ADHD شود.
در تحقیق اردستانی در سال (1388) در تحقیق خود تحت عنوان “بررسی تاثیر یک برنامه منتخب از برنامه حرکتی اسپارک، بر رشد مهارت های پایهای دختران کم توان ذهنی آموزش پذیر” که تعداد 20 کودک (دامنه سنی 7 الی 12 سال) از بین 120 دانش آموز دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر توسط آزمون TGMD-2 که در دانشگاه تهران انجام شد به این نتیجه رسید که برنامه منتخب برگرفته از برنامه حرکتی اسپارک، بر بهبود مهارت های پایه و دو دسته مهارت های تشکیل دهنده آن یعنی مهارت های دستکاری و مهارت های جابجایی، در دختران کم توان ذهنی آموزش پذیر مؤثر است.
در تحقیق دیگری که در سال( 1386) توسط ملانوروزی در دانشگاه اراک، با عنوان “تأثیر برنامه تمرینی منتخب بر رشد مهارت های حرکتی بنیادی روی20 کودکان دارای اختلال پسر 6-4 سال” انجام شد، برنامه تمرینی منتخب از برنامه اسپارک که در تحقیق حاضر نیز از آن استفاده شده است بر روی گروه آزمون اعمال شد و در پایان نتایج از طریق آزمون بهره حرکتی درشت TGMD-2 استخراج شد و به این نتیجه رسیدند که برنامه تمرینی منتخب اسپارک بر بهبود رشد مهارت های حرکتی پایه گروه تجربی موثر بود.
در تحقیق خلجی و همکاران در سال(1390 ) در بررسی تأثیریک دوره برنامه منتخب حرکتی به عنوان تجارب حرکتی بر رشد مهارتهای دستکاری کودکان 4 تا 6 ساله پسر بود. به این منظور 44 نفر به صورت تصادفی از بین نمونه های همگن شده با پرسشنامه ویژگیهای فردی انتخاب شدند. پس از پیش آزمون با استفاده از آزمون رشد حرکتی درشت ) TGMD-2مهارتهای جابجایی و دستکاری یا کنترل شیء( نتایج نشان داد، گروه حرکتی منتخب نسبت به گروه کنترل با 05/0P< تاثیر بیشتری بر رشد مهارتهای دستکاری داشته است. بنابراین با طراحی برنامه آموزشی مناسب و غنی سازی محیط می توان فرصت تمرین را برای رشد مهارتهای دستکاری که پایه و اساس مهارتهای تخصصی و ورزشی کودکان است، فراهم ساخت.