منابع تحقیق درباره روشهای تصمیم گیری چند معیاره و مفهوم جدید خدمت به مشتری

دانلود پایان نامه
 • -خطیری علیایی،امیر، “شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر ترجیحات مشتریان یک بانک با استفاده از روشهای تصمیم گیری چند معیاره”،کنفرانس مدیریت چالشها،شیراز دی ماه 1392.
  -رضاییان،سو کریمی،ز.،(1389)،ارایه مدل ترجیحات مشتریان در انتخاب بانکهای دولتی:به منظور شناسایی فرصتهای بهبود(مطالعه موردی شهر شیراز)،”دومین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات مالی.
  -روستا،احمد،داور ونوس و عبد الحمید ابراهیمی(مولفین)(1381).مدیریت بازاریابی(چاپ ششم). تهران: انتشارات سمت.
  -زری باف،مهدی،حسینی،م.،بزرگ مهر،بتول،بررسی تطبیقی ترجیحات رفتاری کاربران بانکداری الکترونیک و سنتی،فصلنامه مدیریت،سال هشتم،شماره 21،بهار 1390.
  -زعفریان،رضا.اسماعیل زاده،مونا.شاهی،نساء،”ارایه الگوی پیاده سازی مدیریت دانش در کسب و کارهای کوچک و متوسط- مطالعه موردی شرکت نفت ایران زمین،مجله توسعه کارآفرینی، زمستان 1387،شماره دوم، از ص 102-75.
  -درزی،ف.،(1391)،”اولویت بندی عوامل کیفی موثر بر ترجیح مشتریان کلیدی در انتخاب یک بانک،”کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات مالی.
  -دیواندری علی،دلخواه جلیل،”تدوین و طراحی مدلی برای سنجش رضایتمندی مشتریان در سنجش بانکداری و اندازه گیری رضایتمندی مشتریان بانک ملت بر اساس آن “،فصلنامه پژوهشهای بازرگانی، شماره 37،1384.
  -سبزواری،حسن،برآورد مدل امتیاز دهی اعتباری لاجیت،مطالعه موردی مشتریان حقوقی بانک پارسیان، پایان نامه کارشناسی ارشد،1388،دانشگاه تربیت مدرس.
  -سجادی،علی اکبر،(1378)،” نقش رضایت مشتری در تجارت ” مدیریت بازاریابی، چاپ پنجم،تهران، انتشارات سمت
  -سرمد زهره،بازرگان عباس، حجازی الهه، روشهای تحقیق در علوم رفتاری”چاپ چهاردهم، انتشارات اگه،ص 22،1386.
  -سعید محمدی،غلامرضا(1383)،مفهوم جدید خدمت به مشتری،سایت تحقیقات بانک رفاه تاریخ 25/10/84
  -شاهین،آرش و صالح زاده،رضا، طبقه بندی نیازهای مشتریان و تجزیه و تحلیل رفتار آنها با استفاده از الگوی تلفیقی کانو و قوانین انجمنی،مجله علمی_پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال اول، شماره دوم، تابستان1390.
  -صادقی،تورج، زنده دل،احمد و کرانی، فاطمه، ارزیابی نقش و تإثیر استراتزی بازاریابی هدفمند بر و فاداری مشتریان در موسسات مالی و اعتباری انصار در ایرانریال، اولین کنفرانس بازاریابی خدمات بانکی،تهران،1388.
  -صادقی،ع.،(1391)شناسایی عوامل درون و برون سازمانی موثر بر جلب رضایت مشتریان در موسسه مالی و اعتباری صالحین(بانک آینده)،کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی.
  -صالح نیا، منیژه، زارعی محمود آبادی،زهرا،کیفیت خدمات مطلوب از دیدگاه مشتریان، مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی،1388،.
  -صنایعی،علی(مولف)(1381).بازاریابی و تجارت الکترونیکی(چاپ سوم).اصفهان:انتشارات جهاد دانشگاهی.
  -طاهری اردکانی،ح.،و حیدری،ب.معرفی رویکرد مدیریت بازاریابی ارتباط با مشتری، مدیریت و توسعه،5(17)681382.-56.
  -عرفانیان عظیم زاده،ترانه،مقایسه مدل‌های لاجیت و شبکه عصبی در پیش بینی ورشکستگی شرکت هاس سهامی عام ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد،1387، دانشگاه تربیت مدرس.
  -علی پور شیر سوار،حمیدرضا، پور آقایی،مهدی،بر رسی عوامل موثر بر ترجیح فن آوری بانکداری الکترونیک از سوی مشتریان (مورد مطالعه بانک مسکن).1390،استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.
  -قنبری،حامد،رتبه بندی متقاضیان حقوقی تسهیلات اعتباری بانکی،رویکرد بیزی،لاجیت و شبکه‌های عصبی، پایان نامه کارشناسی ارشد،1389،دانشگاه تربیت مدرس.
  -قهرمانی،آریا(1389)،تحلیل رفتار مشتریان در انتخاب بانک با استفاده از تکنیک سیستم‌های پویا، بانک پاسارگاد،(پایان نامه کارشناسی ارشد)، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال و , , , , , , , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.