منابع تحقیق درباره رشد مهارتهای حرکتی و مهارت های بنیادی


Widget not in any sidebars

با توجه به محاسبه میانگین قدی و انحراف معیار آزمودنی ها، کودکانی انتخاب شدند که در دامنه یک انحراف معیار از میانگین قرار داشتند.
سوابق ورزشی آزمودنی ها:
از طریق سوالات پرسشنامه محقق ساخته کنترل شد.
سلامت عمومی و عدم مشکل خاص در حین انجام آزمون و دوره های تمرینی:
از طریق مطالعه پرونده تحصیلی و کسب اطلاع از مربیان و والدین کودکان نسبت به سلامت عمومی اطمینان حاصل شد و کودکان دارای بیماری های خاص از نمونه آماری حذف شدند.
بیماریهای مزمن دیگر:
وجود بیماریها یا اختلالات دیگری جز بینایی از طریق پرسشنامه درباره سلامتی کودکان کنترل شد.
6-1- واژه های کلیدی
تعاریف مفهومی و عملیاتی
ایروبیک:
ایروبیک یا حرکات موزون هوازی یکی از روش های تمرینی برای کسب آمادگی جسمانی است و توانایی قلب و عروق و سیستم تنفسی را افزایش می دهد. به طور کلی هر فعالیتی که نیاز بدن به استفاده از اکسیژن را برای مدت قابل توجهی افزایش دهد ایروبیک نام دارد. اما در این تحقیق به ایروبیک به عنوان مجموعه حرکات هماهنگ، پیچیده و متنوع نگاه می کنیم که با موسیقی همراه می باشد (ویسی؛ 1388).
در این تمرین دو بلوک از حرکات ایروبیک به فراگیران آموزش داده می شود که شامل زیر مجموعه های زیر می باشد: بلوک یک: 1- مارش یا گام درجا 2- گام آسان 3- حرکت هشت 4- مامبو 5- گام ضربدر 6- حرکت هشت 7- ضربدر گام 8- شافل یا شاسه 9- زیگزاگ 10- بالا بردنها 11- گام راندونی یا شاسه 12- گام بوره 13- بوره گام
بلوک دو: 1- استپ تاچ 2- دبل تاچ 3- بالا بردنها 4- گرین واین 5- شاسه راندونی 6- شاسه مامبو 7- گریپ واین هشت ضرب .
بهره حرکتی:
بهره حرکتی شامل مهارت های جابجایی و دستکاری می باشند:
مهارت های جابجایی شامل گروهی از مهارت های بنیادی هستند که به افراد امکان هدایت در فضا یا حرکت بدن از نقطه ای به نقطه دیگر را می دهند. دویدن، پریدن، لی لی کردن، یورتمه رفتن، سر خوردن، سکسکه رفتن از رایج ترین اشکال مهارتهای جابجایی هستند. در این تحقیق برای ارزیابی مهارت های بنیادی جابجایی از آزمون TGMD-2 مربوط به خرده مقیاسهای جابجایی استفاده شد( ایساکس، 2012).
علاوه بر این مهارتهای حرکتی دستکاری هم حرکات درشت و هم حرکات ظریف را شامل میشود. مهارتهای دستکاری درشت حرکاتی هستند که اعمال نیرو به شئ و یا جذب نیرو از آن را در بر میگیرند. پرتاب، دریافت، ضربه با پا، گرفتن و ضربه زدن به شئ مهارتهای دستکاری درشت محسوب میشوند. در این تحقیق برای ارزیابی مهارت های بنیادی دستکاری از آزمون TGMD-2 مربوط به خرده مقیاسهای دستکاری استفاده شد( ایساکس، 2012).
بینایی کم :
اختلال بینایی را به عنوان دیدکم و نابینایی تعریف کرده است (16).دید کم یا متوسط ​​VI (حد بینایی بین 20/200 تا 20/60) و VI شدید (حد بینایی بین20/400 تا20/200). و کوری یا نابینایی (بدون درک نور) را می توان به VI عمیق (حد بینایی بین 0 تا20/400) تقسیم کرد. دقت بینایی کمتر از 18/6 برابر یا بیشتر از 60/3 و یا مربوط به از دست دادن میدان دید کمتر از 20 درجه در چشم تعریف شده است( هوون و ویسکار، 2008). در این تحقیق از آزمون اسنلن جهت سنجش میزان اختلال بینایی کودکان استفاده می‌شود.
فصل
دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
لگوهای حرکتی بنیادی واژه جامعی است که سه دسته از مقوله های حرکتی (حرکات جابجایی، دستکاری و استواری) را در خود جای می دهد. مطالعه الگوهای حرکتی بنیادی فرایند مدار بوده و شامل مشاهده مکانیسمهای خود حرکت و کوشش در فهم زیر بناهای مسبب تغییر خواهد بود .بنابراین ممکن است علاقه مندی به جنبه ای از حیطه روانی – حرکتی همانگونه که مرتبط با فهم عملکرد حرکتی است، به عملکرد مهارتهای مختلف حرکتی در راستای سن، جنس و یا طبقه اجتماعی نیز مربوط شود(گالاهو و ازمون، 2012). با توجه به اهمیت حرکت در رشد عمومی کودک و اثر گسترده آن بر رشد مهارتهای حرکتی و اینکه از طریق حرکت موقعیتی فراهم می شود تا کودک با امکانات واقعی دنیای اطراف خود آشنا شود در این فصل به بررسی مفاهیم اساسی که در حوزه تحقیق دارای اهمیت است از قبیل مبانی نظری و ادبیات تحقیق پرداخته می شود.