منابع تحقیق درباره رشد الگوهای حرکتی و زنان و دختران


Widget not in any sidebars
محدودیت‌های فردی
ویژگی‌های منحصربه‌فرد فیزیکی و روانی را شامل می‌شود که در راس بالای مثلث قرارگرفته‌اند. برای مثال قد، طول عضو، قدرت و انگیزش همگی می‌توانند شیوه حرکتی افراد را تحت تأثیر قرار دهند محدودیت‌های فردی ساختاری یا عملکردی هستند.
محدودیت‌های ساختاری: مربوط به ساختار بدنی افراد می‌شوند. آن‌ها با نمو و فرایند افزایش سن به آهستگی تغییر می‌کنند. قد، وزن، توده عضلانی مثال‌های در این زمینه هستند.
محدودیت‌های عملکردی: آن‌های هستند که با عملکرد رفتاری فرد ارتباط دارند. انگیزش، ترس، تجارب و تمرکز توجه، مثال‌های در این زمینه هستند که در برهه‌ی زمانی کوتاه‌تری تغییر می‌کنند (گالاهو و ازمون، 2006).
محدودیت‌های محیطی
خارج از بدن به عنوان ویژگی‌هایی در جهان پیرامون ما قرار دارند. این محدودیت‌ها عمومی بوده و به تکلیف خاصی اختصاص ندارند و می‌توانند فیزیکی یا اجتماعی – فرهنگی باشند. محدودیت‌های محیطی فیزیکی همان ویژگی‌های محیط هستند.
محیط اجتماعی- فرهنگی ما می‌تواند نیروی قوی برای ترغیب یا بازداری از انجام رفتارهای چون رفتارهای حرکتی باشد. یک مثال بارز در این زمینه چگونگی تغییر محیط اجتماعی – فرهنگی جوامع غربی در خصوص شرکت زنان و دختران در فعالیت‌های وزرشی در سه دهه قبل است.
محدودیت‌های تکلیف
این محدودیت‌ها خارج از بدن قرار دارند. آن‌ها شامل اهداف یک حرکت یا فعالیت هستند. این محدودیت‌ها متفاوت از انگیزه فرد یا اهدافی هستند که برای رسیدن به هدف تعیین‌شده‌اند. محدودیت‌های تکلیف شامل قوانینی هستند که حرکت یا فعالیت را احاطه کرده‌اند (گالاهو و ازمون، 2012).
3-2-4: مدل کوه رشدی کلارک و متکالف
در رابطه باهدفمان در این بخش، ما علاقمند هستیم روی «تشبیه» پیشنهادی کلارک و متکالف(2002) در رابطه با رشد حرکتی انسان به شکل عمیق تری تمرکز کنیم. در این تشبیه، رشد حرکتی با یادگیری بالا رفتن از کوه مقایسه شده است، همانند رشد حرکتی انسان، فرایندی که برای سال‌ها اتفاق می‌افتد، فرایندی متوالی و تجمعی است، و شدیداً از مهارت‌های فردی و خصوصیات منحصربه‌فرد کوهنورد تأثیر می‌پذیرد. همچنین این فرایندی غیرخطی است. همانند بالا رفتن از کوه، رشد حرکتی انسان، با پیشروی و گاهی اوقات با پس‌روی، و گاهی پیشرفت مجدد در اواخر زندگی، ظاهر می‌شود. بالا رفتن از کوه می‌تواند با اکتساب سطوح بالاتری از مهارت‌های حرکتی مقایسه شود. کلارک و متکالف بر این باورند که این کوه، همچنین می‌تواند محدودیت‌ها یا مشکلات در حال تغییر را که به شکل پیوسته‌ای در طول زندگی با آن‌ها روبرو هستیم و نیز چگونگی سازگاری ما با این تغییرات برای صعود موفق به مرحلۀ بعدی را به ما بفهماند. کسب سطوح بالیدگی بیشتر رشد حرکتی یک تعامل مداوم بین کوهنورد و مهارت‌های کوهنوردی او (منحصربه‌فرد) و کوه (تغییرات مداوم شرایط جوی کوه و آنچه در طول زندگی تجربه می‌کنیم) است. سال‌هایی که برای یادگیری رشد حرکتی انسان مورد نیاز است نیز، به وسیله صعود دشوار از کوه به تصویر کشیده شده است، زیرا این ماهیت توالی و تجمعی بودن صعود کردن و هم اکتساب مهارت‌های حرکتی انسان در طول زندگی است. رسیدن به بالای کوه نیز می‌تواند به عنوان پیشرفت نهایی کارآیی حرکت مجسم شود، همانند توانایی حرکتی که بسیار ماهرانه است. به طور خلاصه، این کوه « سازگاری مادام العمر، تجمعی و پیشرونده ای» که در رشد حرکتی در طول عمر اتفاق می‌افتد را به تصویر می‌کشد. صعود کردن از کوه شامل عبور از شش مرحلۀ رشد حرکتی است؛ دورۀ بازتابی، دورۀ پیش سازگاری، دورۀ الگوهای بنیادی، دورۀ زمینه‌ای خاص، دورۀ ماهرانه، دورۀ جبرانی.
فرض می‌شود که هر دوره در اکتساب مهارت‌های ضروری بعدی مشارکت دارد. و از آنجایی که رشد با سن در ارتباط است ولی اکیداً به سن افراد وابستگی ندارد، زمانی که برای هر دورۀ رشدی صرف می‌شود، برای افراد مختلف متفاوت است، این در حالی است که شدیداً به عواملی چون میزان تجربه یا ساختار، کیفیت ساختار، کیفیت وراثتی فرد (برای مثال قد، قدرت و سرعت حرکت) که در اکتساب مهارت‌های حرکتی مشارکت دارد، وابسته است. رشد به عنوان تابعی از سازگاری‌های مادام‌العمر، مد نظر گرفته می‌شود، درحالی‌که یاد می‌گیریم ویژگی‌های ساختاری و کارکردی فردی را با محیط یکپارچه کنیم(کلارک و متکالف، 2002).
شکل 3-2: مدل کوه رشد حرکتی کلارک و متکالف
4-2: طبقه بندی مهارتهای حرکتی بنیادی
مهارتهای حرکتی بنیادی را میتوان به طبقات کوچکتری تقسیم کرد. سه طبقه بندی حرکات استواری، جابجایی و دستکاری نقش مورد نظر حرکت را طبقه بندی میکنند (محمدی، 1392).
الف) مهارتهای حرکتی استواری
مهارتهای حرکتی استواری اساس مهارتهای دستکاری و جابجایی هستند زیرا همه حرکات، بخشی از استواری را دارند. مهارتهای حرکتی استواری زمانی مهارتهای غیرجابجایی نامیده میشوند که بدن بدون جابجایی حول محور افقی و یا عمودی خود حرکت کند؛ برای مثال جاخالی دادن حریف و پیچیدن به جلو در غلت زدن، خم شدن و کشش در حمل کردن و هل دادن تواناییهای استواری هستند. مهارتهای استواری دیگر انواعی از مهارتها را شامل میشوند که مستلزم تکیهگاه وارونه است. مهارتهایی نظیر (بالانس، تعادل سه پایه و بالانس تعادل روی سر قدرتی) از این نمودهاند. با وجود این، مهارتهای دیگر موقعیتهای انتقالی نظیر حرکات غلت زدن و جهش را در بر میگیرند. مهارتهای استواری بر تعادل ایستا و تعادل پویا تأکید میکنند. توانایی ورزشی غلت زدن در ژیمناستیک و نیز در شیرجه و اشکال مختلف در اسکیت همه به مهارتهای استواری وابستهاند(زارع زاده، 2010).
ب) مهارتهای حرکتی جابجایی
مهارتهای حرکتی جابجایی مهارتهایی هستند که در آنها بدن در جهت عمودی و افقی از نقطهای به نقطه دیگر انتقال مییابد. فعالیتهایی نظیر دویدن، پریدن، لیلی کردن، سرخوردن، سکسکه دویدن مثالهایی از مهارتهای حرکتی جابجایی هستند (محمدی، 1392).
ج( مهارتهای حرکتی دستکاری
مهارتهای حرکتی دستکاری هم حرکات درشت و هم حرکات ظریف را شامل میشود. مهارتهای دستکاری درشت حرکاتی هستند که اعمال نیرو به شئ و یا جذب نیرو از آن را در بر میگیرند. پرتاب، دریافت، ضربه با پا، گرفتن و ضربه زدن به شئ مهارتهای دستکاری درشت محسوب میشوند. مهارتهای دستکاری ورزشی حاصل اصلاح بیشتر و پیچیدگی این مهارتهای پایه هستند. برای مثال ضربه زدن به توپ تنیس، پرتاب نیزه، گرفتن توپ بیسبال و بازی فوتبال که هر کدام به ترتیب حاصل تکالیف بنیادی ضربه زدن با شئ، پرتاب، گرفتن و ضربه زدن با پا هستند.
اصطلاح مهارت حرکتی ظریف به فعالیتهایی اطلاق میگردد که بر کنترل حرکتی، دقت و درستی حرکت تأکید میکند. بستن بند کفشها، رنگ کردن و بریدن با قیچی مثالهایی از مهارتهای دستکاری ظریف هستند. هدفگیری در تیراندازی، نواختن ویلون و بازی مشهور دارت همه خصوصیات لازم در حرکات ظریف را دارند و به عنوان مهارتهای حرکتی تخصصی ظریف به حساب میآیند. در ابتدا مربیان ورزشی بیشتر به کسب مهارتهای دستکاری درشت میپردازند و به مهارتهای دستکاری ظریف توجه کمی دارند(پاینه و ایساکس، 2011).
5-2: اهمیت رشد الگوهای حرکتی بنیادی