منابع تحقیق درباره بازدارندگی و نفوذپذیری

درتحقیقی 14 ترکیب در اسانس Plectranthus incanus شناسایی شد که سیس ـ پیپریتون اکسید (70/35٪) و پیپریتنون اکسید (01/45٪) ترکیب غالب اسانس بودند. هم‌چنین 9 ترکیب در Clinopodium umbrosum شناسایی گردید که سیس ـ پیپریتون اکسید (05/63٪) و پیپریتنون اکسید (98/17٪) ترکیب اصلی اسانس بودند (Shah et al., 1992).
در مطالعه فیتوشیمیایی Mentha longifolia مراکشی مشخص گردید که اسانس حاوی مقادیر غیر معمول پیپریتنون اکسید و پیپریتون اکسید که یک شیمیوتیپ جدید را تشکیل داده است، می‌باشد (Ghoulami et al ., 2001).

3-Isopropyl-6-methyl-7-oxa-bicyclo[4.1.0] heptan-2-one
شکل4ـ5 ـ ساختار شیمیایی پیپریتنون اکسید C10H16O2
Widget not in any sidebars

در تحقیقی (Akalin & Incesu, 2011) گزارش گردید که سلول‌های تغییر یافته‌ی H-Ras نسبت به سلول‌های N-Ras به کارواکرول حساسیت بیشتری دارند. هم‌چنین کارواکرول یک محصول طبیعی است که محتمل است در درمان سرطان استفاده گردد.
در مطالعه‌ای بیان شد که کارواکرول ترکیب متداول اسانس، دارای فعالیت ضد میکروبی است. هم‌چنین این یافته که 2 ـ آمینو ـ پارا ـ سیمن در مقایسه با کارواکرول فعالیت‌اش 3 برابر کمتر است نشان می‌دهد که طرز فعالیت ضد میکروبی کارواکرول ویژگی‌های خاصی دارد که ناشی از گروه هیدروکسیل است (Veldhuizen et al ., 2006).
در تحقیقی (Lambert et al., 2001) بیان شد با مخلوط کردن کارواکرول و تیمول در مقدار مناسب ممکن است بازدارندگی کل اعمال گردد که به وسیله‌ی اسانسOrganum vulgare (Oregano) معلوم است. این چنین اثر بازدارندگی ناشی از آسیب بر انسجام غشاء است که بیشتر روی ثبات pH و تعادل یون‌های غیر آلی اثر می‌گذارد.
در مطالعه‌ای گزارش گردید که کارواکرول و تیمول بر اشریشیا کلی اثر ضد میکروبی دارند. اثر ضد باکتریایی به قابلیت آن‌ها در نفوذپذیری و غیر قطبی کردن غشای سیتوپلاسمی نسبت داده شد (Xu et al., 2008).
در تحقیقی گزارش شد بالاترین حداقل مقادیر بازدارندگی بر استافیلوکوکی برای کارواکرول (,v/v03/0 ـ 015/0٪) به همراه تیمول (, v/v 06/0 ـ03/0٪) و اسانسOriganum vulgare (oregano) (,v/v125/0 ـ 06/0٪) می‌باشد(Nostro et al., 2004).
در تحقیقی ( Lahooji et al ., 2010 ) نتایج نشان داد که اسانس Zataria multilora و Satureja hortensis، بر ساختار داُکسی نیوالنول تأثیر مستقیم دارد و تیمول و کارواکرول که دو ترکیب اصلی اسانس هستند، بر ساختار داُکسی نیوالنول تأثیر گذارند. این ترکیبات تولید داُکسی نیوالنول را به طور غیر مستقیم کاهش می‌دهند که به اثرات بازدارندگی بر رشد Fusarium graminearum وابسته است.

5-isopropyl-2-methylphenol
2-methyl-5-( 1-methylethyl)-phenol
شکل4-6- ساختار شیمیایی کارواکرول C10H14O
گاما ترپینن یک مونوترپن است و ترکیب اصلی تشکیل‌ دهنده اسانس حاصل از مرکبات می‌باشد و در آزمایش‌های مختلف مشخص شده که فعالیت آنتی اکسیدانی قوی دارد. در تحقیقی نتایج نشان داد میزان گاما ترپینن در مرزه تابستانه (Satureja hortensis L .) تحت تأثیر تیمارهای مختلف جاسمونیک اسید و سالیسیلیک اسید و اتانول در مقایسه با شاهد جز در غلظت 50 ماکرولیتر جاسمونیک اسید اختلاف معنی‌داری نداشت. در غلظت 50 ماکرولیتر جاسمونیک اسید کاهش بسیار معنی‌داری نسبت به شاهد مشاهده شد به نحوی که میزان آن نسبت به سایر تیمارها از کم‌ترین میزان (03/3٪) برخوردار بود (الیکایی‌نژاد، 1391).

1,4-Cyclohexadiene
1-methyl-4-( 1-methylethyl )
شکل4-7- ساختار شیمیایی گاما ترپینن C10H16 4-4- مشاهدات میکرومورفولوژی مرزه کلاری و مرزه بختیاری
مشاهدات میکرومورفولوژی کرک‌های برگ و ساقه در گیاه مرزه کلاری نشان داد که این گیاه دارای کرک‌های ترشحی حاوی اسانس است (شکل 4-8). هم‌چنین غدد ترشحی در برگ و کرک‌های کوتاه بر روی ساقه که حاوی اسانس هستند در مرزه بختیاری مشاهده گردید (شکل 4-9).