منابع تحقیق با موضوع نظریه های رفتار رهبری و نظریه های رفتاری


Widget not in any sidebars

قدرت تنبیه
هرچه مدیر به قدرت های فوق بیشتر مجهز گردد می تواند بر کارکنان نفوذ بیشتری داشته و در انجام وظیفه رهبری و هدایت خود موفق تر باشد.
رفتار مر ئوسان در جهت تحقق اهداف سازمان
رفتار مر ئوسان در جهت تحقق اهداف سازمان
نفوذ جهت بخش

نفوذ جهت بخش

نمودار (2-1). رابطه قدرت و نفوذ رهبری (الوانی، 1382).
2-7. نظریه های هدایت و رهبری
نظریه ها و تئوری هایی که در مورد رهبری بیان شده اند بسیارند ولی می توان آنها را به طور کلی در سه دسته خلاصه کرد.
2-7-1. نظریه های خصوصیات فردی رهبری
دراین گروه از نظریات برای رهبر خصوصیاتی ذاتی ذکر می گردد. بر اساس این نظریات رهبران ابر مردانی هستند که به علت ویژگی هایی که موهبت الهی است شایسته رهبری گردیده اند (الوانی،1382 :139). بدین منظور تحقیقات اندیشمندان جهت مشخص کردن ویژگی هایی در ارتباط با رهبری بود، ولی نتایج مؤثر دیگری هم در این میان به دست می‏آمد. خصیصه ‏هایی که رهبران را از غیر رهبران متمایز می کند، جاه طلبی،‏ تمایل به رهبری، صداقت و راستی، اعتماد به نفس، هوش و دانش مربوط در زمینه کار می باشد. به علاوه در تحقیقاتی که اخیراً صورت پذیرفته است، اشخاصی که توانایی نظارت بر عملکرد خودشان را دارند یعنی با توجه به موقعیت های گوناگون خود را با آن تطبیق می دهند قابلیت رهبر شدن را دارند. در نتیجه،‏ تمامی یافته های اخیر که در مدت بیش از نیم قرن صورت پذیرفته است حاکی از این است که برخی از این تئوری ها می توانند منجر به موفقیت در رهبری شوند اما هیچکدام آن را تضمین نمی‏کنند (حاجی،1386).
چرا ویژگی های یک رهبر به طور مستقل باعث موفقیت ولی نمی شود؟ ما حداقل 4 جواب برای این سؤال می توانیم ارائه بدهیم:
تا حد زیادی موفقیت یک رهبر به نیازهای پیروانش بستگی دارد.
ویژگی های یک رهبر به تنهایی قادر به ایجاد ارتباط بین اهداف همه پیروان نمی باشد.
ویژگی های یک رهبر توانایی جداسازی علت از معلول را ندارد.
ویژگی های یک رهبر گاهی عوامل محیطی را نادیده می گیرد (حاجی،1386).
2-7-2. نظریه های رفتار رهبری
محدویت های مطرح شده در نظریه ویژگی های رهبری محققان را مجبور به جستجو در جهات دیگر نمود. اگر چه در طی دهه اخیر حرکتی عظیم در رابطه با ویژگی های رفتاری رهبر انجام شده است،‏ اما حرکت اصلی در این مورد از اوایل دهه 1940 آغاز شده است. تحقیقاتی که در مورد اصل رهبری از اواخر دهه 1940 تا اواسط دهه 1960 صورت پذیرفته است، بیشتر بر روی شیوه های رفتاری رهبری تمرکز داشته است. ناکام ماندن محققان در حوزه تحقیقات خصائص نظریه ها، ‏آنان را مجبور به مطالعه بر روی رفتارهای انجام شده توسط رهبرانی خاص کرد. آنان بر این گمان بودند که رهبران دارای قدرتی عالی هستند که در رفتارشان قابل مشاهده است (حاجی،1386). به عبارت دیگر نظریه های رفتاری مانند نظریه خصوصیات فردی رهبر، رهبری را عامل اصلی در عملکرد و نگهداری منابع انسانی می داند (رضائیان،1383: 280). اما در این گروه از نظریات، به جای صفات شخصی، بر آنچه که رهبران انجام میدهند، تاکید می کند. یعنی در پی آن هستیم که دریابیم سبک و روش رهبری چگونه است و رهبران در برخورد با مرئوسان از چه شیوه هایی توسل می جویند (الوانی،1382).
2-7-3. مطالعات دانشگاه ایالتی اوهایو