مقایسه نتایج و تاریخچه

607
592
823
Widget not in any sidebars

507
636
634
تنش طولی (مگاپاسکال)
بنابراین انبساط قسمت جوش شده مسدود میشود، سپس تغییرشکل مومسان (دائمی) فشاری تولید می‌گردد. به علاوه، به سبب پدیده انقباض نایکنواخت در امتداد ضخامت صفحه پس از جوشکاری، تغییر شکل زاویهای بر روی قطعه کار پدید میآید و ریشه جوش تنش‌های کششی بزرگی را متحمل می‌شود. چنانچه تنش کششی حاصل از تغییرشکل زاویهای از مقدار بحرانی مقاومت کششی فلز پر کننده در ریشه جوش بیشتر گردد، ترکی در ضعیفترین ریشه جوش بروز میکند. در نتیجه، چنانچه فلز پرکننده جوش به طور یکنواختی پر شود، تغییرشکل زاویهای کمتر و آنگاه تنش‌های پسماند هم کمتر خواهد بود. این عامل باعث کمینه بودن تنش‌های پسماند به دست آمده توسط طرح (c) است ]46[.

شکل 3-41 مقایسهی تنش‌های عرضی بین لایههای همجهت و لایههای معکوس [46].
جهت صحت این موضوع که تنش‌های پسماند جوشکاری به دست آمده از روش جوشکاری معکوس بین لایه‌های مجاور کمینه است، تنش جوشکاری صفحه دارای شیار V شکل دو طرفه تحت شرایط جوشکاری معکوس را مورد مطالعه قرار میدهند. مقایسه بین تنش پسماند عرضی جوشکاری در شکل 3-41 نشان داده شده است. در شکل 3-41 نیز «فاصله» بیانگر فاصله بین نقاط تا نقطه انتهایی جوش است [46].
نتایج شبیهسازی نشان میدهد که مقدار بیشینه تنش پسماند عرضی جوش با روش جوشکاری معکوس 4/405 مگاپاسکال است که 2/18 درصد کمتر از تنش به روش جوشکاری عادی است. به علاوه، قیاس بین تنش طولی هم مانند شکل فوق بوده و بیشینه تنش 9/16 درصد کاهش مییابد. از مطالب گفته‌شده در این بخش این‌گونه می‌توان نتیجه گرفت که:
1- نتایج شبیهسازی جوشکاری لببهلب ورق نشان میدهد که مقادیر بیشینه تنش‌های کششی پسماند عرضی و طولی که توسط روش جوشکاری معکوس به دست میآید، در بین لایههای مجاور یک جوش چند لایه یا بین پاسهای مجاور در هر لایه، کمینه میباشند. بنابراین، تنش پسماند در جوش با پذیرش این روش تا حد زیادی کاهش مییابد. مقاومت جوش افزایش یافته و کیفیت آن بهبود می‌یابد.
2- توزیع تنش پسماند در ورق ضخیم دارای جوش V شکل دو طرفه نشان میدهد که تنش پسماند کششی، نزدیک یا بر روی جوش پدید می‌آید و مقدار بیشینه آن بر روی جوش ظاهر میشود.
3- مقایسه بین نتایج شبیهسازی یک ورق ضخیم دارای شیار V شکل دو طرفه توسط توالیهای جوش متفاوت نشان میدهد که اختلاف در توالی جوش کاری مقدار بیشینه و توزیع تنش پسماند را تحت تأثیر قرار داده و همچنین بر مقاومت جوش و مقاومت ترک‌خوردگی آن اثر میگذارد. به علاوه، نوع مناسبی از توالی جوشکاری توسط مقایسه نتایج شبیهسازی به دست میآید. در ضمن چنانچه دو قسمت جوش یکنواختتر پر شود، تنش پسماند کم می‌شود [46].

فصل چهارم
مدلسازی فرآیند جوشکاری در ANSYS
4-1 پیشگفتار
در این فصل نحوهی مدلسازی فرآیند جوشکاری در اتصال دو صفحه با استفاده از نرمافزار ANSYS شرح داده میشود. ابتدا یک تحلیل حرارتی انجام گرفته، سپس تحلیل مکانیکی با استفاده از تاریخچه دمایی به دست آمده از تحلیل حرارتی، انجام میگیرد. در خاتمه نتایج تنش پسماند راستیآزمایی میشود.
4-2 مشخصات مورد نیاز تحلیل