مقایسه و مشاهده

در جدول 4-4 نتایج بیشینه و کمینه تنش پسماند طولی سه شبکهبندی شکل 4-8 و نتایج مرجع [24] آمده است. نتایج مربوط به شبکهبندی نوع (ب) و (ج) مشابه هم بوده و به نتایج مرجع [24] نیز نزدیک میباشد. شبکهبندی نوع (ب) به عنوان شبکهبندی که دارای نتایجی دقیق و زمان تحلیل بهینه میباشد، انتخاب می‎گردد.
جدول 4-4 نتایج بیشینه و کمینه تنش پسماند در شبکهبندیهای شکل 4-8 و مرجع [24].
مرجع [24] (ج) (ب) (الف) نوع شبکهبندی
325 321 323 340 بیشینه تنش طولی Mpa))
65- 69- 70- 80- کمینه تنش طولی Mpa))
4-4-2-2 تنشهای پسماند طولی
Widget not in any sidebars

در شکل 4-9، نحوه توزیع تنشهای پسماند طولی در راستای عمود بر محور جوش و در مقطع میانی صفحه نشان داده شده است. همان‌طور که در شکل مشاهده میشود، بیشینه تنشها در حوالی خط جوش اتفاق میافتد و با دور شدن از محل جوش، تنشها از کششی به فشاری تغییر علامت داده و در قسمتهای انتهایی صفحه تنشها به سمت صفر میل میکنند. نتایج با مرجع [24] مقایسه شده است. نحوهی تغییرات تنش مشابه نتایج مرجع [24] میباشد و تفاوت موجود در شکل 4-9 به علت اختلاف ابعاد میباشد.

شکل 4-9 توزیع تنش پسماند طولی در مقطع میانی صفحه.
نمایش کاملتری از تنشهای پسماند طولی، در شکل 4-10 نشان داده شده است. همان‌طور که در شکل ملاحظه میشود، تنشها در ابتدا و انتهای خط جوش نزدیک صفر است و هرچه از دو طرف به وسط صفحه نزدیک میشویم تنشها افزایش یافته و بیشینه تنشها در وسط صفحه به وقوع میپیوندد. برای راستیآزمایی تحلیل، نتایج مرجع [25] که بررسی تنشهای پسماند ناشی از جوشکاری در یک صفحه پرداخته نیز در شکل 4-10 آمده است که مطابقت خوبی با نتایج مدلسازی دارد.

شکل 4-10 توزیع تنش پسماند طولی بر روی محور جوش.
4-4-2-3 تنشهای پسماند جانبی
برای بررسی توزیع تنشهای پسماند جانبی در صفحه همانند تنش طولی ابتدا به بررسی تنش جانبی در مقطع میانی صفحه عمود بر محور جوش پرداخته میشود. در این حالت بیشینه تنش نه بر روی محور جوش بلکه در فاصلهی کمی از آن رخ میدهد و با دور شدن از محور جوش این تنش به سمت صفر شدن میل مینماید. در شکل 4-11 توزیع تنش جانبی در مقطع میانی صفحه نمایش داده شده است.
حال به بررسی توزیع تنش جانبی بر روی محور جوش میپردازیم. در شکل 4-12 توزیع تنش جانبی بر روی محور جوش نمایش داده شده است. مقدار این تنش در دو انتهای جوش بیشترین مقدار را داشته و به صورت فشاری میباشد. با حرکت به سمت وسط صفحه این تنش به تدریج افزایش پیدا کرده و به صورت کششی در میآید.

شکل 4-11 توزیع تنش پسماند جانبی در مقطع میانی صفحه.

شکل 4-12 توزیع تنش پسماند جانبی بر روی محور جوش.
تت
فصل پنجم