مقاله یادگیری زبان دوم و آموزش زبان عربی

ادبیات مرتبط نیز آنچه شرکت کنندگان درمورد نقطه ی شروع یادگیری زبان خارجه فکر می کردند ، تأئید می کند .کوتالک می گوید(1997) سال های پیش از دبستان ، سال های حیاتی هستند ، در طول این دوره و مخصوصاً سه سال اول زندگی ، پایه های تفکر ، زبان ، بینائی ، طرز رفتار ، استعداد و سایر ویژگی ها بنا نهاده می شود . نتیجتاً بیهوده کاری است اگر از توانائی طبیعی کودک برای یادگیری در طول سال های حیاتی زندگی اش ، زمانیکه یادگیری زبان دوم به راحتی زبان اول است ، استفاده نکنیم . مدت ها قبل از کوتالک ، بلوم (1964) بیان کرد که افراد نیمی از توانائی شان برای یادگیری را در سال های اولیه ی زندگی ، حدود یک سوم آن را تا سن هشت سالگی و یک پنجم باقی مانده را در ادامه ی زندگی گسترش می دهند . کودکان از طریق مناظر ، صداها ، مزه ، لمس ، بوئیدن ، و انجام دادن یاد می گیرند (درایدن و وُس ، 1997) . آنچه کودکان در طول این سال ها می آموزند ، پایه ی یادگیری آینده ی آنها را تشکیل می دهد . نیکولاس و لایت بون (2008) ادعا کردند که تحصیل زبان دوم باید در سه سالگی آغاز گردد و بعد از سن 7 سالگی تحصیل آموزش زبان باید بصورت آموزش بزرگسالان بررسی شود .
آنها همچنین از این ایده حمایت کردند که دوره ی 5 ساله ی بین سنین 2 تا 7 سالگی ، در رسیدن به منافع حداکثری ، حیاتی و مهم است ، دیر شروع کردن آموزش زبان خارجه ، شانس یادگیری بهتر زبان را از کودک می گیرد . سیگرمک و اُزبک (2009) در مطالعه شان دریافتند که کودکان ترکِ 6-4 ساله که زبان انگیسی را به عنوان زبان خارجه آموزش می دیدند ، به یادگیری زبان خارجه مشتاق تر بوده و از کلماتی که یادگرفته بودند در زندگی روزانه نیز استفاده می کردند ، ولی 4 ساله ها موفقیت کمتری نسبت به 5 و 6 ساله ها داشتند .
Widget not in any sidebars

همزمان با رسیدن یادگیری زبان به سن 7 سالگی ، کلاً متفاوت از یادگیری در سنین بالاتر است ، مربیان زبان خارجه در مؤسسات پیش از دبستان باید به مهارت های ضروری مجهز بوده تا بتوانند آنها را به کودکان پیش از دبستان نشان دهند . مربیان زبان خارجه در پیش از دبستان باید با فعالیت های سنی مناسب آشنا بوده و داربست سازی مناسب برای تحصیل زبان و رشد ذهن شان انجام دهند (ماتونا ، 1995) . زمانی که مربی از مهارت زبانی کافی برخوردار نیست ، می توان از نوارهای ضبطی بهره برداری کرد (درایدن و وُس ، 1997) .
درایدن و وُس (1997) بحث می کنند که هر روش تدریس زبان خارجه برای کودکان پیش از دبستان باید شامل گفتگو با آنها از آغاز تدریس باشد . شعر ، آهنگ ، بازی ، و شمردن به زبان دوم یا سوم باید معرفی شود بطوریکه بتوانند گوش دهند ، ببینند ، تقلید و تمرین کنند . به کودکان اجازه دهیم از طریق نمایش خلاق مانند تقلید صدای قهرمانان مردمی یاد بگیرند ، زیرا این کار در یادگیری زبان خارجه بدون تأثیر منفی بر هویتشان کمک می کند .
آموزش زبان عربی به کوکان پیش از دبستان از منظر آیات و روایات
در روایات اسلامی و آیات قرآنی نیز تأکیدات فراوانی بر یادگیری قرآن شده است که در ادامه به تعدادی از آنها اشاره می کنیم .
از معاذ روایت شده است که گفت : از پیامبر (ص) شنیدم که فرمود ، هر کس به فرزندش قرآن تعلیم دهد ، خداوند متعال در قیامت ، والدین او را به تاج پادشاهی تاجدار می کند و بر آن دو ، جامه ای می پوشاند که هیچ کسی مثل آنها را ندیده است .
پیامبر خدا صلى الله علیه و آله : هر کس به مردى قرآن بیاموزد، مولاى اوست و آن مرد نباید او را تنها و بى یار گذارد و خود را بر وى ترجیح دهد.
پیامبر خدا صلى الله علیه و آله : بدانید که هر کس قرآن را بیاموزد و به دیگران آموزش دهد و به آنچه در آن است عمل کند، من او را به سوى بهشت جلو مى رانم و راهنماى او به سوى بهشت هستم.
پیامبر خدا صلى الله علیه و آله : هر کس به فرزند خود قرآن را آموزش دهد، خداوند گردنبندى به گردن او آویزد که در روز قیامت همگان از آن شگفت زده شوند .
پیامبر خدا صلى الله علیه و آله : هر کس پیش از بلوغ قرآن بخواند، در کودکى به او حکمت داده شده است.
امام على علیه السلام : از جمله حقوق فرزند بر پدر، این است که نامى نیکو بر او بنهد و نیکو تربیتش کند و قرآن را به او بیاموزد.
در روایات فراوانی بر اهمیت و لزوم تلاوت قرآن تأکید شده است که نشانگر اهمیت آموزش قرآن در دوره ی کودکی و بخصوص سنین پیش از دبستان است .
امام على (ع ): کتاب خداى تبارک وتعالى را بیاموزید, زیرا که آن نیکوترین سخن و رساترین اندرز اسـت و قـرآن رابـفـهـمـیـد, زیـرا کـه آن بـهـار دلـهـاسـت و از نـورآن شـفا جویید, زیرا که آن شفابخش بیماریهاى سینه هاست و آن را نیکو تلاوت کنید, زیرا که آن بهترین , داستان است.
پیامبر خدا(ص ): قرآن , داروست .
پیامبر خدا(ص ): بر شما باد به قرآن ,آن را پیشوا و فرمانده خود کنید.
امام علی (ع) درباره ی فهمیدن قرآن کریم می فرماید :
کتاب خداى تبارک وتعالى را بیاموزید, زیرا که آن نیکوترین سخن و رساترین اندرز اسـت و قـرآن رابـفـهـمـیـد, زیـرا کـه آن بـهـار دلـهـاسـت و از نـورآن شـفا جویید, زیرا که آن شفابخش بیماریهاى سینه هاست و آن را نیکو تلاوت کنید, زیرا که آن بهترین , داستان است .
از متن این روایت می توان فهمید که تأکید امام علی (ع) بر فهم و تلاوت نیکوی قرآن کریم است ، دو جنبه ای که برای ما فارسی زبانان بسیار دشوار است و لزوم آموزش زبان عربی در سنین پیش از دبستان را بیان می کند .
از طرفی در برخی از روایات دلیل عربی نازل شدن قرآن بیان شده است که در ذیل چند نمونه بیان می شود :
و اگـر ایـن کتاب را قرآنى غیر عربى گردانیده بودیم , قطعا مى گفتند: چرا آیه هاى آن روشن بیان نشده است ؟
کتابى غیر عربى و (مخاطب آن ) عرب زبان ؟
بگو: این کتاب براى کسانى که ایمان آورده انـد رهـنـمود ودرمانى است و کسانى که ایمان نمى آورند, درگوشهایشان سنگینى است و قرآن برایشان نامفهوم است و (گویى ) آنان را از جایى دور ندا مى دهند.
امام حسن (ع ): براستى که در این قرآن ,چراغهاى روشنایى (بخش ) و شفاى سینه ها(و بیماریهاى دلـهـا) است پس , جلادهنده ,باید که به نور آن (دیده دل خویش ) را جلادهد و اوصاف قرآن را (به دل خـویـش )پـیـونـد زند, زیرا که تلقین (قرآن ) مایه حیات دل شخص با بصیرت است , همچنان که آدمى در تاریکیها, با کمک نور راه خود رامى پیماید.
امـام عـلـى (ع ): بر شما باد به کتاب خدا , که آن ریسمان محکم و نور روشنگر و داروى سودمند و شفابخش است هر که به آن سخن گوید, راست گوید و هر که به آن عمل کند , پیشى گیرد
امـام عـلى (ع ): بدانیدکه هیچ کس راپس از آموختن قرآن , نیازمندى نیست و هیچ کس را پیش از آمـوخـتـن آن , تـوانگرى نه پس شفاى دردهاى خود را از قرآن بخواهیدو در گرفتاریهایتان , از آن کمک طلبید.
لذا درک پیچیدگی ها ی زبان عربی و آشنایی با این زبان برای هر مسلمان غیر عرب ، لازم و ضروری به نظر می رسد . در نتیجه برای حصول به این مهم باید آموزش زبان عربی را هر چه زودتر و از سنین پیش از دبستان آغاز کرد تا شرایط درک بهتر و تلفظ نیکو برای کودکان بوجود آید .