مقاله گردشگری ساحلی و معیار ارزیابی

خاک
کشاورزی اوقات فراغت
طرح های توسعه آتی رفاه
Widget not in any sidebars

کیفیت زندگی
مشارکت مردمی
سطح بهداشت عمومی
اثرات فرهنگی- مذهبی
سیمای سرزمین و مناظر
ترافیک

با توجه به ویژگی ها ی اشاره شده در جدول (3) تجزیه و تحلیل آنها در فصل چهارم خواهد آمد.

4-1 وضعیت گردشگری منطقه ساحلی چاف تا چمخاله
منطقه ساحلی چاف تا چمخاله به دلیل دسترسی آسان و ساحل زیبای آن مورد توجه بسیاری از گردشگران قرار گرفته که جهت لذت بردن از فضای آن وارد منطقه می شوند و اثرات بسیاری بر حیات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ساکنین بر جای می گذارد.
با توجه به ارتباط مستقیمی که بین نگرش جوامع محلی نسبت به گردشگری و توسعه آن وجود دارد، جوامع میزبانی که گردشگران را به عنوان عاملی برانگیزاننده رشد و توسعه و حفظ محیط طبیعی خود می‎دانند، خود به حمایتگر آن تبدیل می شوند. در منطقه مورد مطالعه نیز با توجه به ویژگی ها و شرایط مکانی آن و با رشد فعلی گردشگری ساحلی، همه ساله تفرج گاه های جدیدی در حال گسترش است.
هم اکنون طیف گسترده ای از تسهیلات امروزی به منظور ارائه اقامتی آسوده و لذت بخش از فعالیت‎های تفریحی متنوع در نواحی ساحلی ایجاد شده اند. این تسهیلات انسان ساخت، اگرچه با صرف سرمایه هنگفت ممکن شده اند، ولی افزایش قابل ملاحظه ای در کیفیت گردشگری منطقه در امتداد کرانه دریا به وجود آورده اند.
رشد گردشگری منتج به منافع بسیاری برای این ناحیه ساحلی شده است، اما گسترش بدون برنامه آن هم بهای گزاف زیست محیطی به همراه دارد. (خانی و دیگران،1388،ص5)
بنابراین در پی گسترش گردشگری در این منطقه، برای شناسایی و پیش بینی اثرات مثبت و منفی، ابتدا پارامترهای محیطی، شامل چهار محیط فیزیکی/ شیمیایی، اکولوژیکی/ بیولوژیکی، اجتماعی/ فرهنگی و اقتصادی/ فنی، با توجه به 5 معیار ارزیابی شامل اهمیت اثر، شدت اثر، موقت یا دائمی بودن، برگشت پذیری و تجمعی بودن (جدول شماره 1) نمره گذاری می شود . سپس ES مربوطه به همان ترتیبی که پیشتر توضیح داده شد، محاسبه و ثبت می شود و بعد از آن با توجه به نمره به دست آمده در محدوده دامنه گفته شده (جدول شماره2) قرار می گیرد و معیار و ارزش هر پارامتر محیطی مشخص می شود .
جدول شماره 4-1 ماتریس پارامترهای فیزیکی/ شیمیایی
RV ES B3 B2 B1 A2 A1 پارامترهای فیزیکی/ شیمیایی P/C
-A 3- 1 1 1 1- 1 کیفیت هوا
-A 6- 2 2 2 1- 1 سر و صدا
-C 28- 3 2 2 2- 2 آب های سطحی