مقاله کودکان پیش دبستانی و مربیان پیش دبستانی


Widget not in any sidebars
با توجه به ویژگی هایی که برای آموزش زبان بیان می شود ، آموزش در این سن ضروری و مفید است .
سن مناب برای آغاز آموزش زبان انگلیسی و عربی به کودکان پیش از دبستان
خلاصه ی نظرات
برخی سن 7 سالگی را مناسب می دانستند زیرا در این سنین رشد زبانی اولیه تقریباً کامل شده است .
5 سالگی ، زیرا کودکان به اندازه ی کافی برای یادگیری زبان دوم ادراک دارند .
3 سالگی ، زیرا کودکان بعد از آمورختن زبان مادری توانایی آموزش زبان دیگر را نیز دارند و باید از این توانایی استفاده کرد .
نتیجه گیری
با توجه به نظرات عنوان شده ، بهترین سن برای آغاز آموزش زبان ، سن 5 و 6 سالگی می باشد زیرا در این سنین پایه های زبان مادری شکل گرفته و کودک توانایی ادراک زبان جدید را نیز دارد .
روش تدریس مناسب برای آموزش زبان انگلیسی و عربی به کودکان پیش از دبستان
خلاصه ی نظرات
فعالیت های بازی محور
براساس نوع برنامه باید روش تدریس مناسب انتخاب کرد .
استفاده از فنآوری های جدید رایانه ای
استفاده از داستان
نمایش فیلم
نتیجه گیری
روش تدریس باید متناسب با سن کودکان و شامل فعالیت های بازی محور باشد و با استفاده از منابع گوناگون بصورت ترکیبی انجام گیرد .
محدودیت های پژوهش :
انجام هر پژوهشی در عمل و هنگام اجرا با محدودیت هایی مواجه می شود که برخی از آنها قبل از اجرای پژوهش قابل پیش بینی اند و برخی نیز قابل پیش بینی نیستند . پژوهش حاضر نیز از قاعده ی کلی مستثنی نبوده و در مسیر اجرا با محدودیت هایی برخورد کردیم .
یکی از محدودیت های اصلی در اجرای پژوهش ، عدم همکاری مربیان پیش از دبستانی برای انجام مصاحبه های ساختار یافته بود . با توجه به عدم آشنایی مربیان پیش از دبستانی با پژوهش های کیفی و ابزار جمع آوری اطلاعات در اینگونه پژوهش ها ، روند اجرای پژوهش را با مشکلاتی مواجه کرد .
محدودیت دیگری که در این پژوهش با آن مواجه بودیم ، تجزیه و تحلیل مصاحبه های ساختار یافته بود . یافتن فرد ماهر در اجرای تجزیه و تحلیل مصاحبه ها محدودیت جدی در اجرای پژوهش بوجود آورد . از طرفی روند اجرای پژوهش را نیز با تأخیر روبرو کرد .
پیشنهادات :
برای مطالعه ی بیشتر و اعتبارسنجی داده های بدست آمده ، نظرات والدین و مربیان در مدارس دولتی و خصوصی را مورد بررسی قرار داده و با هم مقایسه شوند . همچنین مطالعات با طراحی ترکیبی را می توان برای بدست آوردن پاسخ های جزئی تر از والدین و مربیان درباره ی موضوع آموزش زبان خارجی در دوره ی پیش از دبستانی اجرا کرد . موضوعات زیر برای محققین علاقمند به این حوزه پیشنهاد می شود :
ارایه ی الگوی یک مرکز پیش دبستانی دو زبانه براساس نظر متخصصان تربیتی ، کارشناسان آموزشی و مربیان پیش دبستانی
بیان اثرات جانبی متأثر از آموزش زبان خارجی به کودکان پیش دبستانی براساس نظر متخصصان تربیتی ، کارشناسان آموزشی و مربیان پیش از دبستان
6. منابع و مآخذ
6.1. منابع فارسی

Share this post

Post navigation

You might be interested in...