مقاله کارشناسان آموزش و روش های تدریس

آهنگ و ترانه
0%
Widget not in any sidebars

استفاده از لوحه و تصویر و فنآوری های رایانه ای
3
30%
روش ترکیبی (استفاده از ترکیب روش های بالا)
6
60%
مجموع
10
100%
از نتایج جدول 6 می توان نتیجه گرفت که بهترین روش برای آموزش در دوره ی پیش از دبستان ، روش ترکیبی است . روشی که در آن از مجموعه ای از روش های تدریس شامل بازی ، آهنگ و ترانه ، لوحه و تصویر و فنآوری های رایانه ای استفاده می شود . روش ترکیبی باعث جذابیت تدریس و ماندگاری آموزش می شود (فاطمی راد،1391) .
نمودار 3. خلاصه نظرات شرکت کنندگان درباره ی ضرورت آموزش زبان خارجی در دوره ی پیش از دبستان
نمودار 4. خلاصه نظرات شرکت کنندگان درباره ی سن مناسب برای آغاز آموزش زبان خارجی
نمودار 5. خلاصه نظرات شرکت کنندگان درباره ی روش مناسب برای آموزش زبان خارجی به کودکان پیش از دبستان
فصل پنجم :
بحث و نتیجه گیری
بحث و گفتگو
آموزش زبان خارجی در دوره ی پیش از دبستانی حیاتی بنظر می رسد و مطالعات بسیاری وجود دارد که اهمیت این موضوع را نشان می دهد (کرین،2005 ؛ پنفیلد و رابرتز،1959 ؛ جانسون و نیوپورت،1989 ؛ گرسوی،2011 ؛ کراشن ، اسفرلازا ، فلدمن و فتمن،1976 ؛ کراشن،1982) . کراشن و دوستانش (1976) دریافتند که کودکان نسبت به بزرگسالان در روش یادگیری زبان خارجی ، مستقلانه تر رفتار می کنند . یادگیری زبان خارجی ، موضوع مهمی است ولی نقطه ی شروع یادگیری زبان خارجی یا زبان دوم ، متأثر از سن است (آبلو کونته سی،2009) .
قضیه ی دوره ی حساس ، یکی از بحث های مهم در آموزش زبان خارجی است . این موضوع نخست بوسیله ی پنفیلد و رابرتز (1959) مطرح شد و آنها بیان کردند که در طول این دوره ی حساس که عمدتاً قبل از بلوغ رخ میدهد ، افراد زبان مادری و زبان های دیگر را می توانند بیاموزند ، ولی اگر آنها نتوانند پیشرفت کنند ، این یعنی که مشکل زبان شناختی دارند . زمانیکه دوره ی حساس پایان یابد ، یادگیری زبان خارجی کار آسانی نیست (جانسون و نیوپورت،1989) . گرسوی (2011) می گوید فرآیند تحصیل زبان باید قبل از بلوغ تکمیل گردد ، به همین دلیل پیشنهاد می کند که زبان باید در این دوره بطور کامل تکمیل گردد .
بطور مشابه ، بونگارتز (2005) ادعا می کند که پیشرفت در تلفظ کلمات مانند مردم بومی ممکن نیست اگر فرد یادگیری زبان خارجی یا زبان دوم را بعد از بلوغ آغاز کند . لیتل وود (1988) می گوید که دوره ای وجود دارد که یادگیری زبان در آن به سهولت انجام می گیرد و آن هم تا دوره ی بلوغ است . کودکانی که قبل از 12-11 سالگی شروع به یادگیری زبان می کنند ، مزایایی دارند که با احتمال بیشتری زبان خارجی را مانند مردم بومی یاد بگیرند و با لهجه ی بومی صحبت کنند (پینتر ، 2006) .
اهمیت آموزش زبان خارجی ، یک موضوع و مسئله ی جهانی است که بسیاری از کشورهای جهان درگیر پژوهش و پژوهش درباره ی جنبه های مختلف آن هستند . اما با این وجود همچنان جنبه هایی از این موضوع ، مورد غفلت واقع شده است و در مورد آن پژوهش چندانی صورت نگرفته است .
مطابق با یافته های برستال ، جمیسون ، کوهن و هارگرویوس (1974) کودکان نسبت به یادگیری زبان خارجی ، جهت گیری منفی ندارند و قواعد زبانی برای آنها مانعی در یادگیری زبان نیست . مک داناف (1989) ادعا می کند که کودکان بهترین مثال یادگیری زبان هستند و توضیح می دهد که ابزار تحصیل زبان چامسکی که در مغز انسان وجود دارد ، یادگیری رایگان زبان را فراهم می کند . کراشن و ترل (1983) ، ابزار تحصیل زبان را به عنوان فرضیه ی فیلتر مؤثر می خواند و ادعا می کند بعد از بلوغ ، فیلتر مؤثر شروع به کار می کند و یادگیری زبان را محدود می سازد . این زنجیره های محدود کننده برای کوکان وجود ندارد .
اِلیس (2008) بیان می کند که شیوه های آموزش زبان خارجی برای بزرگسالان و کودکان کاملاً متفاوت از یکدیگر است ، ضروری است که برنامه های مناسبی با رویکردها ، روش ها یا فنون مناسب برای بزرگسالان و کودکان بطور مجزا فراهم آورده شود .
آموزش زبان خارجی به کودکان در تمام جهان بسرعت در حال رشد است . آموزش از سنین خیلی پایین ، اگر با روش خوبی همراه شود ، یک مزیت است. رشد زبانی در سال های اولیه سریع است و برای سطح آغازین در آموزش زبان خارجی ، بسیار مفید و ضروری است (ریچاردز و راجرز ، 2001) .
لذا با توجه به اهمیت موضوع پژوهش بر آن شدیم تا از منظری متفاوت به این موضوع بنگریم و کار علمی و پژوهشی خود را انجام دهیم . از این رو به بررسی و طبقه بندی نظرات متخصصان تربیتی ، کارشناسان آموزشی و مربیان پیش از دبستانی درباره ی ضرورت ، سن مناسب برای آغاز ، و روش تدریس مناسب برای آموزش زبان پرداختیم . از جمله مهمترین عوامل انسانی دخیل در دوره ی پیش از دبستانی ، کارشناسان ، متخصصان و مربیان پیش از دبستانی هستند ، بنابراین نظراتشان درباره ی هر موضوع مطروحه در این دوره و همچنین آموزش زبان خارجی در آموزش و پرورش پیش از دبستانی بسیار مهم واثرگذار است .
برای انجام پژوهش از روش کیفی – توصیفی بهره گرفتیم .