مقاله چهارمحال و بختیاری و اختلافات خانوادگی


Widget not in any sidebars

s3.2 344 3.5669 1.01944 .05496
s3.3 344 3.3256 1.13715 .06131
s3.4 344 3.5000 .95374 .05142
s3.5 344 3.2604 1.06897 .05814
نتایج آزمون t تک نمونهای در جدول زیر ارائه‌شده است. همان‌طور که از جدول مشاهده می‌شود سطح معنیداری آزمون کمتر از05/0 است. بنابراین نتیجه به‌دست‌آمده مورد تأیید قرار می‌گیرد. یعنی میزان تأثیر بینش فکری، آگاهی و تجربه ریش‌سفیدان و معتمدان نسبتاً زیاد است.
جدول 4-7- One-Sample Test
Test Value = 3
T آزمون تعداد سطح معنی دار میانگین اختلافات 95% سطح معناداری
پایین تر بالاتر
s3.1 11.638 343 .000 .63372 .5266 .7408
s3.2 10.313 343 .000 .56686 .4588 .6750
s3.3 5.310 343 .000 .32558 .2050 .4462
s3.4 9.723 343 .000 .50000 .3989 .6011
s3.5 4.478 343 .000 .26036 .1460 .3747
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
5-1-نتیجه‌گیری
با این تفاسیر کافی است کمی به گذشته بازگردیم؛ آنگاه‌که بزرگ‌ترها برای خود قرب و منزلتی داشتند و در حضور ریش‌سفیدان کسی کلامی بی‌ربط به زبان نمی‌آورد، وقتی‌که حرف‌ها حرمت داشتند و برای هر ناراحتی کوچک و بزرگی افراد راهی دادگاه‌ها و دست به دامان قانون نمی‌شدند بی‌شک امروز می‌توان بین افزایش پرونده‌های خانوادگی در مراجع قضایی و کاهش احترام و نقش ریش‌سفیدان در حل اختلافات خانوادگی رابطه‌ای مستقیم یافت. هر چه بزرگ‌ترها بیشتر به حاشیه رانده شدند و حرمت حرف و نظرشان پایین آمده، تعداد پرونده‌های قضایی ناشی از اختلافات خانوادگی هم بالا رفته است کارشناسان نیز معتقدند اقتدارشکنی و نقض حریم‌های یکدیگر توسط زن و شوهر باعث کمرنگ‌تر شدن جایگاه و شأن بزرگ‌ترها در خانواده و فامیل شده است درگذشته روش تربیت فرزندان به‌نوعی بود که احترام بزرگ‌ترهای فامیل ازجمله عمه، خاله، عمو، دایی و از همه مهم‌تر، پدربزرگ و مادربزرگ حفظ می‌شد و این شرایط را پدرها و مادرها با نوع رفتار خود ایجاد می‌کردند.
‎ تشکیل هسته‌های مردمی صلح و سازش مانند جمع ریش‌سفیدان و معتمدان بختیاری در مناطق مختلف یکی از اقدامات بسیار ارزشمندی است که معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان می‌تواند در دستور کار خود قرار دهد‌. در جامعه امروز مهم‎‌ترین مشکل موجود وضعیت رشد جرائم و آسیب‎های اجتماعی است زیرا به‌موازات پیشرفت‎ها، جرائم و آسیب‏‎های اجتماعی نیز روزبه‌روز بیشتر شده به‌گونه‌ای که رشد جرائم و اختلافات خانوادگی موجب شده در بسیاری از بخش‎های استان دادگاه مستقر شود.
امروز دیگر از طریق دادگاه و اقدامات پلیسی نمی‎شود، امنیت و آرامش را در جامعه نهادینه کرد استان چهارمحال و بختیاری استانی سنتی و اصیل است و طی سالیان اخیر بسیاری از مشکلات و اختلافات مردم از آمار پرونده‎های موجود در دستگاه قضایی به‌خصوص دادگستری کوهرنگ در شأن جامعه اسلامی ما نیست و حجم پرونده‌ها و نوع اختلافات، آثار و تبعات زیادی را به دنبال دارد که در این راستا باید تلاش کنیم از طریق صلح و دوستی بین دو طایفه اختلافات خانوادگی را خاتمه داده تا از حجم ورودی پرونده به دستگاه قضایی کاسته شود. با توجه به تجزیه‌وتحلیل که در فصل چهارم صورت گرفته نتایج زیر به‌دست‌آمده و می‌توان با توجه به آزمون‌هایی که صورت گرفته فرضیه‌های این پژوهش را تأیید یا رد کرد.
سؤال اول: میزان تأثیر بازدارندگی ریش‌سفیدان و معتمدان در پیشگیری از وقوع جرم در کوهرنگ؟
برای سؤال اول، میانگین نتایج نشان می‌دهد که میزان تأثیر بازدارندگی ریش‌سفیدان و معتمدان در پیشگیری از وقوع جرم در کوهرنگ بهتر از متوسط و نسبتاً زیاد است. نتایج آزمون t نشان می‌دهد که سطح معنی‌داری آزمون کمتر از05/0 است. بنابراین نتیجه به‌دست‌آمده مورد تأیید قرار می‌گیرد. یعنی تأثیر بازدارندگی ریش‌سفیدان و معتمدان در پیشگیری از وقوع جرم در کوهرنگ نسبتاً خوب ارزیابی می‌شود. بنابراین نتیجه به‌دست‌آمده مورد تأیید قرار می‌گیرد.
سؤال دوم: ویژگی‌های ریش‌سفیدان و معتمدان(مانند سرمایه، ساکن محل بودن و اصل و نسب داشتن) چه میزان تأثیر در پیشگیری از جرم دارد؟
برای سؤال دوم، میانگین نتایج نشان می‌دهد که ویژگی‌های ریش‌سفیدان و معتمدان(مانند سرمایه، ساکن محل بودن و اصل و نسب داشتن)به میزان نسبتاً زیادی مطابق با معیار‌های قانونی ارزیابی می‌گردد. نتایج آزمونt تک نمونهای نشان می‌دهد که سطح معنیداری آزمون کمتر از05/0 است. بنابراین نتیجه به‌دست‌آمده مورد تأیید قرار می‌گیرد. یعنی ویژگی‌های ریش‌سفیدان و معتمدان(مانند سرمایه، ساکن محل بودن و اصل و نسب داشتن) به میزان نسبتاً زیادی مطابق با معیار‌های قانونی ارزیابی می‌گردد.
سؤال سوم: میزان تأثیر بینش فکری، آگاهی و تجربه ریش‌سفیدان و معتمدان در پیشگیری از جرم؟
برای سؤال سوم، میانگین نتایج نشان می‌دهد تأثیر بینش فکری، آگاهی و تجربه ریش‌سفیدان و معتمدان در پیشگیری از جرم نسبتاً زیاد است. نتایج آزمون t تک نمونهای نشان می‌دهد که سطح معنیداری آزمون کمتر از05/0 است. یعنی تأثیر بینش فکری، آگاهی و تجربه ریش‌سفیدان و معتمدان در پیشگیری از جرم زیاد است. بنابراین نتیجه به‌دست‌آمده مورد تأیید قرار می‌گیرد. یعنی تأثیر بینش فکری، آگاهی و تجربه ریش‌سفیدان و معتمدان در پیشگیری از جرم نسبتاً زیاد است.
5-2-پیشنهادات کاربردی: