مقاله پیامدهای اقتصادی و جنبه های اجتماعی

معیارها باید برای هر دو گروه تعریف شده و می بایست بر اساس شرایطی اصولی پایه گذاری گردد. به صورت تئوریک می توان برای معیارها شماره گذاری نمود، اما دو اصل را باید در نظر گرفت :
1- استفاده از معیارهایی که عمومیت دارند و می توان از آنها در پروژه های گوناگون استفاده نمود.
Widget not in any sidebars

2- ارزش معیارها به گونه ای باشد که نشان دهنده شرایط گروه A و B باشند.
در این حالت تنها 5 معیار برای استفاده در RIAM تدوین گردید. این 5 معیار نشان دهنده ارزیابی پایه برای همه انواع EIA می باشد، در عین حالیکه دو شرط بالا را نیز دربر دارد.
3-21-2 اجزاء تشکیل دهنده محیط
این اجزاء به چهار دسته به شرح زیر طبقه بندی می شوند :
– فیزیکی/ شیمیایی : این مؤلفه پوشش دهنده کلیه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی زیست محیطی است، که شامل منابع محدود شونده و از بین رفتن محیط زیست بوسیله آلودگی هاست.
– بیولوژیکی/ اکولوژیکی : این مؤلفه پوشش دهنده کلیه اجزاء زیستی، محیط زیست پیرامون بوده و شامل منابع تجدید شونده، حفاظت و تنوع زیستی، تداخل بین گونه ای و آلودگی های زیستکره می باشد.
– اجتماعی/ فرهنگی : پوشش دهنده کلیه جنبه های انسانی محیط زیست بوده و شامل جنبه های اجتماعی تحت تأثیر انسان ها و جوامع به همراه جنبه های فرهنگی شامل حفاظت از میراث فرهنگی و توسعه بشری است.
– اقتصادی/ فنی : شناسایی کیفی پیامدهای اقتصادی تغییرات زیست محیطی چه به صورت موقت و چه به صورت دائم به همانندی پیچیدگی مدیریت یک پروژه داخل فعالیت های مختلف آن.
کاربرد این چهار مؤلفه به خودی خود یک ابزار مناسب برای گزارش های EIA می باشد که به نظر می‎رسد هر مؤلفه خود نیز می بایست به زیر بخش هایی تقسیم گردد تا بتوان اثرات پروژه را بر بخش های مختلف به تفکیک و بهتر آنالیز نمود. درجه حساسیت و جزئیات بیشتر سیستم را سپس می توان با انتخاب و تعریف فرایندهایی برای این اجزاء زیست محیطی کنترل نمود.
به منظور استفاده از سیستم ارزیابی توصیف شده یک ماتریس برای هر گزینه از پروژه تعریف شده است. این ماتریس شامل خانه هائی است که نشان دهنده معیارهای مورد استفاده قرار گرفته در برابر هر یک از مؤلفه های تعریف شده می باشد. در مقابل هر خانه میزان ارزش معیار مورد نظر لحاظ می گردد. ارزش اختصاص داده شده به هر گروه از این معیارها با استفاده از یکسری فرمول های ساده تعیین می شود (Yousefi و دیگران،2009) و با استفاده از این فرمولها امتیازهایی که به هر عنصر داده میشوند بر مبنای مشخصی خواهد بود. نتایج نشان می دهد که روش RIAM می تواند به صورت جداگانه برای مقایسه و رتبه بندی طرح ها و برنامه ها و سیاست های مبتنی بر آن ها و همچنین تأثیر مثبت یا منفی آن ها استفاده شود. ( Kimmo و دیگران2008 )
در این سیستم امتیازدهی، امتیازهای مربوط به هر معیار در گروه (A)، در هم ضرب میشوند. از آنجا که جمع ساده امتیازها ممکن است نتایج یکسانی را برای شرایط متفاوت نشان دهد، استفاده از ضرب برای گروه (A) حائز اهمیت است تا وزن هر امتیاز مشخص شود.
امتیازهای مربوط به معیارهای گروه (B) با همدیگر جمع میشوند. این امرتضمینی بر آن است که ارزش هر یک از امتیازها، کل امتیاز را تحت تأثیر قرار ندهد ولی تمامی ارزش های مربوط به گروه (B) در محاسبه دخیل میشوند و اهمیت هیچ یک نادیده گرفته نمیشود.
سپس جمع امتیازهای گروه (B) در نتیجه حاصل از گروه (A) در هم ضرب میشود. امتیاز زیست محیطی ارزیابی نهایی ( ES ) Environmental Score مورد نظر محاسبه و ثبت می شود.
فرایند ماتریس سریع را میتوان به صورت زیر نشان داد :
AT= (A1)*(A2)
BT= (B1) + (B2) + (B3)
ES= (AT)*(BT)
(A1).(A2) شامل هر یک از امتیازهای مربوط به گروه (A) میشوند. (B2)+(B3)+(B1) شامل هر یک از امتیازهای مربوط به گروه (B) و ES امتیاز زیست محیطی شرایط مربوطه است.
اثرات مثبت و منفی را می توان با به کار بردن ارزش های مثبت و منفی به مرکزیت عدد صفر برای گروه نشان داد. بدین ترتیب عدد صفر نشان دهنده هیچ تغییری یا تغییر بسیار کم اهمیتی است. به کار بردن صفر در گروه A می تواند نشان دهنده شرایطی باشد که هیچ نوع تغییری بر محیط وارد نگردیده یا بقدری اندک است که برای آنالیز از اهمیت چندانی برخوردار نیست. از به کار بردن ارزش صفر در گروه B پرهیز می‎کنیم چرا که اگر تمام معیارهای این گروه صفر گردند نتیجه نهائی ES صفر خواهد گردید. این شرایط ممکن است زمانی به وقوع بپیوندد که معیارهای گروه A از اهمیت برای ارزش گذاری برخوردار باشند.
به منظور جلوگیری از به وجود آمدن چنین شرایطی ارزش گذاری برای معیارهای گروه B از ارزش 1 برای شرایطی که هیچ نوع تغییری یا تغییر قابل توجهی مشاهده نشود استفاده می کنیم.
3-21-3 دامنه ها
به منظور ایجاد یک سیستم ارزیابی مطمئن، نمره های فردی و شخصی در داخل یک محدوده ای تعریف شده (RV) و امکان مقایسه این ارزش های فردی با یکدیگر را فراهم می سازد. (جدول2) این دامنه ها بر اساس شرایطی که نشان دهنده میزان تغییرات می باشند تعریف شده اند. شرایط به گونه ای تعریف شده اند که دامنه5± را دربرگرفته و محدودیت های موجود در این دامنه به صورت زیر تعریف می شوند. زمانی که نمره ES در داخل این دامنه ها قرار می گیرد، می توان آن را به تنهائی یا به صورت گروهی به همراه سایر اجزاء نشان داد و به اشکال تصویری یا عددی در آورد.