مقاله نمای ساختمان و مصرف انرژی


Widget not in any sidebars
شکل 2-11: تحلیل گذر باد بر یک ساختمان ]6[
تصویر فوق تحلیل یک ساختمان در یک فضای باز می باشد سرعت باد در بالا ی ساختمان کاهش یافته ودر اطراف ساختمان افزایش یافته است آنچه از تصویر فوق می توان نتیجه گرفت این است که اگر در فضای پشت این بنا ساختمان دیگری باشد آن بنا از نعمت طبیعی باد محروم است ویا در سمت راست این ساختمان ، ساختمان دیگری بنا شود با میزان سرعت ناخواسته باد مواجه می شود.
شکل 2-12: تحلیل گذر باد در یک ایستگاه مترو ]6[
شکل 2-12 گذر باد از ساختمان ایستگاه مترو را نشان می دهد، علی رغم وجود لبهای تیز با ایجاد فضاهای مناسب از افزایش ناگهانی سرعت باد در جوانب ساختمان ممانعت شده است.
شکل 2-13: برخورد باد با موانع و تاثیر آن بر ساختمانهای بلند ]6[
شکل 2-13 تاثیر موانع بر خطوط جریان باد را به نمایش می گذارد چراکه گرد باد های ایجاد شده بین ساختمان اوّلی، دوّمی و سوّمی می تواند باعث بوجود آمدن اختلال در سیستم دودکش ساختمان دوّمی و سوّمی شود و یا در مسایل گرمایشی و سرمایشی ساختمان دوّمی تاثیر گذار باشد.
در حال حاضر در شهر های مختلف کشور این مشکلات بوجود آمده و مشاهده می شود که در برخی از ساختمانها در فصل گرما،نیاز به استفاده از سیستم سرمایشی نیست. ولی متاسفانه در فصل سرما سیستمهای گرمایشی محاسبه شده ساختمان جواب گو نیست و شخص مجبور به استفاده از سیستم گرمایشی دیگری مانند بخاری می شود و اگر از دودکشهای مناسب و استاندارد استفاده نشود فرآیند گاز گرفتگی یا مسمومیت در اثر گازهای سمّی بوجود می آید.
شکل 2-14: تحلیل فلوئنتی گذر باد از یک ساختمان ]6[
شکل 2-14 تحلیل دیگری است که این نتایج ازشبیه سازی جریان با استفاده از نرم افزار فلوئنت بدست آمده است. اکنون با اطلاعات بدست آمده می توان فهمید، کجاهای خانه بیشتر باد گیر می باشد و هزینه سرمایشی را در آن قسمتها کاهش داد و در مقابل در فصل سرما کجا ها نیاز به گرمایش بیشتری دارد.
در شکل 2-15 مشاهده می شود، در سمت چپ، باد، پس از برخورد تغییر مسیر داده وعلاوه بر آن در اقلیم منطقه تاثیر بسزایی خواهد گذاشت و ساختمانهای همجوارازنورخورشید کمتری بهره مند می شوند و محاسبات سرمایشی و گرمایشی این ساختمانها تحت تاثیر آن خواهند بود.
شکل 2-15: تعویض نمای ساختمان از حالت مکعبی به حالت مناسب ]6[
شکل 2-16: تحلیل ساختمان تخم مرغی در مقابل گذر باد با توجه به شکل 2-15 ]6[
شکل 2-16 چگونگی گذر باد و عدم تمرکز باد در اطراف آن را نشان می دهد این حالت نسبت به آنالیز ساختمان مکعبی که در شکل 2-10 نشان داده شده است به مراتب بهتر می باشد و از تجمع آلودگی هوا در پیرامون ساختمانها ی نشان داده شده در شکل 2-15 جلو گیری خواهد کرد .
شکل 2-17: استقرار ساختمان مکعبی بین ساختمانهای دیگر
آنچه در تصویر 2-17 نشان داده می شود، بخشی از شهر تبریز است که در آن ساختمان بلندمشاهده شده در تصویر ، باعث بوجود آمدن سایه ناخواسته بر ساختمانهای همجوار شده است. تاثیر این ساختمان بر باد در شکل 2-15 نشان داده شده است.
قبل از ایجاد ساختمانهای بلند، در نقاط مختلف شهر، باید ساختمانها مدل شوند همانند شکل 2-18 که ساختمانها به صورت نرم افزاری تحلیل شده اندوفرآیندگذر باد به صورت مطلوب بررسی شده است که تصویر گویای این مطلب می باشد.
شکل 2-18: آنالیز ساختمانهای شهر با شرایط مرزی منطقه ای ]6[
شکل 2-18 تبادل لایه های هوا و گذر آسان باد از پیرامون ساختمانها را نشان می دهد و این عملکرد در مصرف انرژیهایی مانند برق برای سرمایش و گاز طبیعی برای گرمایش در فصلهای مختلف را بهینه خواهد کرد چرا که طراحی شهر اصولی است و از طرف دیگر هوای شهر نیز از تمر کز آینده ها بدور خواهد ماند.
2-6جمع بندی و نتیجه گیری 
هر ساختمان به تنهایی در مقابل جریان باد، دارای مناطق آیرودینامیکی در اطراف خود می باشد. ساختمان بلند به علت حجم بزرگتر، چون مانع بزرگتری بشمار می آید، دارای مناطق آیرودینامیکی
گسترده تر و قوی تر ی بر جریان باد، تأثیر بیشتری دارد.
یک مجموعه کالبدی نسبت به یک ساختمان منفرد تأثیر بیشتری برجریان باد از خود بر جای می گذارد، به همان نسبت یک مجموعه کالبدی بلند مرتبه به عنوان یک مانع بزرگتر نیز نسبت به کالبدی کوتاه تاثیرات آشکارتری بر جای می گذارد.
تاثیرات مجموعه های بلند بر جریان باد به دو صورت می باشد:
الف) تشدید جریان طبیعی باد