مقاله نمای ساختمان و مصرف انرژی

با توجه به شکل هندسی که قسمت بالای هتل پارس دارد گذر جریان گویا این می باشد که قسمت بالای ساختمان هتل پارس تاثیر خاصی در گذر باد ندارد.
Widget not in any sidebars

شکل 3-27: کانتور بررسی تغییرات سرعت کلی از قسمت بالایی ساختمان هتل پارس
تغییرات سرعت باد در اطراف قسمت بالای ساختمان هتل پاس در شکل 3-27 دیده می شود.
شکل 3-28: کانتور بررسی تغییرات انرژی جنبشی از قسمت بالایی ساختمان هتل پارس
شکل 3-28تغییرات انرژی جبشی با توجه به نمای ساختمان و تاثیر آن در پیرامون اطراف ساختمان را نشان میدهد.
شکل 3-29: کانتور بررسی تغییرات شدّت آشفتگی سرعت از قسمت بالایی ساختمان هتل پارس
شکل 3-29 میزان تغییرات آشفتگی سرعت در پیرامون ساختمان را نشان می دهد.
شکل 3-30: کانتور بررسی تغییرات فشار در قسمت بالایی ساختمان هتل پارس
شکل 3-30 تجمع فشار در قسمت بالای ساختمان را نشان می دهد.
3-5 نتیجه گیری
کانتورهای گذر جریان، سرعت، فشار، تغییرات انرژی جنبشی و شدّت آشفتگی در سه قسمت پایین بدنه و قسمت بالایی ساختمان هتل پارس مشاهده شدودراین میان معلوم گردید که دوقسمت پایین و بدنه هتل با توجه به شکلی که دارند در مقابل باد به نوعی تاثیر گذار هستند، امّا قسمت بالایی با توجه به شکلی که دارد تغییرات ناچیز و نامحسوسی را در مقابل باد دارد و باد به راحتی از آن عبور می کند.لذا می توان در فرآیند ساخت برجها و ساختمانها را در جایی که تراکم ساختمانها بسیار است و گذر جریان باد در بین آنها کند می باشد، از این نوع طراحی در آن قسمتها استفاده نمودتا باد بتواند از لابه لای ساختمانها عبور و عمل انتقال و جابجایی آلایندگی را انجام دهد .
حال قسمت دیگری از منطقه ایل گلی مورد ارزیابی قرار داده می شود .
3-6 ارزیابی قسمتی از منطقه سهند
شکل 3-31: منطقه ای از کوی سهند واقع در کنار اتوبان کسایی
همانطور که در شکل 3-31 مشاهده می شود بین ساختمانهای ردیف اوّل، دوّم و سوّم فواصل مختلفی وجوددارد.
گذر باد در بین این ساختمانها با توجه به فواصل مختلفی که دارند بررسی می شود.
شکل 3-32: کانتور بررسی تغییرات گذر جریان
گذر جریان در شکل 3- 32با توجه به جانمای ساختمانهاوفاصله هایی که از یکدیگر دارند به تصویر کشیده است. در شکل فوق 5 گردابه وجود دارد که دو تای آن در سمت راست و سه تا آن در سمت چپ می باشد. یکی از گردابه ها در اثر برگشت جریان باد بدلیل زاویه دار بودن ساختمان سومی ، ساختمان وسطی ردیف دوم را در برگرفته است.گردش باد حول این ساختمان در فصل سرما می تواند باعث افزایش میزان
مصرف انرژی جهت گرم کردن خانه های این ساختمان باشد.
شکل 3-33: کانتور بررسی تغییرات سرعت
شکل 3-33 نشان می دهد که لابه لای ساختمانهای ستون اوّل وساختمانهای ستون دوّم فاصله کم باعث افزایش سرعت باد در این قسمت شده است و علت آن این است که باد از یک فضای بزرگتر وارد یک فضایی کوچکتر شده است و این فرآیند شبیه یک قیف عمل می کند ولی با این وجود به فضای بین ساختمانها کشیده نمی شود. اگر به محل تشکیل گردابه ها درشکل 3-32 توجه شود به سادگی مشاهده می شود که این گردابه ها باعث جدایی جریان باد از ساختمانها می گردد.که این فرآیندباعث می شود در فصل گرما برای خنک کردن این ساختمانها باید به مصرف انرژی متوسل شد. لبه های کناری ساختمانهای ردیف اول منجربه افزایش سرعت جریان باد می شود ولی جانمایی ساختمان این نعمت طبیعی ارزا خانه های موجود در این ساختمان باز می دارد .در شکل 3-34 محل تجمع فشار را نشان می دهد.با وجود لحظه ای بودن این تجمع فشار،می توان حالت قیفی بودن شکل انباشتگی فشار را دید که باعث بوجود آمدن یک اجبار برای هدایت جریان باد به لا به لای ساختمان ها می باشد .
شکل 3-34: کانتور بررسی تغییرات فشار استاتیکی
تجمع فشار در لحظه ی اولیه باد در شکل 3-43 نشان داده می شود.
شکل 3-35: کانتور بررسی تغییرات انرژی جنبشی

Share this post

Post navigation

You might be interested in...