مقاله نمای ساختمان و ارزیابی منطق


Widget not in any sidebars

در شکل 3-35 لبه های کناری ساختمانهای جلو، جایی که سرعت جریان باد افزایش می یابد، انرژی جنبشی هم تغییرات خود را نشان می دهد.
شکل 3-36: کانتور بررسی تغییرات شدّت آشفتگی سرعت
شکل 3-36 هم بوضوح محلهای شدّت آشفتگی سرعت را نشان می دهد. وجود لبه های تیز و محلهای باریک باعث افزایش شدّت آشفتگی سرعت می باشد. این ساختمانها از نمای جانبی موردبررسی قرار
می گیرند.
شکل 3-37: کانتور بررسی تغییرات گذر جریان
در شکل 3-37 میزان گسترش گردابه ها به صورت عمودی در فواصل بین ساختمانهااز نمای جانبی قابل رویت می باشد.در فاصله بین ساختمان دومی و سومی در یک فضای کم ایجاد گردابه می تواند در فرسایش ساختمانها تاثیر گذار باشد.
شکل 3-38: کانتور بررسی تغییرات سرعت کلی
پس از بر خورد باد به ساختمانها هنگام عبوراز آنهادچارتغییر سرعت می شود، که در شکل 3-38 به تصویر کشیده شده است. امّا آنچه از این شکل نتیجه گرفته می شود، این است که سرعت جریان در بین ساختمان دوّم و سوّم خیلی ناچیز می باشد.ولی این بدین معنا نیست که در آنجاجریان وجود ندارد بلکه در یک لحظه جریانی به مدت زمان کم بوجود می آید ودر لحظه دیگر این جریان وجود ندارد.
شکل 3-39: کانتور بررسی تغییرات فشار استاتیکی
تجمع فشار در پیرامون ساختمانها در لحظه اولیه جریان از نمای جانبی در شکل 3-39 مشاهده می شود.
شکل 3-40: کانتور بررسی تغییرات انرژی جنبشی
در شکل 3-40 بخشهایی از ساختمان ها که منجر به تغییر انرژی جنبشی باد می شوند را نمایش می دهد.
شکل 3-41: کانتور بررسی تغییرات شدّت آشفتگی
در شکل3-41 ردیف دوّم، ما بین ساختمان دوّم و سوّم لحظه ای جریان دایر و در لحظه دیگر وجود ندارد. چراکه تا جریان نباشد سرعت نیست و تا سرعت نباشد انرژی جنبشی موثری وجود نداشته و شدّت آشفتگی که وابسته به سرعت و انرژی جنبشی می باشد نقشی نخواهد داشت.
3-7 نتیجه گیری ارزیابی، قسمتی از منطقه سهند
درشکلهای فوق مشاهده شد که ساختمانها نسبت به فواصلی که دارند، این فواصل در میزان گذر جریان، میزان انرژی جنبشی و شدّت آشفتگی تاثیر بسزایی دارند. بنابراین علاوه بر نمای ساختمانها فواصل بین آنها نیز در امر گذر باد موثرند . منطقه ی دیگری مورد ارزیابی قرارداده می شود.
شکل 3-42: منطقه ای در بلوار شهید ملکی
همانطور که در تصویر فوق دیده می شودساختمانها از یکدیگرفاصله داشته و لی آرایش آنها از یک الگوی منظمی پیروی نمی کنند حال این منطقه آنالیزمی شود.
3-8 ارزیابی منطقه ای در بلوار شهید ملکی
شکل 3-43: کانتور بررسی تغییرات گذر خطوط جریان
در شکل 3-43 گردابه های متعددی دربین ساختمانها مشاهده میشود، در اثر جانمایی ساختمانها، جریان باد به دوقسمت تقسیم شده وعمده ترین مقدار آن از سمت راست و چپ منطقه فوق خارج می شود.لذا ساختمانهای مستقر در انتهای منطقه، مقدار کمی از جریان باد را دریافت می کنند و خانه های مستقر در پشت این منطقه بخش کمی از جریان باد را دریافت می کنند.
شکل 3-44: کانتور بررسی تغییرات سرعت
شکل3-44 نواحیکه باعث افزایش سرعت باد شده اند را نشان می دهد، این افزایش سرعت در جاهایی رخ داده است که فضا خالی بوده واز آن برای تهویه ساختمانها بصورت مطلوب نمی توان استفاده کرد. ساختمانهای آخری مانند سد مانع رسیدن جریان باد به مناطق بعدی می شوند. باید دید که این آرایش چه تاثر در کل منطقه خواهد داشت.
شکل 3-45: کانتور بررسی تغییرات فشار