مقاله نرم افزار و شبیه سازی

دانلود پایان نامه
 • شکل 3-15 : وارد کردن شرایط مرزی .]11[
  مطابق شکل 3-15 مقدار 34/1 در قسمت velocity magnitude اعمال می گردد ونرم افزار آماده اجرا می باشد. حال شبیه سازی عددی را برای ساختمان هتل پارس انجام داده و کانتور های حاصل از آن به نمایش گذاشته می شوند. ]11[
  در شکل 3-16 تغییرات سرعت در قسمت پایین ساختمان هتل به نمایش گذاشته شده است.
  شکل 3-16: کانتور بررسی تغییرات سرعت از قسمت پایین ساختمان هتل پارس] 12[
  و مشاهده می شود که باد با سرعت 34/1 متر بر ثانیه به قسمت پایین ساختمان برخورد کرده وبا توجه به شکل آن افزایش سرعت در جریان باد بوجود آمده است .
  شکل 3-17: کانتور بررسی تغییرات گذر جریان از قسمت پایین ساختمان هتل
  شکل 3-17 حالت گذر جریان باد، پیرامون پایین ساختمان هتل را نشان می دهد. سه گردابه در شکل 3-17 نشان داده شده است که گردابه بزرگتر در قسمت پشت ساختمان جهت باد را عوض کرده است.
  شکل 3-18: کانتور بررسی تغییرات انرژی جنبشی در قسمت پایین ساختمان هتل
  شکل 3-18 تغییرات انرژی جنبشی ، در اطراف پایین ساختمان را نشان می دهد.
  شکل 3-19: کانتور بررسی تغییرات شدّت آشفتگی سرعت از قسمت پایین ساختمان هتل پارس
  شکل 3-19تغییرات آشفتگی سرعت پیرامون پایین ساختمان را نشان می دهد.
  شکل 3-20: کانتور بررسی تغییرات فشاردر قسمت پایین ساختمان هتل پارس
  شکل3-20 فشار لحظات اولیه باد در پیرامون ساختمان رانشان می دهد.
  شکل 3-21: کانتور بررسی تغییرات گذرجریان از قسمت بدنه ساختمان هتل پارس
  گذر جریان باداز قسمت میانه ساختمان، در شکل 3-21 مشاهده می شود که با توجه به شکلی که داردمنجربه ایجاد دو گردابه در قسمت پشت ساختمان می شود که این دو گردابه باعث پخش شدن هوا در پشت ساختمان می شوند .
  شکل 3-22: کانتور بررسی تغییرات سرعت کلی از قسمت بدنه ساختمان هتل پارس
  شکل 3-22 فرآیند تغییرات سرعت در قسمت بدنه ساختمان هتل پارس را نمایش می دهد. این قسمت هم با توجه به شکلی که دارد باعث افزایش سرعت جریان باد شده است.
  شکل 3-23: کانتور بررسی تغییرات فشار استاتیکی از قسمت بدنه ساختمان هتل پارس
  شکل 3-23 تجمع فشار لحظات اولیه باد را نشان می دهد.
  شکل 3-24: کانتور بررسی تغییرات انرژی جنبشی از قسمت بدنه ساختمان هتل پارس
  محلهای تغییرات انرژی جنبشی در اطراف بدنه ساختمان در شکل 3-24 نشان داده شده است.
  شکل 3-25 کانتور بررسی تغییرات شدّت آشفتگی سرعت از قسمت بدنه ساختمان هتل پارس
  در شکل 3-25 گویای این مطلب می باشد که محلهای تغییرات انرژی جنبشی،همان محلهای تغییرات شدت آشفتگی باد می باشد.
  شکل 3-26: کانتور بررسی تغییرات گذر جریان از قسمت بالایی ساختمان هتل پارس
  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.