مقاله میانجیگری کیفری و آمار استنباطی

تشویق رؤسا و ریش‌سفیدان و معتمدان تا چه میزان در پیشگیری از وقوع جرم تأثیر دارد؟
همان‌طور که در نمودار زیر مشاهده می‌شود در این زمینه نمره زیاد 40 درصد و کمترین آن‌ها نمره خیلی کم 2 درصد را کسب کرده‌اند.
Widget not in any sidebars

نمودار 4-17- تشویق رؤسا و ریش‌سفیدان و معتمدان

تأثیر عدالت ترمیمی از طریق ریش‌سفیدان و معتمدان در پیشگیری از وقوع جرم چه میزان است؟
همان‌طور که در نمودار زیر مشاهده می‌شود در این زمینه نمره زیاد 43 درصد و کمترین آن‌ها نمره خیلی کم 3 درصد را کسب کرده‌اند.
نمودار 4-18-تأثیر عدالت ترمیمی از طریق ریش‌سفیدان و معتمدان

تأثیر میانجیگری کیفری از طریق ریش‌سفیدان و معتمدان در پیشگیری از وقوع جرم چه میزان است؟
همان‌طور که در نمودار زیر مشاهده می‌شود در این زمینه نمره زیاد 32 درصد و کمترین آن‌ها نمره خیلی کم 6 درصد را کسب کرده‌اند.
نمودار 4-19-تأثیر میانجیگری کیفری از طریق ریش‌سفیدان و معتمدان

تأثیر جلسات ریش‌سفیدان و معتمدان با هیئت‌امنای مسجد، شورای اسلامی شهر و روستا، روحانیون در پیشگیری از وقوع جرم چقدر است؟
همان‌طور که در نمودار زیر مشاهده می‌شود در این زمینه نمره زیاد 39 درصد و کمترین آن‌ها نمره خیلی کم 4 درصد را کسب کرده‌اند.
نمودار 4-20- تأثیر جلسات ریش‌سفیدان و معتمدان
4-3- آمار استنباطی
در این قسمت در ابتدا به بررسی نرمال بودن داده‌ها با استفاده آزمون کلموگروف- اسمیرنف خواهیم پرداخت:
جدول 4-1-نتایج آزمون کلموگروف – اسمیرنوف فرض نرمال بودن توزیع جامعه
پرسشنامه K-S-Z سطح معناداری
78/0 36/0
با توجه به نتایج به‌دست‌آمده با سطح اطمینان 36/0 می‌توان فرض یک مبنی بر عدم توزیع نرمال جامعه آماری رد شده یعنی توزیع جامعه نرمال است.
در ادامه به بررسی استنباطی سؤالات پژوهشی پرداخته می‌شود. برای این منظور آزمون تی‌تک نمونه‌ای بهره‌گیری شده است. برای این آزمون گزینه خیلی کم دارای نمره یک و گزینه خیلی زیاد دارای نمره پنج‌در نظر گرفته‌شده است. همچنین نمره پیش‌فرض آزمون، مقدار متوسط یعنی 3 در نظر گرفته‌شده است.
سؤال اول: میزان تأثیر بازدارندگی ریش‌سفیدان و معتمدان در پیشگیری از وقوع جرم در کوهرنگ؟
مطابق با جدول ذیل، برای سؤالات نخست، میانگین نتایج نشان می‌دهد که میزان تأثیر بازدارندگی ریش‌سفیدان و معتمدان در پیشگیری از وقوع جرم بهتر از متوسط و نسبتاً زیاد است.
جدول 4-2- One-Sample Statistics
تعداد میانگین انحراف استاندارد خطای استاندارد میانگین