مقاله منطقه تبریز و آلاینده ها

شکل 4-63: کانتور بررسی تغییرات انرژی جنبشی
با توجه به افزایش سرعت ،انرژی جنبشی افزایش خواهد داشت و با شرایط مرزی 34/1 متر ثانیه، ایجاد این شرایط مطلوب می باشد.
شکل 4-64: کانتور بررسی تغییرات شدّت آشفتگی
Widget not in any sidebars

در شکل 4-64 میزان آشفتگی سرعت در اطراف ساختمانها مشاهده می شود. در این آرایش میزان تغییر چشمگیر آشفتگی سرعت بوضوح دیده می شود.
4-8 -5 بررسی چیدمان ساختمانها با آرایش جدید2w-1 (به حالت سه بعدی،
3D)
برای اطمینان از عملکرد و دقت عمل بیشتر فرآیند گذر باد در این آرایش به حالت سه بعدی بررسی می شود.
شکل 4-65: کانتور بررسی تغییرات گذر جریان
در شکل 4-65 گذر جریان از لابه لای ساختمانها، بوضوح دیده می شود. گردابه های بسته جای خود را به گردابه های باز داده و این فرآیند باعث ترک آلاینده های، هوای متمرکز در بین ساختمانها می شود. این گردش جریان باد، با کمترین شرایط مرزی جریان باد بوجود آمده است.
شکل 4-66: کانتور بررسی تغییرات سرعت
افزایش سرعت در پیرامون ساختمانها در شکل 4-66 مشاهده می شود.این فرآیند برای دفع آلایندهای متمرکز در بین ساختمان ها مفید می باشد.
شکل 4-67: کانتور بررسی تغییرات فشار
تغییرات فشار در این آرایش در شکل 4-67 نمایش داده شده است.
شکل 4-68: کانتور بررسی تغییرات انرژی جنبشی
انرژی جنبشی در اطراف ساختمانها در شکل 4-68 بطور گویا نمایش داده شده است.
شکل 4-69: کانتور بررسی تغییرات شدْت آشفتگی درحالت3D
تغییرات شدت آشفتگی در چیدمان جدید در شکل 4-69 نمایش داده شده است.
4-8 -6 نتیجه بررسی چیدمان ساختمانها با آرایش جدید 2w-1 (به حالت سه بعدی،3D)
کانتور ها گویا این مطلب هستند، که شرایط بهبود مناسبی یافته است آنچه مطلوب می باشد، یعنی افزایش سرعت باد و گذر جریان باد می باشد، که در این آرایش حاصل شده است. در فصل اوّل بیان شد که ابزار برای پاک سازی هوا، باد می باشد و باد های محلی با توجه به شرایط توپو گرافی و اقلیمی هر محلی، خصوصیات خودشان را دارند. در منطقه تبریز، وزش بادموجود می باشد ولی چیدمان نامناسب ساختمانهای بلند، ساکنان شهر را از این نعمت خدا دادی محروم نموده اند. لذا این آرایش از کاسته شدن سرعت باد و کاهش یافتن گذر جریان باد ممانعت نموده است و اگر این آرایش در چیدمانهای ساختمانهای بلند بکار برده شود، می توان در پایین ترین مقدار سرعت باد به پاکسازی هوای شهرپرداخت.
امید آن است که تحقیقات بعمل آمده در این زمینه مفید واقع گشته و شعار آسمان آبی را جامع عمل پوشاند .

فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری:
اثبات بهترین آرایش و چیدمان برای ساختمانها و برجها