مقاله مقایسه و نمودا


Widget not in any sidebars

شکل 5-12: نمودار مقایسه تغییرات شدّت آشفتگی سرعت چیدمان 1wو2w………………………………………………173
شکل 5-13: نمودار گذر جریان در محل خط ………………………………………………………………………………………………174
شکل 5-14: نمودار مقایسه گذر جریان چیدمان 1wو2w ……………………………………………………………………………175
شکل 5-16: نمودار تغییرات سرعت در محل خط…………………………………………………………………………………………178
شکل 5-17: نمودار مقایسه تغییرات سرعت چیدمان 2wو 3w…………………………………………………………………….179
شکل 5-18: نمودار تغییرات انرژی جنبشی در محل خط …………………………………………………………………………….180
شکل 5-19: نمودار مقایسه تغییرات انرژی جنبشی چیدمان 2wو 3w………………………………………………………….181
شکل 5-20: نمودار تغییرات شدّت آشفتگی سرعت در محل خط…………………………………………………………………..182
فهرست نمودار ها……………………………………………………………………………………………..صفحه
شکل 5-21: مقایسه تغییرات شدّت آشفتگی سرعت چیدمان 2wو 3w…………………………………………………………..183
شکل 5-22: نمودار گذر جریان در محل خط …………………………………………………………………………………………………184
شکل 5-23: نمودارمقایسه تغییرات گذر جریان در چیدمان 2wو 3w ………………………………………………………..185
شکل 5-25:نمودار تغییرات سرعت در محل خط…………………………………………………………………………………………….188
شکل 5-26:نمودار تغییرات انرژی جنبشی در محل خط………………………………………………………………………………….189
شکل 5-27:نمودار تغییرات شدت آشفتگی در محل خط ……………………………………………………………………………….190
شکل 5-28: نمودار تغییرات گذر جریان در محل خط……………………………………………………………………………………..191
شکل 5-30:نمودار تغییرات سرعت در محل خط ……………………………………………………………………………………………194
شکل 5-31:نمودار تغییرات انرژی جنبشی در محل خط…………………………………………………………………………………195
شکل 5-32:نمودار تغییرات شدّت آشفتگی در محل خط……………………………………………………………………………….196
شکل 5-33:نمودار تغییرات گذر جریان در محل خط……………………………………………………………………………………..197
شکل 5-34:نمودار مقایسه کلی سرعت در تمامی آرایشها …………………………………………………………………………….200
شکل 5-35:نمودار مقایسه کلی انرژی جنبشی در تمامی آرایشها ………………………………………………………………….200
شکل 5-36:نمودار مقایسه کلی شدت آشفتگی سرعتدر تمامی آرایشها ………………………………………………………..201
شکل 5-37:نمودار مقایسه کلی گذر جریان در تمامی آرایشها ……………………………………………………………………..201

Share this post

Post navigation

You might be interested in...