مقاله مقایسه و نمودا

دانلود پایان نامه
 • شکل 5-12: نمودار مقایسه تغییرات شدّت آشفتگی سرعت چیدمان 1wو2w………………………………………………173
  شکل 5-13: نمودار گذر جریان در محل خط ………………………………………………………………………………………………174
  شکل 5-14: نمودار مقایسه گذر جریان چیدمان 1wو2w ……………………………………………………………………………175
  شکل 5-16: نمودار تغییرات سرعت در محل خط…………………………………………………………………………………………178
  شکل 5-17: نمودار مقایسه تغییرات سرعت چیدمان 2wو 3w…………………………………………………………………….179
  شکل 5-18: نمودار تغییرات انرژی جنبشی در محل خط …………………………………………………………………………….180
  شکل 5-19: نمودار مقایسه تغییرات انرژی جنبشی چیدمان 2wو 3w………………………………………………………….181
  شکل 5-20: نمودار تغییرات شدّت آشفتگی سرعت در محل خط…………………………………………………………………..182
  فهرست نمودار ها……………………………………………………………………………………………..صفحه
  شکل 5-21: مقایسه تغییرات شدّت آشفتگی سرعت چیدمان 2wو 3w…………………………………………………………..183
  شکل 5-22: نمودار گذر جریان در محل خط …………………………………………………………………………………………………184
  شکل 5-23: نمودارمقایسه تغییرات گذر جریان در چیدمان 2wو 3w ………………………………………………………..185
  شکل 5-25:نمودار تغییرات سرعت در محل خط…………………………………………………………………………………………….188
  شکل 5-26:نمودار تغییرات انرژی جنبشی در محل خط………………………………………………………………………………….189
  شکل 5-27:نمودار تغییرات شدت آشفتگی در محل خط ……………………………………………………………………………….190
  شکل 5-28: نمودار تغییرات گذر جریان در محل خط……………………………………………………………………………………..191
  شکل 5-30:نمودار تغییرات سرعت در محل خط ……………………………………………………………………………………………194
  شکل 5-31:نمودار تغییرات انرژی جنبشی در محل خط…………………………………………………………………………………195
  شکل 5-32:نمودار تغییرات شدّت آشفتگی در محل خط……………………………………………………………………………….196
  شکل 5-33:نمودار تغییرات گذر جریان در محل خط……………………………………………………………………………………..197
  شکل 5-34:نمودار مقایسه کلی سرعت در تمامی آرایشها …………………………………………………………………………….200
  شکل 5-35:نمودار مقایسه کلی انرژی جنبشی در تمامی آرایشها ………………………………………………………………….200
  شکل 5-36:نمودار مقایسه کلی شدت آشفتگی سرعتدر تمامی آرایشها ………………………………………………………..201
  شکل 5-37:نمودار مقایسه کلی گذر جریان در تمامی آرایشها ……………………………………………………………………..201
  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.