مقاله مفهوم بازاریابی رابطه‌مند و بازاریابی رابطه‌مند


Widget not in any sidebars

متغیر وابسته:
وفاداری مشتریان متغیر وابسته این تحقیق می‌باشد.
1-10- مدل مفهومی پژوهش
اعتماد
ارتباطات
مدیریت تعارض
وفاداری مشتری
شایستگی
تعهد
شکل 1-1- مدل مفهومی پژوهش
فصل دوم
مروری بر تحقیقات انجام شده
2-1- مقدمه
اوایل سال ۱۹۸۰بود که بسیاری از شرکتها به برقراری تعاملات پایدار با تامین کنندگان و سایر ذی‌نفعان خود روی آوردند و پس از آن در اوایل سال ۱۹۸۳واژه بازاریابی رابطه‌مند برای اولین بار در اذبیات بازاریابی مطرح شد(Wanq, 2004, 55).
در واقع سه عامل باعث ایجاد و افزایش محبوبیت بازاریابی رابطه‌مند در اواخر سال ۱۹۸۰و اوایل سال۱۹۸۱ میلادی شدند. اولین دلیل، بحران انرژی در اواخر سال ۱۹۷۰ بود که موجب بروز تورم بی سابقه در قیمت مواد اولیه تولیدی شد و بسیاری از شرکتهای آمریکایی فعال در زمینه صنایع الکترونیک، فولاد، آلومینیوم، مواد شیمیایی و منسوجات تحت فشار رقبای خارجی از میدان خارج شدند. بنابراین نگهداری مشتریان و برقراری روابط بلند مدت با آنان مورد توجه قرار گرفت (Sheth, 1998, 36).
اینک بخش خدمات دستخوش تغییراتی است که پیش تر در تاریخ خود تجربه نکرده است. این تغییرات هم بر ساختار صنعت و هم ماهیت رقابت تأثیر شگرف داشته است. جای تعجب نیست که، در این محیط متلاطم با تغییرات شتابنده، موسسات مجبور شده‌اند شیوه واکنش خود را نسبت به بازار تغییر دهند، به طوری که کمتر روی محصولات و بیشتر به مشتریان و روابط متمرکز شوند و به جای دیدی کوتاه مدت، دیدی بلند مدت را در پیش گیرند (1 Harrison, 2000,)
این فصل از سه بخش تشکیل شده است. در بخش اول ادبیات نظری مربوط به بازاریابی رابطه‌مند تشریح می‌شود. بخش دوم تحقیق به ادبیات نظری وفاداری مشتریان اختصاص یافته است و در نهایت در بخش سوم به ادبیات تجربی (پیشینه تحقیق) پرداخته می‌شود.
2-2- بخش اول: بازاریابی رابطه‌مند
بسیاری از شرکتها مدعی بکارگیری و پیاده سازی استراتژی‌های مبتنی بر بازاریابی رابطه‌مند هستند و لیکن به وضوح دیده می‌شود که میزان موفقیت آنان یکسان نیست. جهت بررسی چرایی و عوامل کلیدی موثر بر موفقیت بازاریابی رابطه‌مند باید بتوان به سوالات زیر پاسخ گفت:
چرا بازاریابی رابطه‌مند اهمیت یافته است؟ چرا شرکتها و مصرف کنندگان به دنبال برقراری ارتباط با دیگر شرکتها و مشتریان هستند؟ چرا برخی از روشها در بازاریابی رابطه‌مند موفقتر از سایر روشها بوده‌اند؟
در این قسمت سعی می‌شود تا با معرفی مفاهیم کلیدی بازاریابی رابطه‌مند و تجمیع اطلاعات لازم جهت پاسخگویی به سوالات فوق، مفاهیم نظری لازم جهت به کارگیری صحیح استراتژی‌های مبتنی بر بازاریابی رابطه‌مند فراهم شود. تعاریف مختلفی توسط محققان و تئوری پردازان برای بیان معنی و مفهوم بازاریابی رابطه‌مند مطرح شده است: