مقاله مصرف انرژی و ارزیابی

درشکل 4-10 هم آشکار می شود که هیچ تغییر انرژی جنبشی در لابه لای ساختمانها مشاهده نمی شود.
Widget not in any sidebars

بخش اعظم این انرژی از بالای ساختمانها عبور می کند. مشکل مسکن و گرانی آن باعث ساخت و سازهایی از این قبیل شده اند، بی توجه به مسایلی که به مرور زمان با این تغییرات در اقلیم منطقه بوجود خواهد آمد، چیزی است که تاکنون در کالبد شهر بررسی نشده است. اکثر شهرهای بزرگ کشور با این مشکلات دست و پنجه نرم می کنند، حال آنکه در ابتدای امر می توان این فرآیند را بررسی و آن را ارزیابی کرد و نتایج حاصل را مدل و در نهایت اجرا نمود.

شکل 4-11: کانتور بررسی تغییرات شدّت آشفتگی سرعت
شکل4-11 به وضوح نشان می دهد که فضای بین ساختمانها بدون تغییر و نقطه سکون هوا می باشد.

4-2-3 بررسی چیدمان ساختمانها با فاصله 1w از یکدیگر (به حالت سه بعدی،3D)
حال مراحل فوق در حالت سه بعدی مورد ارزیابی قرار می گیرند.
شکل 4-12: کانتور بررسی گذر جریان
شکل 4-12 گذر جریان باد از پیرامون ساختمانها با آرایش 1W را در حالت سه بعدی نمایش می دهد.
شکل 4-13: کانتور بررسی تغییرات فشار
شکل 4-13 فشارلحظه ای که در این منطقه بوجود آمده ،نمایش داده شده است. محل تجمع و شعاع گستره فشاربر روی ساختمانها در این تصویر بوضوح دیده می شود.

شکل 4-14: کانتور بررسی تغییرات سرعت
همانطور که در کانتورهای دوبعدی نیز گفته شد. دراینجا(شکل 4-14) سرعت افزایش یافته باد و عدم تاثیرآن در فضای لابه لای ساختمانها به راحتی دیده می شود.
شکل 4-15: کانتور بررسی تغییرات انرژی جنبشی
انرژی جنبشی حاصل از وزش باد در این شکل 4-15 نمایش داده شده است.
شکل 4-16: کانتور بررسی تغییرات شدت آشفتگی سرعت
از سه شکلهای آخر می توان گفت که این آرایش و چیدمان باعث افزایش مصرف انرژی ساکنان این خانه ها می شود. چراکه در فصل گرما، که جریان باد کم و به ندرت می باشد. این چیدمان هیچ کمی جهت دفع آلایندگیهای متمرکز شده در لابه لای ساختمانها نخواهد داشت. شدت آشفتگی سرعت در لابه لای ساختمانها در حداقل ترین مقدار خود می باشد.

4-3 نتیجه گیری آرایش ساختمانها با فاصله 1w
با بررسی کانتورهای دو بعدی و سه بعدی مشاهده شد که در کل، گردش جریان باد در فضای بین ساختمانها،خیلی کم می باشد، این فرآیند توسط کانتورهای گذر خطوط جریان، سرعت و انرژی جنبشی در حالت دوبعدی و سه بعدی کاملا” مشهود می باشد. لذا در چنین آرایشی تجمع آلایندگیها بیشتر خواهد
بود . شکل 4-17 مربوط می شود به منطقه خانه سازی که این آرایش درآنجا حاکم است.
شکل 4-17: آرایش ساختمانی 1w در منطقه خانه سازی