مقاله مصرف انرژی و ارزیابی

دانلود پایان نامه
 • شکل 4-18: آرایش ساختمانی 1w در منطقه منظریه
  شکل 4-18 مربوط می شودبه منطقه منظریه که در این منطقه فاصله خانه ها دربرخی، جاها خیلی کمتر از این مقدار می باشند.
  4-4 بررسی چیدمان ساختمانها با فاصله 2w از یکدیگر
  این همان آرایش قبلی است، با این تفاوت که فاصله ساختمانها از یکدیگر بجای 1wبه2w تغییر یافته است . دراین شرایط روند گذر باد از پیرامون ساختمانها بررسی میشود.
  4-4-1 بررسی چیدمان ساختمانها با فاصله 2w از یکدیگر (به حالت دو بعدی،2D)
  w
  L
  2w
  H
  شکل 4-19: آرایش ساختمانها با پهنای یکسان و فاصله ای برابر2w
  با توجه به اینکه فاصله بین ساختمانها افزایش یافته است، انتظار می رود که نتایج بهبود یافته باشد .
  شکل 4-20: کانتور بررسی تغییرات گذر جریان
  شکل 4-20 نشان می دهد که گذر جریان در لابه لای ساختمانها افزایش یافته است.گردابه های ایجاد شده در لابه لای ساختمان نسبت به حالت قبل بیشتر شده است،این بدین معنا می باشد، که جریان باد توانسته است، در فضای بین ساختمانها نفوذ کند. گردابه پشت ساختمان آخر از نظر اندازه و وسعت کاهش یافته است و این خود می تواند،گویا این باشد، که جریان باد پس از گذر از ساختمانها میزان کمی ازسرعت خود راازدست داده است.
  شکل 4-21: کانتور بررسی تغییرات سرعت
  شکل 4-21 نشان می دهد، که با افزایش فاصله ساختمانها به باد اجازه داده شده است، در فضای بین ساختمانها نفوذ کند.میزان سرعت باد، در بین فاصله دو ساختمان افزایش یافته است واین فرآیندنسبت به مرحله قبل بهبود یافته است.
  .
  شکل 4-22: کانتور بررسی تغییرات فشار
  شکل 4-22 فشار لحظه ای که در ابتدای جریان بوجود آمده است را به تصویر کشیده است.
  شکل 4-23: کانتور بررسی تغییرات انرژی جنبشی
  با توجه به افزایش سرعت بین ساختمانها،انرژی جنبشی این فضا نیز بیشترمی شود.افزایش انرژی جنبشی در این فضا به ساکنان این خانه ها اجازه می دهد که از نعمت طبیعی ،یعنی باد استفاده کنند.با استفاده از این نعمت طبیعی کاهش مصرف انرژی در فصل گرما پیش بینی میشود. در پشت ساختمان آخری میزان سرعت باد نسبت به حالت قبلی بیشتر بوده و این کاهش افت سرعت جریان باد جبران می شود.
  شکل 4-24: کانتور بررسی تغییرات شدّت آشفتگی سرعت
  چون سرعت و انرژی جنبشی بین ساختمانها افزایش یافته است،پیش بینی اینکه شدت آشفتگی هم افزایش می یابد ،چندان سخت و دور از تصور نیست.شکل 4-24 این مطلب رانمایش داده است.
  4-4-2 بررسی چیدمان ساختمانها با فاصله 2w ازنمای جانبی (به حالت دو بعدی،2D)
  در این حالت کانتور های قبلی ازنمای جانبی بررسی میشوند،تا فرآیندگردش باد در پیرامون ساختمانها از نمای جانبی مورد ارزیابی قرار داده شوند.
  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.