مقاله فضاهای شهری و فضاهای باز

می گردد. لذاباید ارتفاع ساختمانها را باتوجه به فواصل بین آنها چنان انتخاب نمود که در فصل زمستان بر روی یک دیگر سایه اندازی نداشته باشند. اگر ارتفاع ساختمان با توجه به طول سایه انتخاب نشود سایه ساختمانها بر روی یکدیگر باعث محرومیت از نورخورشید می شود بنابراین برای جلو گیری از این امر فاصله بین ساختمانها باید بیش از طول سایه زمستانی باشد. طول سایه بستگی مستقیم به زاویه تابش دارد و زاویه تابش نیز در عرض های جغرافیایی مختلف، متغییر می باشد بدین ترتیب که هرچه از عرض های پایین به سمت عرض های با لا حرکت شود اندازه این زاویه نیز کوچکتر می شود.
برای محاسبه زاویه تابش خورشید در عرضهای مختلف از فرمول زیر استفاده می شود.
Widget not in any sidebars

(2-1)
که در این فرمول α زاویه تابش یا ارتفاع خورشید و میل خورشید و عرض جغرافیایی محل است.
شکل 2-4: پیدا کردن زاویه خورشید با توجه به ارتفاع ساختمان]3[
از آنجایی که مقدار در فصول مختلف یعنی در حالات مختلف خورشید با توجه به فصل تغییر
می یابد. ]3[
2-3 جریان باد
شکل 2-5: بررسی برخور باد ،با یک ساختمان]3[
بررسی جریان باد در بافتهای شهری بویژه بافت های بلند مرتبه به دو لحاظ حائز اهمّیت فراوان است. ساختمانهای بلند یا توده های بلند مرتبه از سویی می توانند سبب تشدید نامطلوب جریان باد در خیابانهای شهری و فضاهای باز (میدان ها) گردند و از سویی دیگر نیز این قابلیت را دارند که باعث رکود و جلوگیری از جریان یافتن باد در فضاهای شهری شوند. در هر دو حالت بسته به شرایط مختلف، رکود یا شدت جریان باد  می تواند مطلوب یا غیر مطلوب ارزشیابی گردد، چنانکه در محیط های آلوده شهری، تشدید جریان هوا برای جلوگیری از سکون آن و تجمع آلودگی بسیار مفید و سودمند است، در حالی که در فضای دیگر، ممکن است شدّت  نامطلوب باد برای عابر پیاده و استفاده کننده از فضا، نامطلوب و ناراحت کننده باشد.
بطور کلی ساختمانهای بلند بسته به نحوه قرارگیری خود نسبت به جهت جریان باد، تأثیرات دوگانه ای بوجود می آورند که شامل تشدید یا رکود جریان باد است . ]3[
انواع مجموعه های ساختمانی از نظر گونه استقرار آنها در مقابل جریان باد عبارتند از :
1- ستونی 2- ردیفی 3- کنجی 4- حیاط مرکزی 5- خیابانی 6- قیفی 7- پلکانی 8- زیگوراتی
3
6
5
8
4
7
2
1
شکل 2-6: مجموعه های ساختمانی از نظر گونه استقرار آنها در مقابل جریان باد ]3[
با تعیین نقاط رکود سرعت جریان باد در بافتهای کالبدی بلند و مقابله با آن ها می توان از تجمع آلودگی در هوای ساکن جلوگیری کرد. همچنین می توان از وجود این نقاط برای کاهش جریان های باد نامطلوب محیط بهره برداری نمود. 
چنان چه در الگوی استقرار پراکنده، فاصله بین ساختمانها در حدی باشد که مناطق آیرودینامیکی هر ساختمان بصورت منفرد عمل کند و در این مناطق تداخلی ایجاد نشود، تأثیر بنای بلند بر جریان باد به حداقل خود می رسد و فقط همان مناطق فشار مثبت و منفی و گوشواره در اطراف ساختمان منفرد وجود خواهد داشت که بسته به طراحی محوطه و شدت جریان باد، باید از آن استفاده کرد.