مقاله شهر تبریز و مقایسه

5-8 نتیجه گیری از مقایسه چیدمان 2wو 2w-1 ……………………………………………………………………………198
Widget not in any sidebars

5-9 نتیجه گیری از مقایسه چیدمان 3wو 2w-1 ………………………………………………………………………………………….199
5-10کارهای که در آینده قرار است انجام شود …………………………………………………………………………………………….202
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….203
فهرست جدول ها…………………………………………………………………………………………………صفحه
جدول 3-1:سرعت بادهای غالب در مردادماه 1393 شهر تبریز………………………………………………………………………………40
جدول 3-2:ادامه سرعت بادهای غالب در مردادماه 1393 شهر تبریز……………………………………………………………………..41
جدول 5-1:مقایسه کلی چیدمان 1wو2w …………………………………………………………………………………………………………….176
جدول 5-2:مقایسه کلی چیدمان 2wو 3w………………………………………………………………………………………………………….186
جدول 5-3:مقایسه کلی چیدمان 1wو1w-1………………………………………………………………………………………………………..192
جدول 5-4:مقایسه کلی چیدمان 2wو 1w-1……………………………………………………………………………………………………….192
جدول 5-5:مقایسه کلی چیدمان 2w-1 و 1w-1…………………………………………………………………………………………………198
جدول 5-6:مقایسه کلی چیدمان 2w-1 و 2w…………………………………………………………………………………………………….198
جدول 5-7:مقایسه کلی چیدمان 2w-1 و 3w……………………………………………………………………………………………………199
فهرست نمودار ها……………………………………………………………………………………………..صفحه
شکل 5-2: نمودار تغییرات سرعت در محل خط…………………………………………………………………………………………162
شکل 5-3: نمودار تغییرات انرژی جنبشی در محل خط …………………………………………………………………………….164
شکل 5-4: نمودار تغییرات اشفتگی سرعت در محل خط …………………………………………………………………………..165
شکل 5-5: گذرجریان در محل خط ………………………………………………………………………………………………………….166
شکل 5-7: نمودار تغییرات سرعت در محل خط…………………………………………………………………………………………..168
شکل 5-8: نمودار مقایسه تغییرات سرعت چیدمان 1wو2w……………………………………………………………………….169
شکل 5-9: نمودار تغییرات انرژی جنبشی در محل خط………………………………………………………………………………..170
شکل 5-10: نمودار مقایسه تغییرات انرژی جنبشی چیدمان 1wو2w……………………………………………………………171
شکل 5-11: نمودار تغییر شدّت آشفتگی در محل خط …………………………………………………………………………………172