مقاله شدت انرژی و ارزیابی


Widget not in any sidebars

4-6-2 بررسی چیدمان ساختمانها با فاصله 3w از یکدیگراز نمای جانبی (به حالت دو بعدی،2D)
در این حالت کانتورهای فوق از نمای جانبی بررسی می شوند.
شکل 4-41: کانتور بررسی تغییرات گذر جریان
شکل 4-41 بوضوح نشان می دهد، گردابه ها در فضای بین ساختمانها توانسته اند، تا نزدیکی سطح زمین بیایند. یعنی میزان گذر جریان باد، در این فضا بیشتر شده است. چرا که به وضوح می توان دید که ابعاد و گستره گردابه، در این فضا نسبت به حالتهای قبل بزرگتر شده است.
شکل 4-42: کانتور بررسی تغییرات سرعت
باتوجه افزایش فاصله بین ساختمانها مشاهده می شود، که سرعت محدوده بین ساختمانها را کم وبیش در برگرفته است . شکل 4-42 بوضوح این فرآیند را به تصویر کشیده است.
شکل 4-43: کانتور بررسی تغییرات فشار
فشار لحظه ای که در این فضا حاکم است در شکل 4-43 به تصویر کشیده شده است.

شکل 4-44: کانتور بررسی تغییرات انرژی جنبشی
شکل 4-44 میزان انرژی جنبشی باد، در بین ساختمانها را نشان می دهد. افزایش انرژی جنبشی در فضای بین ساختمانها مشهود می باشد.
شکل 4-45: کانتور بررسی تغییرات شدّت آشفتگی سرعت
از آنجایی که شدت انرژی جنبشی افزایش یافته است،در اثر آن میزان شدت آشفتگی سرعت باد هم افزایش یافته است.
4-6-3 بررسی چیدمان ساختمانها با فاصله 3w از یکدیگر (به حالت سه بعدی،3D)
در این حالت، آرایش ساختمانها به حالت 3w بصورت سه بعدی مورد ارزیابی قرار می گیرند.
شکل 4-46: کانتور بررسی تغییرات گذر جریان
مطابق شکل 4-46 میزان گذر جریان در بین ساختمانها، بوضوح دیده شده است. خطوط تمامی فضای بین ساختمانها را در برگرفته است.توان جاروکردن آلایندگی ها،توسط باد، در این شرایط مطلوب می باشد.
شکل 4-47: کانتور بررسی تغییرات سرعت
در شکل 4-47 نشان می دهد که سرعت باد در لابه لای ساختمانها افزایش یافته است. لبه ساختمان اولی باعث افزایش سرعت باد شده است.اما این افزایش میزان سرعت باد هیچ تاثیری در فضای بین ساختمانها ندارد.با افزایش سرعت در لابه لای ساختمانها، توان جاروی باد افزایش می یابد.
شکل 4-48: کانتور بررسی تغییرات فشار
شکل4-48 تجمع لحظه ای فشار در پیرامون این ساختمانها نشان داده شده است.این فشار در لحظه ای اول وزش باد بوجود می آیدو در لحظه بعد وجود ندارد.
شکل 4-49: کانتور بررسی تغییرات انرژی جنبشی
افزایش سرعت باد، پیامد افزایش میزان انرژی جنبشی باد را در بردارد و شکل 4-49 این مطلب را به تصویر کشیده است.
شکل 4-50: کانتور بررسی تغییرات شدّت آشفتگی سرعت

Share this post

Post navigation

You might be interested in...