مقاله سیستم های اطلاعات و سازماندهی اطلاعات


Widget not in any sidebars

– روش های هم پوشانی
– سیستم های اطلاعات جغرافیایی GIS))
– روش های ماتریسی
– نمودارهای سیستمی
– شبکه سورِنس
– روش های کمّی
• زمان مناسب برای انجام EIA
اعمال روش های EIA می بایست در دل مدیریت محیط زیست انجام گیرد و از مراحل برنامه ریزی و طراحی آغاز گردد. به عبارت ساده تر، کارایی این روش ها پیش از تصمیم گیری های مربوط به برنامه های توسعه بیشتر است و در این مراحل می توان گزینه های مطلوب را شناسایی نمود و روش های کنترلی را به کار بست.
3- 16 مراحل انجام ارزیابی
– اطلاع و آگاهی از مسائل پیش از اجرای طرح توسعه
– نمایش انتخاب روش، عبارت است از بررسی های اولیه به منظور تصمیم گیری در مورد ارزیابی کلی
– طرح نهایی ویژگی ها، عبارت است از تعریف عوامل، تعیین اهداف، تعیین مرزها و قلمروهای مطالعاتی (عمق میدان، موضوعات و همچنین مهلت موجود) تصمیم گیری در مورد راهکارها و افراد گروه پژوهشی، هزینه ها و غیره.
– جمع آوری اطلاعات و داده ها، که چه چیزهایی مورد نیاز می باشد، چه پیامدهای احتمالی باید اندازه‎گیری شود، چه مخاطراتی وجود دارد و غیره.
– شناخت و تعیین پیامدها، با استفاده از مشاهدات پیش بینی ها، پژوهش آزمایشگاهی و غیره مشخص می‎شود که آیا پیامدهایی وجود خواهد داشت یا نه؟
– ارزیابی یا تعیین و تفسیر اهمیت و اندازه پیامدها، در این مرحله می توان از روش های وزن دهی و تبدیل داده ها به مقیاس های معین استفاده کرد تا امکان مقایسه پیامدها فراهم شود.
– بررسی میزان پیشرفت به منظور شناخت مشکلات موجود
– ارائه نتیجه نهایی
– تحلیل پس از ارزیابی EIA ، در این مرحله باید میزان دقت و ارزش تکنیک های مدیریت و امور اجرایی مربوط برآورده شود.
– بازبینی، آیا ممکن است پیامدهای جدید بروز کند ؟
3- 17 نتیجه گیری از روش EIA
در حقیقت به کارگیری این روش ها فعل و انفعال موجود بین پروژه ها و کیفیت محیط زیست را نشان می دهد. روش های EIA می تواند در برگیرنده پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم و همچنین مثبت و منفی و در عین حال شامل انواع پیامدهای فرعی دیگر می باشد. (لرستانی و چراغی،1386،صص 647و648)
3-18 متدولوژی های تجزیه و تحلیل در ارزیابی اثرات زیست محیطی
به طور کلی مدل، نمادی از واقعیت است و مهم ترین ویژگی های وضعیت واقعی را به صورت کلی و ساده شده بیان می کند. مدل ها برداشتی از واقعیت ها هستند که برای توضیح مفاهیم و تفسیر پیچیدگی جهان به نحوی قابل درک و مشخص کننده ویژگی های آن به راحتی به کار برده می شود.
متدولوژی های تجزیه و تحلیل در ارزیابی، ابزار علمی منسجمی است که برای شناسایی، جمع آوری و سازماندهی اطلاعات در رابطه با اثرات زیست محیطی به کار می رود. با توجه به اینکه داده ها و اطلاعات متعددی از منطقه مورد مطالعه جمع آوری می شود و جهت ارزیابی صحیح شیوه های عملی مناسب مبتنی بر شالوده های علمی مورد نیاز است، روش ها و ابزارهای مناسب سازماندهی شده ای که جهت ارزیابی به کار گرفته می شود به نام متدهای تجزیه و تحلیل و یا متدولوژی ارزیابی شناخته شده است.